Často kladené dotazy - Školení BOZP

Školení BOZP

 V různých firmách školím jeřábníky a vazače. Nikdy nebyl problém, až do doby, kdy se začali přijímat jako zaměstnanci cizí státní příslušníci - Vietnamci, Bulhaři, Ukrajinci apod. Někteří tito pracovníci pochopí, co se od nich požaduje a naopak někteří se i na jednoduchý dotaz tváří absolutně nechápavě a já je mám školit. Vyžaduji překlad učební osnovy včetně celé učební látky i s testy včetně přítomnosti tlumočníka při školení a zkoušce, ale na toto jejich zaměstnavatelé nechtějí přistoupit. Je to prý drahé a má to přeložit jeden z nich, který částečně komunikuje česky. Dokonce padl návrh, ať jim nechám podepsat, že byli proškoleni v českém jazyce a všemu porozuměli. Je správné, když požaduji, aby vše přeložil oficiální tlumočník a vyžaduji přítomnost tlumočníka při školení a zkoušce?

Odpověď

Kdo může školit svářeče z BOZP? Musí do svářečské školy? Pročítal jsem články a různé diskuze, ale stále v tom nemám jasno.

Odpověď

Chtěl bych požádat o radu ohledně školení zaměstnanců externích firem. Se zástupkyní jedné dodavatelské firmy, která provádí úklid, jsem se domluvil na proškolení a vyhotovení dokumentace k předání pracoviště, aby následně školila své zaměstnance, kteří budou vykonávat úklidovou činnost v naší firmě. Ta se ohradila s tím, že jejich pracovník z oblasti BOZP byl proti, že to prý musíme zařídit my. Mám pravdu já, nebo oni? 

Odpověď

Školení BOZP provádí zaměstnavatel po pracovní době. Mám nárok na mzdovou úhradu za čas strávený na tomto školení? Pokud ano, v jaké výši (hodinová mzda + příplatek za práci přesčas)?

Odpověď

Mohu školit jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik lešenáře, vazače, obsluhu plošin, výtahů, kotoučových pil, motorových pil apod.? Vzhledem k tomu, že náš externí pracovník BOZP, který ve firmě dříve působil, byl zároveň instruktor lešenářské techniky i revizní technik zdvihacích zařízení, vystavoval našim zaměstnancům průkaz lešenáře a vazačský průkaz. Kde prosím tyto prázdné průkazky získám?

Odpověď

Pády z výšky nebo do hloubky zaujímají přední místa závažnosti následků pracovních úrazů. Je tedy potřeba, aby pracovníci byli řádně proškoleni. Autor se v článku mimo jiné zamýšlí nad kvalitou poskytovaných školení ohledně prací ve výškách, nad osobou školitele či nastavením správné periody tohoto školení.

Odpověď

Mám dotaz ohledně zaměstnanců, kteří občas řídí služební vůz, tzv. řidiči - referenti. Pokud by se zaměstnanec při řízení zranil, je nutné mít nějaký doklad o školení řidičů? Pokud ano, jakou formou má být školení provedeno? 

Odpověď

Kdo je oprávněný (v rámci poskytování pracovnělékařských služeb) provádět školení první pomoci zaměstnanců? Jaké předpoklady dle legislativy musí školitel splňovat (vzdělání, kurz, certifikát)?. Stačí například bakalářské vzdělání v nelékařském oboru (ochrana veřejného zdraví)? 

Odpověď

Je pracovník s průkazem lešenáře v rámci školení lešenářů proškolen také pro práce ve výškách nebo musí být proškolen pro práce ve výškách ještě zvlášť samostatným školením? Je vůbec možné školení pro práce ve výškách zahrnout do školení lešenářů? 

Odpověď

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí být prokazatelně proškoleny fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Můžete mi poradit, jak často a kdo má provádět proškolení výše uvedených fyzických osob a jak často? Můj názor je, že kromě látek vysoce toxických by to měl provádět v organizaci pracovník odpovědný za oblast BOZP, četnost 1 x ročně, případně vedoucí zaměstnanec těchto fyzických osob, četnost 1 x ročně. 

Odpověď