OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Program Správná praxe je projekt, který podporuje evropské kampaně BOZP, od r. 2002 opakovaně pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaně nesly původně označení „Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, od r. 2007 jsou známy jako kampaně "Zdravé pracoviště“.

Program, označovaný v posledních několika letech jako soutěž „Ceny za správnou praxi“, se zaměřuje na inovativní přístupy podniků k řešení konkrétních problémů na pracovišti. Oceňuje nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků se zaměstnanci za účelem dosažení dobré úrovně BOZP. Soutěž upozorňuje na přínosy BOZP, přispívá tak tomu, že si více společností uvědomí, že dobrá úroveň BOZP je zásadní součástí podnikání.

 CÍLE A ZÁMĚRY PROGRAMU SPRÁVNÁ PRAXE (SOUTĚŽE „CENY ZA SPRÁVNOU PRAXI“):

 • Podporovat komunikační a osvětové záměry Evropského týdne BOZP.
 • Popularizovat metody tzv. správné praxe při zavádění efektivnějších praktických řešení směřujících ke zvyšování úrovně bezpečnosti práce.
 • Informovat veřejnost a odborníky v oblasti BOZP o tom, jakých rizik se správná praxe tematicky týká a jakým způsobem je možné prevenci a řízení rizik dále zdokonalovat.
 • Propagovat aktivity subjektů zúčastněných v programu Správná praxe a šířit jejich zkušenosti ověřené v každodenní praxi.
 • Podporovat výměnu zkušeností z řízení rizik a jejich prevence uvnitř podniků i mezi podniky navzájem formou workshopů nebo panelových diskusí.
 • Podporovat komunikační vazbu mezi odbornou veřejností a organizacemi poskytujícími služby a informace v oblasti BOZP formou seminářů, přednášek a diskusí.
 • Popularizovat jednotlivé etapy Evropského týdne BOZP a programu Správná praxe formou tiskových konferencí a dalších komunikačních nástrojů.

banner hw202015. ročník (2022) byl zaměřený na projekty řešící prevenci tzv. muskuloskeletálních poruch na pracovišti. Tedy těch, které postihují záda, krk, ramena nebo končetiny. Projekt by měl demonstrovat příklady podniků, které aktivně řídí BOZP v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti

 

Ocenění Správná praxe, které se uděluje za projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získaly na konci května společnost ŠKODA AUTO, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra a firma Aptar Čkyně. Byly vybrány z účastníků národního kola evropské soutěže v rámci mezinárodní kampaně s názvem Zdravé pracoviště.

TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV

 

Soutěž Ceny za správnou praxi je organizována Agenturou za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie (EU).

Podle zaměření tohoto ročníku vybere mezinárodní porota vítězné společnosti, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP v souvislosti s prevencí tzv. muskuloskeletálních poruch na pracovišti. V Evropě nejčastějšího onemocnění souvisejícího s prací. Jde o poruchy, které postihují záda, krk, ramena a končetiny. Patří sem například poškození nebo onemocnění kloubů. Patnáctý ročník evropských cen za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí celoevropské kampaně Zdravé pracoviště na léta 2020– 2022 pod názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Více informací naleznete na webových stránkách https://healthy-workplaces.eu/cs/get-involved/goodpractice-awards nebo na https://healthy-workplaces.eu/cs. 

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV (2018)

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV (2020)


zdrave prac

Ocenění Správná praxe v mapové aplikaci

 

 
Kampaně Zdravé pracoviště

Česká republika se jako členská země EU připojila k pořádání kampaní a programu Správná praxe v r. 2004. Podle zásad doporučených Evropskou komisí se držiteli tohoto prestižního ocenění stalo v národním kole již 15 podniků.

2004

Stavíme na bezpečnosti
 • ŽS Brno, a.s., závod Energetické a ekologické stavitelství

Využití integrovaného systému managementu bezpečnosti práce k cílevědomému a komplexnímu vytváření pracovní pohody zaměstnanců s využitím zkušeností z programu Správná praxe.

Celkem předložených projektů: 6

2005

HLUKU STOP!
 • Alcoa Fujikura Czech s.r.o.

Projekt demonstruje komplexní řešení problematiku hluku ve společnosti, ukazuje systém přijímaných opatření a zřetelně demonstruje zapojení zaměstnanců.

 • LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o.

Projekt představuje systematickou a vícestrannou snahu společnosti o realizaci protihlukových opatření jejich implementaci do vnitřní dokumentace, provedením náročného odhlučnění montážního pracoviště uzavřením zdrojů do akustických kabin, instalace akustického absorpčního systému v obrobně před započetím, trvalou spoluprací s odbornou firmou za účelem konzultací a zpracování hlukových studií.

Celkem předložených projektů: 15

2006

BOZ(P) NA START!
 • VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Projekt je zaměřen na systémový přístup k modernímu vzdělávání žáků a absolventů zdravotnických škol. Navrhované vzdělávání propojující požadavky práva s výkonem odborné praxe je schopno vývoje v návaznosti na změny právních předpisů i změny pracovních podmínek. Z tohoto hlediska je projekt aplikovatelný na podmínky jiných zdravotnických subjektů.

 • Střední škola stavební Jihlava

Projekt se dotýká bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou v učebních oborech tesař a pokrývač. Ochrana mladých lidí při výkonu takových prací je řešena eliminací rizik, dodržováním pracovních postupů a za pomoci kolektivního a osobního zajištění pracovníka.

Celkem předložených projektů: 15

2007

Posviťme si na břemena!
 • Alcoa Fujikura Czech s.r.o.

Projekt je zaměřen na komplexní řešení problematiky ergonomie v podniku. V podniku působí samostatný pracovník pro oblast ergonomie, který je odpovědný za koordinaci řešení ergonomických otázek, pomoc při předcházení nemocí z povolání a spolupráci se závodní lékařkou a externím odborníkem. Zároveň provádí terénní šetření ve výrobě, zajišťuje spolupráci ergonomických týmů a komunikaci problematiky s vedením společnosti.

 • Saint-Gobain Orsil s.r.o.

Projekt se zaměřuje na problematiku bezpečnosti pohybu vysokozdvižných vozíků po areálu závodu. V rámci řešení této problematiky se firma zaměřila na zlepšování úrovně školení a zvyšování povědomí řidičů o bezpečnosti pomocí různých kampaní a akcí s cílem zautomatizovat bezpečné návyky.

Celkem předložených projektů: 6

2008 - 2009

Hodnocení rizik
 • BOSCH DIESEL s.r.o.

Projekt je zaměřen na řešení vedoucí k předcházení riziku, např. odstraňuje riziko oslnění řidičů motorových vozíků, riziko skřípnutí prstů horní končetiny, rizika uklouznutí a pádu osob, riziko zalétnutí částic do oka, zasažení části těla zařízením.

 • VISTEON – Autopal, s. r. o.

Projekt je zaměřen na vyhledání a eliminaci bezpečnostních, ergonomických a environmentálních rizik. Navrhuje pracovní postupy pro zásadní nebo nebezpečné režijní práce a zpracovává technické předpisy denní péče na všechna zařízení.

 • Saint-Gobain Orsil s.r.o.

Projekt se zaměřuje na problematiku bezpečnosti pohybu vysokozdvižných vozíků po areálu závodu. V rámci řešení této problematiky se firma zaměřila na zlepšování úrovně školení a zvyšování povědomí řidičů o bezpečnosti pomocí různých kampaní a akcí s cílem zautomatizovat bezpečné návyky.

Celkem předložených projektů: 7

2010 – 2011

Bezpečnost práce při údržbě
 • BIS Czech s.r.o.
Projekt se zaměřil na provedení údržby tlakové nádoby – jednalo se o opravu netěsnosti v uzavřené nádobě o objemu 30 m3 plamenem a výměnu přírubového těsnění u ventilu na přívodním potrubí. Systém bezpečné údržby zahrnul plánování, zajištění bezpečnosti pracoviště, používání vhodného vybavení a OOPP, práci podle plánu a provedení závěrečných kontrol.
 • ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín
Společnost v projektu řešila identifikaci rizik formou sledování a odstraňování bezpečnostních neshod. Byl vytvořen účinný systém zaznamenání identifikovaného rizika a přenos řešení problému na odpovědnou osobu.

Celkem předložených projektů: 10

2012 – 2013

Partnerství při prevenci rizik
 • KOPOS Kolín a.s.

Podnikem vypracovaný systém sledování zdravotních prohlídek s názvem „Interaktivní aplikace evidence zdravotní způsobilosti v rámci prevence rizik“ přináší značné zjednodušení a zpřehlednění sledování a zlepšení evidence zdravotních prohlídek zaměstnanců.

Celkem předložených projektů: 6

2014 – 2015

Zdravé pracoviště zvládne i stres
 • Nestlé Česko s r.o., závod Sfinx Holešov

Projekt efektivní komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do řízení BOZP jako nástroje ke snížení stresu na pracovišti „NESTLÉ A JÁ“.

Celkem předložených projektů: 4

2016 - 2017

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt „OPTIMA“ byl zaměřen na zlepšení psychické a fyzické připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

2018 - 2019

Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

I. kategorie:

 • VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka (DETOXIKON)

Projekt DETOXIKON vznikl na základě dlouhodobé spolupráce oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s cílem realizovat individuální i kolektivní ochranná opatření proti nebezpečným látkám pro všechny bezpečnostní sbory nejen v ČR, ale i ve světě.

II. kategorie:

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha

Projekt byl zaměřen na bezpečné a zdraví neohrožující prostředí nemocnice s minimalizací rizika výskytu chemických látek a chemických směsí se specifickou rizikovostí pro těhotné.

2020 - 2022
Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

1. místo: ŠKODA AUTO a.s.

Projekt Rotace práce ke snížení poruch horních končetin při výrobě silničních vozidel se zaměřil na řízení rotace zaměstnanců v praxi. Rotace byla realizována na třech pracovištích: logistika montáže, linka náprav a linka baterií pro elektrovozy.

2. místo: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt Posilování pohybového zdraví se zaměřil na péči o vlastní pohybové zdraví u příslušníků bezpečnostních sborů, resp. pracovníků rezortu Ministerstva vnitra České republiky, a tím zvýšil standard BOZP.

3. místo: Aptar Čkyně s.r.o.

Projekt Manipulace s břemeny (manipulace s kartony, nádobami na stravu a odpad či s granulátem) se zaměřil na zaujímání nepřijatelných pracovních poloh v souvislosti s fyziologicky nevhodnými polohami zad a horních i dolních končetin a na předcházení muskuloskeletálním poruchám.