Školení PO

Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím pokud nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.

Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.

Školení požární ochrany je nutné zajisti i pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob.

Školení požární ochrany pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 2 roky.

Tematický plán musí obsahovat:

 • seznámení s organizačním zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi, vyplývajícími z platných předpisů požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím při činnostech, které jsou provozovány,
 • s dokumentací požární ochrany,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • se zajištění požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany,
 • s funkcí a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Školení zaměstnanců mohou provádět osoby odborně způsobilé, požární technici, vedoucí zaměstnanci a preventisté při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. U činností s vysokým požárním nebezpečím nemůže školení provádět preventista.

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 3 roky.

Tematický plán musí obsahovat seznámení:

 • s organizačním zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi, vyplývajícími z platných předpisů požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím při činnostech, které jsou provozovány,
 • s dokumentací požární ochrany,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany a
 • s funkcí a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Školení vedoucích zaměstnanců u činností s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečí jsou oprávněni provádět osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany a požární technici.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Pro provádění některých úkolů v požární ochraně může organizace jmenovat jednoho nebo více praventistů PO. Předpokladem pro výkon jejich funkce je odborná příprava.

Odborná příprava preventistů PO se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti preventisty a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava preventisty obsahuje seznámení se skutečnostmi, které jsou obsahem školení zaměstnanců, a to na všech místech a pracovištích kde vykonávají preventivní požární prohlídky a tato osnova musí být rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a vedení požární knihy.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje seznámení:

 • s požárním nebezpečím provozované činnosti,
 • se způsobem vyhlášení požárního poplachu,
 • se způsobem přivolání jednotky požární ochrany,
 • s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část obsahuje seznámení:

 • s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení,
 • se způsobem a možnostmi hašení požáru, evakuace osob, zvířat a materiálu.

Odborná příprava preventivní požární hlídky – legislativní požadavky:

Vyhláška š. 246/2001 Sb. o požární prevenci, § 26 Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

(1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.
2) Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.

Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jak u školení zaměstnanců.

Rozsah a obsah školení určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. Znalosti při školení se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.

Odbornou přípravu může provádět u činností se zvýšeným požárním nebezpečíosoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany. U činností s vysokým požárním nebezpečím pouze osoba odborně způsobilá.

Školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době

Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za rok.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.

skoleni po

Zdroj: http://www.guard7.cz/lex-po/lexikon-po/skoleni-pozarni-ochrany