OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Program Správná praxe je projekt, který podporuje evropské kampaně BOZP, od r. 2002 opakovaně pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaně nesly původně označení „Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, od r. 2007 jsou známy jako kampaně "Zdravé pracoviště“.

Program, označovaný v posledních několika letech jako soutěž „Ceny za správnou praxi“, se zaměřuje na inovativní přístupy podniků k řešení konkrétních problémů na pracovišti. Oceňuje nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků se zaměstnanci za účelem dosažení dobré úrovně BOZP. Soutěž upozorňuje na přínosy BOZP, přispívá tak tomu, že si více společností uvědomí, že dobrá úroveň BOZP je zásadní součástí podnikání.

 CÍLE A ZÁMĚRY PROGRAMU SPRÁVNÁ PRAXE (SOUTĚŽE „CENY ZA SPRÁVNOU PRAXI“):

 • Podporovat komunikační a osvětové záměry Evropského týdne BOZP.
 • Popularizovat metody tzv. správné praxe při zavádění efektivnějších praktických řešení směřujících ke zvyšování úrovně bezpečnosti práce.
 • Informovat veřejnost a odborníky v oblasti BOZP o tom, jakých rizik se správná praxe tematicky týká a jakým způsobem je možné prevenci a řízení rizik dále zdokonalovat.
 • Propagovat aktivity subjektů zúčastněných v programu Správná praxe a šířit jejich zkušenosti ověřené v každodenní praxi.
 • Podporovat výměnu zkušeností z řízení rizik a jejich prevence uvnitř podniků i mezi podniky navzájem formou workshopů nebo panelových diskusí.
 • Podporovat komunikační vazbu mezi odbornou veřejností a organizacemi poskytujícími služby a informace v oblasti BOZP formou seminářů, přednášek a diskusí.
 • Popularizovat jednotlivé etapy Evropského týdne BOZP a programu Správná praxe formou tiskových konferencí a dalších komunikačních nástrojů.

banner hw2020Letošní 15. ročník je zaměřený na projekty řešící prevenci tzv. muskuloskeletálních poruch na pracovišti. Tedy těch, které postihují záda, krk, ramena nebo končetiny. Přihlašování potrvá až do konce příštího roku.Ocenění si pak vítězové národního kola přeberou v květnu 2022. Do soutěže se můžou zapojit, jak menší, tak větší podniky.

 

Projekt by měl demonstrovat příklady podniků, které aktivně řídí BOZP v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti

Porota se zaměří na udržitelnost a přenositelnost opatření.

Do soutěže se mohou přihlásit

 • jednotlivé podniky nebo organizace všech velikostí,
 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty z oblasti vzdělávání týkající se problematiky BOZP,
 • organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace,
 • regionální nebo místní organizace poskytující služby v oblasti prevence BOZP či pojišťovacích služeb a ostatní zprostředkovatelské organizace.

Projekt by měl obsahovat:

 • vyplněný formulář přihlášky k soutěži Správná praxe,
 • zpracovanou prezentaci aktivit a opatření, které podnik uskutečnil, a případné přílohy.

Prezentace by měla zahrnovat například:

 • holistický přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • skutečná a doložitelná zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti,
 • upřednostnění kolektivních ochranných opatření před opatřeními zaměřenými na jednotlivce,
 • efektivní účast a zapojení pracovníků,
 • udržitelnost opatření v průběhu času,
 • přenositelnost na jiná pracoviště (v jiných členských státech, v různých odvětvích a na pracovištích různé velikosti),
 • aktuálnost (dané opatření by mělo být buď z nedávné doby, nebo by nemělo být známo široké veřejnosti).

Přílohy k projektu:

 • jsou preferovány v elektronické podobě, ale akceptovány jsou i tištěné materiály,
 • mohou zahrnovat např. příručky nebo jinou dokumentaci, která tvoří součást projektu; obrazovou dokumentaci, např. fotografie, obrázky, grafy, diagramy atd., která pomůže projekt přiblížit (obrazová dokumentace je požadována ve formátu jpeg, jpg nebo gif).

Do soutěže Správná praxe nebude přijat projekt, který byl zjevně vytvořen výhradně pro komerční zisk.

Důležité termíny soutěže Správná praxe

12. října 2020

Zahájení celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

20. října 2020

Vyhlášení soutěže Správná praxe u příležitosti Evropského týdne BOZP

31. prosince 2021

Uzávěrka přihlášek projektů do soutěže Správná praxe

březen 2022

Slavnostní předání Národní ceny za Správnou praxi

květen 2022

Předání Evropské ceny za Správnou praxi

Projekty budou posuzovány ve dvou kategoriích. Do jedné budou zařazeny společnosti s méně než 100 zaměstnanci. Do druhé pak větší společnosti.

Přihlášky mohou zasílat:

 • jednotlivé podniky nebo organizace všech velikostí,
 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty z oblasti vzdělávání v oblasti BOZP,
 • organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace,
 • regionální nebo místních organizace poskytujících služby týkající se prevence v oblasti BOZP či pojišťovacích služeb a ostatních zprostředkovatelské organizace.

Zájemci se můžou hlásit až do 31. prosince 2021. Přihlášky je možné zasílat na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (Národní informační centrum BOZP - Focal Point), Na Poříčním práv 1/376, 128 00 Praha 2). Kontaktní osobou je Jana Hampeštová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 221 922 539).

Vyhodnocení národního kola soutěže proběhne v březnu 2022 a slavnostní vyhlášení vítězů národního kola pak v květnu 2022.

Vítězové na národní úrovni z každé kategorie pak postoupí do evropského kola.

Soutěž Ceny za správnou praxi je organizována Agenturou za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie (EU).

Podle zaměření tohoto ročníku vybere mezinárodní porota vítězné společnosti, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP v souvislosti s prevencí tzv. muskuloskeletálních poruch na pracovišti. V Evropě nejčastějšího onemocnění souvisejícího s prací. Jde o poruchy, které postihují záda, krk, ramena a končetiny. Patří sem například poškození nebo onemocnění kloubů. Patnáctý ročník evropských cen za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí celoevropské kampaně Zdravé pracoviště na léta 2020– 2022 pod názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Více informací naleznete na webových stránkách https://healthy-workplaces.eu/cs/get-involved/goodpractice-awards nebo na https://healthy-workplaces.eu/cs. 

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV (2018)

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV (2020)


zdrave prac

Ocenění Správná praxe v mapové aplikaci

 

 
Kampaně Zdravé pracoviště

Česká republika se jako členská země EU připojila k pořádání kampaní a programu Správná praxe v r. 2004. Podle zásad doporučených Evropskou komisí se držiteli tohoto prestižního ocenění stalo v národním kole již 15 podniků.

2004

Stavíme na bezpečnosti
 • ŽS Brno, a.s., závod Energetické a ekologické stavitelství

Využití integrovaného systému managementu bezpečnosti práce k cílevědomému a komplexnímu vytváření pracovní pohody zaměstnanců s využitím zkušeností z programu Správná praxe.

Celkem předložených projektů: 6

2005

HLUKU STOP!
 • Alcoa Fujikura Czech s.r.o.

Projekt demonstruje komplexní řešení problematiku hluku ve společnosti, ukazuje systém přijímaných opatření a zřetelně demonstruje zapojení zaměstnanců.

 • LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o.

Projekt představuje systematickou a vícestrannou snahu společnosti o realizaci protihlukových opatření jejich implementaci do vnitřní dokumentace, provedením náročného odhlučnění montážního pracoviště uzavřením zdrojů do akustických kabin, instalace akustického absorpčního systému v obrobně před započetím, trvalou spoluprací s odbornou firmou za účelem konzultací a zpracování hlukových studií.

Celkem předložených projektů: 15

2006

BOZ(P) NA START!
 • VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Projekt je zaměřen na systémový přístup k modernímu vzdělávání žáků a absolventů zdravotnických škol. Navrhované vzdělávání propojující požadavky práva s výkonem odborné praxe je schopno vývoje v návaznosti na změny právních předpisů i změny pracovních podmínek. Z tohoto hlediska je projekt aplikovatelný na podmínky jiných zdravotnických subjektů.

 • Střední škola stavební Jihlava

Projekt se dotýká bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou v učebních oborech tesař a pokrývač. Ochrana mladých lidí při výkonu takových prací je řešena eliminací rizik, dodržováním pracovních postupů a za pomoci kolektivního a osobního zajištění pracovníka.

Celkem předložených projektů: 15

2007

Posviťme si na břemena!
 • Alcoa Fujikura Czech s.r.o.

Projekt je zaměřen na komplexní řešení problematiky ergonomie v podniku. V podniku působí samostatný pracovník pro oblast ergonomie, který je odpovědný za koordinaci řešení ergonomických otázek, pomoc při předcházení nemocí z povolání a spolupráci se závodní lékařkou a externím odborníkem. Zároveň provádí terénní šetření ve výrobě, zajišťuje spolupráci ergonomických týmů a komunikaci problematiky s vedením společnosti.

 • Saint-Gobain Orsil s.r.o.

Projekt se zaměřuje na problematiku bezpečnosti pohybu vysokozdvižných vozíků po areálu závodu. V rámci řešení této problematiky se firma zaměřila na zlepšování úrovně školení a zvyšování povědomí řidičů o bezpečnosti pomocí různých kampaní a akcí s cílem zautomatizovat bezpečné návyky.

Celkem předložených projektů: 6

2008 - 2009

Hodnocení rizik
 • BOSCH DIESEL s.r.o.

Projekt je zaměřen na řešení vedoucí k předcházení riziku, např. odstraňuje riziko oslnění řidičů motorových vozíků, riziko skřípnutí prstů horní končetiny, rizika uklouznutí a pádu osob, riziko zalétnutí částic do oka, zasažení části těla zařízením.

 • VISTEON – Autopal, s. r. o.

Projekt je zaměřen na vyhledání a eliminaci bezpečnostních, ergonomických a environmentálních rizik. Navrhuje pracovní postupy pro zásadní nebo nebezpečné režijní práce a zpracovává technické předpisy denní péče na všechna zařízení.

 • Saint-Gobain Orsil s.r.o.

Projekt se zaměřuje na problematiku bezpečnosti pohybu vysokozdvižných vozíků po areálu závodu. V rámci řešení této problematiky se firma zaměřila na zlepšování úrovně školení a zvyšování povědomí řidičů o bezpečnosti pomocí různých kampaní a akcí s cílem zautomatizovat bezpečné návyky.

Celkem předložených projektů: 7

2010 – 2011

Bezpečnost práce při údržbě
 • BIS Czech s.r.o.
Projekt se zaměřil na provedení údržby tlakové nádoby – jednalo se o opravu netěsnosti v uzavřené nádobě o objemu 30 m3 plamenem a výměnu přírubového těsnění u ventilu na přívodním potrubí. Systém bezpečné údržby zahrnul plánování, zajištění bezpečnosti pracoviště, používání vhodného vybavení a OOPP, práci podle plánu a provedení závěrečných kontrol.
 • ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín
Společnost v projektu řešila identifikaci rizik formou sledování a odstraňování bezpečnostních neshod. Byl vytvořen účinný systém zaznamenání identifikovaného rizika a přenos řešení problému na odpovědnou osobu.

Celkem předložených projektů: 10

2012 – 2013

Partnerství při prevenci rizik
 • KOPOS Kolín a.s.

Podnikem vypracovaný systém sledování zdravotních prohlídek s názvem „Interaktivní aplikace evidence zdravotní způsobilosti v rámci prevence rizik“ přináší značné zjednodušení a zpřehlednění sledování a zlepšení evidence zdravotních prohlídek zaměstnanců.

Celkem předložených projektů: 6

2014 – 2015

Zdravé pracoviště zvládne i stres
 • Nestlé Česko s r.o., závod Sfinx Holešov

Projekt efektivní komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do řízení BOZP jako nástroje ke snížení stresu na pracovišti „NESTLÉ A JÁ“.

Celkem předložených projektů: 4

2016 - 2017

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt „OPTIMA“ byl zaměřen na zlepšení psychické a fyzické připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

2018 - 2019

Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

I. kategorie:

 • VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka (DETOXIKON)

Projekt DETOXIKON vznikl na základě dlouhodobé spolupráce oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s cílem realizovat individuální i kolektivní ochranná opatření proti nebezpečným látkám pro všechny bezpečnostní sbory nejen v ČR, ale i ve světě.

II. kategorie:

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha

Projekt byl zaměřen na bezpečné a zdraví neohrožující prostředí nemocnice s minimalizací rizika výskytu chemických látek a chemických směsí se specifickou rizikovostí pro těhotné.