Zemědělství

Rizika při práci v rostlinné výrobě

Rizika spojená s pracovním prostředím:

 • prochlazení nebo omrznutí v chladném počasí
 • promoknutí a promočení za deště
 • uklouznutí na rozmoklém, blátivém, namrzlém nebo zasněženém terénu
 • nadměrné znečištění
 • pocit žízně, horko při práci na slunci v létě
 • ozáření kůže a poškození očí
 • poštípání bodavým hmyzem.

Rizika při používání pracovního nářadí:

 • zranění při použití vadného nářadí (zadření třísky), vypadnutí špatně nasazeného nářadí, zranění při použití tupého, zarezavělého nářadí, vymačkaných klíčů
 • použití nevhodného nářadí pro určitý druh práce
 • úrazy způsobené nepozorností při pracovní činnosti, včetně zranění spolupracovníka. 

Rizika při používání mechanizace:

 • porušení bezpečnostních zásad při jejím používání, zásad stanovených v návodu k obsluze, nedostatečná kvalifikace zaměstnance
 • převrácení při práci na svažitém terénu
 • zvýšené nebezpečí při přepravě strojů po komunikacích
 • riziko vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, kde se pohybuje technika
 • ohrožení zasažením el. proudem při práci v blízkosti venkovních elektrických vedení
 • přitlačení nebo přejetí při použití nedovoleného způsobu zapojování přívěsů, strojů a zařízení - při redukované zpátečce opuštění kabiny a pohybu se v prostoru mezi tažným prostředkem a připojovaným přívěsem, strojem či zařízením
 • vtažení a namotání po odstranění ochranných krytů z ozubených soukolí, hnacích a hnaných hřídelí a dalších nebezpečných míst
 • uvedení stroje či zařízení do chodu bez upozornění spolupracovníků
 • ohrožení pádem z nezajištěných míst
 • přeprava více osob, než je sedadel v kabině
 • naskakování nebo seskakování z kabiny stroje
 • manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti motoru
 • další rizikově faktory vyplývající z charakteru stroje, zařízení – hluk, vibrace, horko, chlad
 • u stacionárních pracovišť (sklady, sušení a čištění obilí) riziko zasažení el. proudem, popálení při požáru, pády z výšky, zasypání v zásobníku
 • rizika při manipulaci s materiálem – přiražení, pád materiálu, velká hmotnost břemen, práce se špatně manipulovatelným materiálem
 • další rizikové faktory podle povahy pracoviště – hluk, vibrace, prach, horko, chlad.

Rizika při používání chemických přípravků:

 • nevhodné umístění, označení a skladování
 • postup při aplikaci přípravků v rozporu s návodem k použití
 • riziko záměny
 • riziko při nedostatečném zajištění skladu, přístupu nepovolaných osob k chemickým přípravkům
 • nepoužití stanovených ochranných pracovních prostředků
 • poleptání, potřísnění, zasažení obličeje, ohrožení dýchacích cest - ohrožení podle charakteru chemické látky, chemického přípravku.
Rizika při práci v živočišné výrobě

Rizika spojená se stykem se hospodářským zvířetem:

 • riziko přitisknutí, zamáčknutí obsluhy při vstupu bez ohlášení hlasem (skot, koně)
 • přitlačení nebo zavalení obsluhy
 • riziko napadení a pošlapání při přehánění nebo vstupu mezi volně ustájená zvířata
 • riziko napadení plemenným býkem při pastevním odchovu
 • riziko potahání za vodící řemen při omotání okolo ruky
 • při zapouštění prasnic - napadení agresivnějším jedincem
 • při přehánění prasat - napadení a pokousání
 • u kozlů a beranů riziko napadení a potrkání
 • u drůbeže poranění očí, poškrábání, poklování
 • další riziko prach.

Rizika při používání mechanizace:

 • rizika při nedodržení návodu k obsluze, zakázané manipulace
 • u krmných automatů přitisknutí ve zúžených profilech staveb
 • u oběžných shrnovačů chlévské mrvy pád do nezabezpečené šachty propadla, zachycení obsluhy při opravě a seřizování po náhodném sepnutí
 • u pneumatických dopravníků při jeho sestavování riziko pádu, skřípnutí, pád potrubí
 • u zásobníků na krmné směsi - vstup bez zjištění výskytu nebezpečných plynů, bez zajištění, riziko zasypání a udušení.

Rizika spojená s pracovním prostředím:

 • vysoká vlhkost, chlad (horko) a průvan v objektech
 • rizika pádů na vlhkých a kluzkých komunikacích
 • rizika pádů z nezabezpečených prostor (shozy, rampy, jímky)
 • rizika zasypání při odebírání slámy ze stohů (převisy)
 • rizika zasažení el. proudem (vadná elektroinstalace, elektrický ohradník).

Rizika spojená s používáním chemických, dezinfekčních a veterinárních přípravků:

 • otravy a výbuch při nedodržení postupu při přípravě dezinfekčních prostředků pro čištění dojících automatů
 • poleptání a popálení při rozlití a nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků.