HORECA

Pracovní podmínky v tomto odvětví jsou obtížné a zahrnují nepravidelnou pracovní dobu, atypické formy zaměstnaneckých poměrů, relativně nízké mzdy a malou stabilitu pracovních míst. Bezpečnost a zdraví při práci jsou těmito podmínkami ohroženy. Úrazovost v sektoru HORECA (3041 úraz na 100 000 pracovníků), s více než třídenní pracovní neschopností, je srovnatelná s ostatními odvětvími ekonomiky (3176 úrazů na 100 000 pracovníků).

 

Právní předpisy
Pracovníci jsou chráněni směrnicí 89/391/EU. Základní zásadou této směrnice je prevence rizik. Vyžaduje, aby zaměstnavatelé prováděli hodnocení rizik, a ukládá jim rovněž obecnou povinnost, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.
Tuto rámcovou směrnici doplňují samostatné směrnice, například evropská směrnice o pracovní době, směrnice 89/654/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a směrnice 2003/10/ES o hluku.

Rostoucí odvětví HORECA zahrnuje širokou škálu podniků, hotely, hostince a restaurace, smluvní stravovací služby, provozovny rychlého občerstvení, kavárny a bistra. Jedním ze znaků práce v tomto odvětví je vysoké pracovní zatížení. Vyžaduje vysoké soustředění, neustálý kontakt s často „obtížnými“ zákazníky a může být silně stresující. V některých případech tento stres souvisí s monotónností práce a nudou. Stres může být také důsledkem nedostatečného vyškolení. Dalšími rizikovými faktory jsou násilí, obtěžování (ze strany zákazníků, kolegů a zaměstnavatelů) a diskriminace (žen a cizinců).

Rizikové faktory:

 • hluk (kuchyně, diskotéky, noční kluby, kavárny atd.);
 • tlumené osvětlení (možné následky: pády, popáleniny, úrazy očí atd.);
 • teplotní a vlhkostní podmínky (náhlé změny teploty, vystavení páře, toxickým látkám a plynům, špatná kvalita vzduchu atd.);
 • fyzická zátěž (dlouhé stání, neustálý pohyb, zvedání břemen – postele, nábytek, zboží atd.);
 • kožní choroby a infekce v důsledku častéh
 • o styku s vodou, potravinami, čisticími prostředky atd.;
 • nová zařízení a technologie (automatizovaná kuchyňská zařízení, provádění rezervací prostřednictvím internetu, klimatizace), nesprávná obsluha, mechanicky prováděné práce, opakující se monotónní práce atd.;
 • tabák a alkohol (snadný přístup);
 • stres způsobený vysokým pracovním zatížením;
 • styk s ostrými předměty a horkými produkty, opakované používání schodišť a výtahů, cesta do práce a domů v noci, násilí, obtěžování.

Zdá se, že riziko se zvyšuje, pokud je práce vykonávána po krátkou dobu. Kromě toho jsou častými obětmi vážných úrazů pracovníci, jejichž postavení je nějak znevýhodněné, například studenti, dočasní pracovníci nebo osoby méně tělesně schopné.

Typy úrazů v odvětví HORECA

 • úrazy způsobené nošením břemen nebo manipulací s nimi
 • uklouznutí a pády
 • úrazy způsobené používáním ručně ovládaných technických zařízení
 • úrazy způsobené pádem předmětů
 • vystavení škodlivým látkám nebo kontakt s nimi
 • pořezání noži a ostrými předměty
 • popálení

Mezi nejnebezpečnější pracoviště patří kuchyně a bary.
Nejčastější příčinou úrazů pracovníků v kuchyních a číšníků je uklouznutí a zakopnutí.
K většině úrazů, způsobených uklouznutím dochází na podlahách, které jsou mokré nebo znečištěné zbytky potravin, stolním olejem nebo jinými rozlitými látkami.
Nejčastějším druhem nemocí z povolání ve většině evropských zemí jsou bolesti v zádech a jiné bolesti způsobené poraněním při ruční manipulaci s břemeny.
V odvětví HORECA existuje mnoho prací, které, nejsou-li prováděny s řádnými ochrannými opatřeními, mohou způsobit bolesti v zádech nebo poranění horních končetin, která postihují ruce, zápěstí, ramena a krk.

Vystavení nebezpečným látkám nebo kontakt s nimi
V odvětví se používá mnoho druhů nebezpečných chemikálií (čištění, údržba), které jsou nebezpečné, mohou při potřísnění poleptat kůži a oči.
Bez řádných ochranných opatření mohou některé tyto látky způsobit dermatitidu (suchou, podrážděnou, odlupující se kůži) nebo jiné podráždění kůže, astma a dýchací obtíže.
Jinou příčinou dermatitidy v odvětví HORECA je styk s potravinami — ovocné a zeleninové šťávy, proteiny v rybách, mušlích, mase a mouce, voda při mytí rukou a omývání potravin, mýdla a čisticí prostředky.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v tomto odvětví si zaslouží větší pozornost. Je nutné řešení otázky mezd, pracovních podmínek a zdravotních rizik. Zajistit, aby se pracovní prostředí zlepšilo zejména v malých podnicích v tomto odvětví, je to skutečná výzva a může vyžadovat nové, inovační přístupy.