Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem, a jehož použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) pracovního procesu. Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků.

Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků, s přihlédnutím k rizikům, proti nimž poskytují ochranu, jsou zejména, podle příloh č. 2 k NV č. 390/2021 Sb.:

 
Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků
 
Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro dané části lidského těla

OCHRANA HLAVY (OCHRANA LEBKY)

 

Symbol OOPP pro ochranu hlavy

I. Prostředky k ochraně hlavy

1.  Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před

 1. nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,
 2. střetem s překážkou,
 3. mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),
 4. statickým stlačením (boční sevření),
 5. tepelnými riziky (oheň, teplo, chlad, horké pevné látky včetně roztavených kovů),
 6. úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím,
 7. chemickými riziky,
 8. neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření).

2.  Síťky na vlasy proti riziku zachycení.

 

Použití průmyslových ochranných přileb:
- stavební práce, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce
- práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, na stožárech, věžích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách
- práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
- zemní práce a práce v lomech
- práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených vykopávkách, při likvidaci skládek uhlí
- práce s nastřelovacím nářadím
- trhací práce
- práce v blízkosti zdviží, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
- práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
- práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, strojními zařízeními, sily, zásobníky a potrubími
- stavba lodí
- posunování na železnici
- práce na jatkách
- těžba dříví a lesnické činnosti, při níž hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky
- manipulační skládky kulatiny
- řidiči vysokozdvižných vozíků
- obsluha regálových zakladačů a vozidel s manipulační hydraulickou rukou
- ostatní práce (kde to vyžaduje konkrétní právní předpis)

OCHRANA SLUCHU

Symbol OOPP pro ochranu sluchu

 

II. Prostředky k ochraně sluchu

 1. Mušlové chrániče sluchu (např. mušlové chrániče sluchu na přilbu, mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku, mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením).
 2. Zátkové chrániče sluchu (např. zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí, zátkové chrániče sluchu přizpůsobené jednotlivci).
 

- práce při kování a lisování kovů
- práce s kompresory a pneumatickými vrtačkami
- práce pozemního personálu na letištích
- práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními
- práce s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy a víceúčelovými mechanismy pro těžbu dřeva
- obsluha zemních a stavebních strojů
- práce se vstřelovacím nářadím
- práce u lahvárenských linek

OCHRANA ZRAKU (OČÍ)
A OBLIČEJE

Symboly OOPP pro ochranu zraku

Symbol OOPP pro ochranu obličeje

III. Prostředky k ochraně očí a obličeje

Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před

 1. mechanickými riziky,
 2. tepelnými riziky,
 3. neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
 4. ionizujícím zářením,
 5. pevnými a kapalnými aerosoly chemických a biologických činitelů.
 

- tváření, broušení, rozdružování
- utěsňování a sekání
- dobývání a zpracování hornin
- práce s nastřelovacím nářadím
- práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
- kování do zápustky
- odstraňování částí materiálu nebo práce, při níž vznikají úlomky (střepiny)
- tryskání abrazivních látek
- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky (včetně pojiv obsahující vápno)
- práce s rozprašováním tekutin
- práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
- práce v sálavém žáru
- práce s lasery
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

 Symboly OOPP pro ochranu dýchacích orgánů

 

IV. Prostředky k ochraně dýchacích orgánů

 1. Filtrační zařízení chránící před
  1. částicemi,
  2. plyny,
  3. částicemi a plyny,
  4. pevnými nebo kapalnými aerosoly, včetně chemických a biologických činitelů.
 2. Izolační zařízení včetně dýchacích přístrojů.
 3. Dýchací sebezáchranné prostředky.
 4. Potápěčské vybavení.

 

 

- práce s nebezpečnými (chemickými, biologickými) látkami
- práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladiva
- práce v mlýnech a čištění zásobníků sypkých hmot
- práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
- práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací
- nanášení nátěrů stříkáním, je-li odvětrávání nedostatečné
- bourací (stavební) práce
- broušení dřeva na bruskách
- práce v blízkosti zavážky pece
- práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece
- práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy
- práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost

OCHRANA RUKOU A PAŽÍ

Symboly OOPP pro ochranu rukou a paží

V. Prostředky k ochraně rukou a paží

 1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před
  1. mechanickými riziky,
  2. tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  3. úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice),
  4. chemickými riziky,
  5. biologickými činiteli,
  6. ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  7. neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
  8. riziky z vibrací.
 2. Ochrana pro jednotlivé prsty.
 

- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky
- práce s herbicidy, insekticidy, arboricidy apod.
- práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
- práce při výrobě plochého skla
- řezání a manipulace se sklem
- otryskávání broky
- práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
- práce při těžbě, soustřeďování a manipulaci se dřevem
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
- práce při obrábění dřeva
- manipulace s předměty s ostrými hranami - s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny (kotoučová pila – cirkulárka)
- práce s ručním nářadím, které je zdrojem vibrací
- svařování

- vykosťování a krájení masa
- běžné krájení masa s ručním nožem a při porážení jatečních zvířat
- výměna nožů u řezacích strojů

OCHRANA NOHOU

Symbol OOPP pro ochranu nohou

 

VI. Prostředky k ochraně nohou a ochraně před uklouznutím

 1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou tužinkou) chránící před
  1. mechanickými riziky,
  2. riziky uklouznutí,
  3. tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  4. úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatická, vodivá nebo izolační obuv),
  5. chemickými riziky,
  6. vibračními riziky,
  7. biologickými činiteli.
 2. Snímatelné chrániče nártu proti mechanickým rizikům.
 3. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům.
 4. Kamaše proti mechanickým, tepelným a chemickým rizikům a biologickým činitelům.
 5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky).
 

Použití ochranné obuvi s podešvemi odolnými proti propíchnutí:
- stavba skeletu budovy, základů a silniční práce
- lešenářské práce
- demolice budov
- práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavba bednění a jeho odstraňování
- nádvorní práce a práce ve skladištích
- práce na střechách
- práce v lese
- práce v chemických provozech
Použití ochranné obuvi s podešví, která není odolná proti proražení, proříznutí:
- přestavby a údržbářské práce
- práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách
- stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů
- práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů
- práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách
- dobývání a zpracování hornin
- výroba a zpracování plochého a obalového skla
- práce s formami v keramickém průmyslu
- vyzdívání pecí v keramickém průmyslu
- formování v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních hmot
- doprava a skladování
- práce s mraženými bloky masa a bloky konzervovaných potravin
- stavba lodí
- posunování železničních vagónů
- práce u rámových pil
Použití ochranné obuvi na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:
- práce na střechách
Použití ochranné obuvi s izolační podešví:
- práce na nebo s velmi horkými nebo studenými materiály

Použití ochranné obuvi, kterou lze snadno vyzout:

- tam, kde se vyskytuje riziko proniknutí roztaveného kovu
Použití ochranné obuvi s protiskluznou podešví:
- práce na kluzkých podlahovinách nebo v kluzkých prostorech

OCHRANA POKOŽKY

VII. Prostředky k ochraně pokožky

Ochranné krémy*) chránící před

 1. neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
 2. ionizujícím zářením,
 3. chemickými látkami,
 4. biologickými činiteli,
 5. tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).

Na základě hodnocení rizik lze v zájmu ochrany pokožky zaměstnanců před souvisejícími riziky používat ochranné krémy spolu s dalšími osobními ochrannými prostředky.

 *) Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

 

- zpracování materiálů k nanášení
- vydělávání kůží
- práce s čisticími prostředky
- práce s nebezpečnými (chemickými) látkami, které mohou způsobit poškození pokožky nebo kožní onemocnění

OCHRANA TĚLA

Symbol OOPP pro ochranu celého tělaSymbol OOPP pro ochranu celého tělaSymbol OOPP pro ochranu trupu a břicha

VIII. Prostředky k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky

 1. Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.
 2. Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před
  1. mechanickými riziky,
  2. tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  3. chemickými látkami,
  4. biologickými činiteli,
  5. ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  6. neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
  7. úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační ochranné oděvy),
  8. zachycením a uskřípnutím.
 1. Záchranné vesty pro zamezení utonutí a plovací pomůcky.
 2. Osobní ochranné prostředky pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti.
 

Použití zástěr odolných proti proříznutí, probodnutí:
- vykosťování a řezání masa
- práce s ručními noži, je-li třeba táhnout nůž směrem k tělu
- práce se vstřelovacím nářadím
- obsluha kotoučových a válcových pil na obrábění dřeva
- práce na dřevozpracujících zařízeních
Použití kožených zástěr:
- svařování
- kování
- slévání
- práce na vybraných dřevoobráběcích strojích
Použití zástěr na ochranu před rentgenovým zářením:
- ve zdravotnictví, v laboratořích
Použití zahřívaných vest:
- práce v chladných prostorech
- práce venku v deštivém a chladném počasí

Použití bezpečnostních pásů, postrojů a bezpečnostních lan:
- práce na lešeních a konstrukcích
- montáž stavebních prefabrikátů
- práce na stožárech
- práce na pracovních plošinách, výsuvných žebřících, v korunách stromů apod.
- práce ve výškách a nad prohlubněmi
- práce v kabinách výškových jeřábů
- práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladištích
- práce ve vysokých částech vrtných věží
- práce v šachtách a stokách
- práce v zásobnících a nádržích
Použití ochranných oděvů:
- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky
- práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
- práce při výrobě plochého skla
- otryskávání broky
- práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
- práce při obrábění dřeva
Použití ohnivzdorných ochranných oděvů:
- svařování v omezených prostorech
Použití oděvů chránících před nepříznivým počasím:
- práce venku v deštivém a chladném počasí
Použití výstražných oděvů:
- práce, při nichž musí být pracovníci jasně viditelní, aby sami nebyli ohroženi (dopravní policisté, řidiči pohybující se po vozovce, hasiči, záchranáři)

 

Ilustrace převzaty z portálu http://www.e.safetyshop.cz.