Ruční nářadí

Druhy ručního nářadí

Ruční nářadí se při práci drží v ruce a může mít ruční nebo mechanický pohon. Pro mechanický pohon je využívána elektřina, stlačený vzduch nebo spalovací motor. Podle toho rozlišujeme:

 • ruční nářadí (pilníky, šroubováky, klíče, kladiva, sekáče, kleště, ruční vrtačky, hoblíky,…),
 • elektrické ruční nářadí (vrtačky, sbíječky, brusky, frézky, hoblíky, páječky,…),
 • pneumatické ruční nářadí (vrtačky, sbíječky, brusky, …),
 • nářadí se spalovacím motorem (pily, křovinořezy, …),
 • vstřelovací přístroje.
Ruční nářadí
 • Násady a rukojeti ručního nářadí musí být hladké, vhodně tvarované. Násady musí být zajištěny proti uvolnění. Na úderných plochách nesmějí být otřepy a trhliny.
 • Kladiva, sekáče a obdobné nářadí určené pro práci s tepelně zpracovaným (kaleným) materiálem se nesmějí zhotovovat z materiálu, který se odštěpuje.
 • Při práci s kladivy a palicemi je nutné zaujmout pevný a stabilní postoj a dbát na bezpečnost případných pomocníků.
 • Nářadí je třeba udržovat ostré. Případné otřepy na úderných plochách se musí obrušovat, hrozí poranění očí. Při nebezpečí od odletujícího opracovávaného materiálu je nutné používat ochranu očí.
 • Stranové klíče nesmí mít poškozený otvor pro matice, při vyvinutí větší síly a vysmeknutí klíče hrozí poranění rukou, nebo pád. Pro utahování či povolování matic není dovoleno nastavovat rukojeti klíče, nebo tlouci na ně kladivem.
 • Při zacházení s nářadím které má ostří (nářadí pro opracování dřeva) je třeba dbát na jeho ukládání při práci, a bezpečné přemisťování. Pro přepravu seker a pil je třeba na ostří nasadit ochranný kryt.
 • Při vlastní práci s ostrým nářadím se nemá pracovat s ostřím proti tělu nebo končetinám, při smeknutí hrozí poranění.
Mechanické ruční nářadí obecně
 • Nářadí musí zajišťovat bezpečné upnutí nástroje a nepřipouštět styk s pohybujícími se částmi. Pro upínání nástrojů s rotačním pohybem se nesmí používat dvoučelisťová sklíčidla.
 • Ovladače pro zastavování a spouštění musí být snadno a rychle ovladatelné, nesmí umožňovat náhodné spuštění nebo znemožnit zastavení.
 • Mazání, seřizování, čištění a opravy se musí provádět jen když je nářadí v klidu.
 • Pohyblivé přívody energie (el. proudu, stlačeného vzduchu) musí být chráněny proti poškození.
 • Nářadí se smí přenášet, odkládat, opouštět jen když je v klidu.
 • Při použití nářadí s možností zaseknutí a zpětného rázu (vrtání vrtákem velkého průměru, řezání motorovou pilou) je nutno zaujmout stabilní polohu na pevném pracovišti (ne na žebříku), zvláště při pracích kde hrozí nebezpečí pádu.
 • Při práci s mechanickým nářadím je třeba dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu pro použití, údržbu a opravy. Návod je součást provozní dokumentace nářadí a musí být k nářadí k dispozici. Zaměstnanec užívající nářadí musí být s návodem prokazatelně seznámen.
 • V návodu výrobce zároveň uvádí, jaké ochranné osobní pracovní prostředky (OOPP) je s nářadím třeba používat. Podle charakteru prováděné práce musí použití OOPP stanovit zaměstnavatel.

Elektrické ruční nářadí

 • Nové elektrické ruční nářadí je výrobkem a podle zákona č. 22/1997 Sb., musí výrobce doložit bezpečnost ES prohlášením o shodě a označením CE na štítku.
 • Mimo mechanického rizika úrazu při použití je zde i riziko úrazu od elektřiny. Tomu je třeba předcházet kontrolou. Prohlídkou nářadí bez rozebírání přístupných el. částí před započetím práce a pravidelnými revizemi odborníkem podle ČSN 33 1600 ed. 2. Při prohlídkách je třeba si všímat zda nejsou poškozeny kryty nebo pohyblivé přívody. Nesmí se zapomínat na kontroly a revize prodlužovacích přívodů.
 • Prodlužovací přívody se doporučuje trvanlivě označit a vést jejich evidenci společně s el. nářadím. Používání neevidovaných (vnesených nebo zapůjčených) prodlužovacích přívodů je třeba zakázat, při použití nesprávně zhotoveného nebo poškozeného prodlužovacího přívodu hrozí uživateli smrtelné nebezpečí.
 • Jako ruční nářadí se v práci používají i el. spotřebiče jako je např. fen a další v kadeřnictví, mixéry a pod v pohostinství, el. žehličky při práci s oděvy a další. I na ně se vztahuje to co bylo uvedeno u el. ručního nářadí.
 • Revizím a kontrolám podle ČSN 33 1600 ed.2 podléhají i spotřebiče, které se nedrží v ruce.

Pneumatické nářadí

 • Tlakový vzduch pro pneumatické nářadí se používá buď z rozvodu tlakového vzduchu, nebo z pojízdného kompresoru.
 • Součástí kompresoru je tlaková nádoba, která je zpravidla vyhrazeným tlakovým zařízením podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. Jako taková musí být provozována  a revidována podle ČSN 69 0012.
 • Tlak vzduchu nesmí překročit stanovené hodnoty.
 • Odbočka vzduchového potrubí , která slouží pro připevnění pryžové hadice musí být opatřena kohoutem nebo samouzavíracím ventilem. Pro uzavření průtoku vzduchu se nesmí používat ohnutí hadice.
 • Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí. Poškozené rychlospojky se nesmějí používat. Před připojením hadice k pneumatickému nářadí se musí hadice profouknout stlačeným vzduchem.
 • Před prováděním oprav nebo úprav pneumatického nářadí musí být uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn vzduch. Použité nástroje se nesmí po použití uvolňovat vystřelením.

Nářadí se spalovacím motorem

 • Pro pohon nářadí se spalovacím motorem se nesmí používat benzín s přísadami nebezpečných látek. Pohonná hmota se smí doplňovat jen při zastaveném motoru.
 • Nářadí se musí při startování postavit na pevný podklad a přidržovat. Startovací šňůra se nesmí omotávat kolem ruky.
 • Křovinořezy se musí přepravovat s demontovaným nástrojem nebo nasazeným ochranným krytem nástroje.
 • Nesmí se používat křovinořez s odmontovaným ochranným krytem řezného nástroje a bez předepsaného závěsného zařízení.
 • Technický stav a upevnění nástroje se musí kontrolovat před začátkem práce i během jejího průběhu.
 • Při vlastní práci s křovinořezem  se nesmí v ohroženém prostoru zdržovat další osoby. Ohrožený prostor tvoří kruhová plocha o průměru 15 m, pokud výrobce nestanovil jinak.
 • Při startování motorové pily je třeba dbát na to, aby se řetěz nedotýkal žádného předmětu. Během provozu pily je nutné kontrolovat bezpečnostní prvky.
 • Dříví se při řezání nesmí přidržovat rukou nebo nohou. S motorovou pilou je možné řezat jen do výše ramen. Je zakázáno provádět řezání motorovou pilou ze žebříku.
 • Přecházet s motorovou pilou v chodu lze jen do vzdálenosti 150 m a to vždy se zablokováním chodu pilového řetězu bezpečnostní brzdou.
 • O provozu pily musí zaměstnavatel vést evidenci s identifikačními údaji pily, datem uvedení do provozu, počtem hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách.
 • Při použití nářadí se spalovacími motory vzniká nadměrný hluk a je nebezpečí poranění očí. Proti tomu je nutné používat osobní ochranné prostředky.

Vstřelovací přístroje

 • Vstřelovací přístroje musí mít:
  • ochranu obsluhy před odraženými hřeby a jinými pevnými částicemi,
  • zařízení bránící odpálení před úplným uzavřením závěru a před přitisknutí hlavně k nastřelované ploše
  • zařízení zabraňující samovolnému odpálení během nabíjení nebo při pádu přístroje.
 • Vstřelovací přístroje se nesmí skladovat, přepravovat a přenášet nabité. Mimo použití musí být v uzamykatelném obalu.
 • Vstřelovač musí být pro práci vybaven osobními ochrannými prostředky. Vstřelovat smí jen ze stabilního stanoviště.

 

KOČÍ, Miloslav. Bezpečné používání nářadí. BOZPProfi.cz [online]. 13.5.2014 [cit. 2016-12-06]. Dostupný z: http://www.bozpprofi.cz/33/bezpecne-pouzivani-naradi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z8ungHvjuSyZe3Gmot8ntfU/