BARIÉRY A KRITICKÉ OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ ÚROVNĚ BOZP V ČR

Zvyšování úrovně BOZP má objektivně existující bariéry a problémy. Mezi ně můžeme například zařadit:

 • obecnou krizi hodnot ve společnosti,
 • růst složitosti a komplexnosti rizik, vysokou toleranci k rizikům, stoupající rizikové chování zejména u mladé generace, malou znalost výskytu, působení a možného způsobu eliminace nových rizik v pracovních systémech (nano a bio technologie, psychosociální rizika atd.),
 • omezování uznání BOZP jako veřejného zájmu, chybějící společenskou objednávku na preventivní akce, řešení problematiky BOZP zejména ve výzkumu, osvětě, propagaci,
 • úzký resortismus a prosazování partikulárních zájmů, omezování statistik a informačních systémů o BOZP,
 • jednostranné prosazování zájmu kapitálu (vlastníků), omezování sociálně právní ochrany, stlačování nákladů na úkor BOZP, snižování kultury bezpečnosti,
 • stagnaci kvality pracovního života, lidského rozměru a důstojnosti práce,
 • chybějící moderní systém úrazového pojištění,
 • nedostatek zdrojů pro prevenci i pro realizaci výzkumu dané oblasti,
 • složitost legislativy, nepřehlednost a množství právních předpisů, obtížnou vymahatelnost atd.
VIZE
 • BOZP je hodnota a má význam pro zdraví, kvalitu života a život sám
 • BOZP je nedílnou součástí veřejného i soukromého zájmu
 • BOZP je nedílnou součástí výchovy a celoživotního učení
PRINCIPY
 • BOZP je důležitá součást sociální politiky státu.
 • Strategie by měla být projednána a prosazena ve shodě ministerstev, orgánů veřejné správy a sociálních partnerů.
 • Rámec BOZP utváří funkční institucionální struktur, spolupráce orgánů a institucí (vč. mezinárodní), systém nástrojů k uplatňování a prosazování politiky (legislativní, kontrolní, ekonomické, informační, vzdělávací, osvětové, vědeckovýzkumné).
 • Zamezení snižování stanovených sociálních standardů, zhoršování pracovních podmínek (výskyt rizik, pracovních úrazů, nemocí souvisejících s prací, stresu, šikany, násilí, diskriminace) a celkového stavu BOZP.
 • Vytváření informační podpory malým a středním podnikům, zejména pomocí osvětových a propagačních nástrojů - srozumitelnými výklady právních předpisů, návody, praktickými příklady plnění požadavků pro konkrétní druh podnikání a pracovní činnosti.
 • Nalezení vhodného distribučního kanálu těchto informací pro vlastníky a vedení MSP tak, aby je skutečně obdrželi a v praxi využili.
 • Odmítnutí snahy vlastníků a kapitálu na zjednodušení předpisů BOZP ve smyslu snížení standardů a snížení ochrany zaměstnanců (včetně snah o prosazení jiného „metru“ pro posuzování BOZP v MSP).

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003. Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně 4 x do roka.

Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jejímž cílem je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti s prací nebo během ní.
Rada zejména:

 • projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
 • projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP.
Kategorie:

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, který byl schválen Radou vlády pro BOZP a který nabyl účinnosti dne 28. 3. 2019. Program je rozdělen do 7 základních priorit a v jejich rámci jsou definována konkrétní prioritní opatření:

 • zajištění financování systému BOZP,
 • prevence pracovních rizik,
 • pracovně lékařské služby
 • rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
 • bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
 • výzkum a vývoj,
 • vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP.
Kategorie:

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2017 – 2018 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008. Rada vlády na svém 57. zasedání dne 20. března 2018 vyhodnotila stav plnění 32 úkolů stávajícího NAP BOZP za období roku 2017. Pro přehlednost je ponecháno jejich číselné označení a jsou (s přidáním jednoho nového úkolu č. 33), aktualizovány pro rok 2018 následovně:

Část I. - Úkoly NAP BOZP s termínem splnění v roce 2018 a) 10 úkolů stávajícího NAP BOZP (opatření č. 2, 4, 8 aţ 12, 16, 17, 20); b) 1 nově zařazený úkol (opatření č. 33).

Část II. - Stav plnění ostatních úkolů NAP BOZP pro období 2017 až 2018

Plný text

Kategorie:

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2015-2016111.pdf

Kategorie:


Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-2013-2014.pdf

Kategorie:

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-bozp-2011-2012.pdf
V návaznosti na úkoly přecházející z národního programu z předchozího období jsou pro léta 2011 – 2012 stanovena konkrétní opatření v následujících oblastech:

 • zajištění ekonomické podpory systému BOZP,
 • motivace všech subjektů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • zvýšení úrovně bezpečnosti technických zařízení,
 • cílená podpora prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zabezpečení kvalitní a dostupné pracovně lékařské péče,
 • řešení právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů na všech typech škol a školských zařízení,
 • systémové řešení ucelené rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
 • vzdělávání specialistů pro oblast BOZP,
 • podpora institucionálního výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • aplikace výsledků výzkumných úkolů při realizaci konkrétních projektů v praxi,
 • posílení a podpora systému inspekční a kontrolní činnosti BOZP.
Kategorie:

Schválen Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2009-2010.pdf
Národní program BOZP naplňuje deset prioritních oblastí Národní politiky BOZP a v souladu se „Strategií Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 je v něm věnována pozornost zejména:

 • zvýšení preventivní účinnosti dohledu nad zdravím (efektivita prevence v rámci poskytování pracovně lékařské péče),
 • vyrovnání se se sociálními a demografickými změnami (stárnutí společnosti a prodlužování aktivního věku),
 • novým trendům v zaměstnávání (OSVČ, agentury práce, migrace),
 • opatřením ve prospěch rehabilitace a opětovného začleňování pracovníků dlouhodobě vyloučených z trhu práce z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo zdravotního postižení,
 • účinnějšímu vynucování právních předpisů (inspekční orgány),
 • posílení soudržnosti dalších národních politik s cílem snížit celospolečenské ztráty z důvodu poškození zdraví z práce (BOZP, vzdělávání, veřejné zdraví, zaměstnanost, konkurenceschopnost),
 • začlenění tématiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do výchovných a vzdělávacích programů,
 • integraci otázek BOZP do podnikového systému řízení (zejména malé a střední podniky - motivace, technická pomoc, ekonomické pobídky, úloha zástupců zaměstnanců),
 • identifikaci nových a nastupujících rizik (stanovení priorit výzkumu a vývoje), podpoře duševního zdraví na pracovišti (zejména prevenci stresu a šikaně na pracovišti).
Kategorie:

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla schválena usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 5. 2003.

Její součástí je analýza současného stavu BOZP v České republice (přednosti a nedostatky českého systému BOZP) a cíle národní politiky, které se následně promítají do národního akčního plánu BOZP (obsahuje konkrétní, adresné a termínované úkoly). Národní politika BOZP je navrhována tak, aby odpovídala požadavkům vyplývajícím ze vstupu České republiky do Evropské unie.

Plný text Národní politiky BOZP v ČR

Kategorie:

Touto Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z června 2008 naplňuje Česká republika usnesení Rady EU z 25. června 2007 o nové strategii Společenství pro BOZP, kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby ve spolupráci se sociálními partnery vypracovaly a uskutečňovaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru. Navazuje na dosavadní pozitivní kroky, které byly při plnění hlavních cílů předcházející Národní politiky BOZP schválené usnesením vlády č. 475 ze dne 19. května 2003 uskutečněny v uplynulém období.

Tato nová rámcová strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zároveň reflektuje významné systémové změny i další vývoj společnosti z hlediska vnitřních i mezinárodních souvislostí. Tyto nové skutečnosti se promítají v nových pohledech na tvorbu právních předpisů a ve větší provázanosti kontrolní a osvětové činnosti se strategickými cíli Evropské unie.

Plný text Národní politiky BOZP 2008