Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003. Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně 4 x do roka.

Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jejímž cílem je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti s prací nebo během ní.
Rada zejména:

 • projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
 • projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP.
VIZE
 • BOZP je hodnota a má význam pro zdraví, kvalitu života a život sám
 • BOZP je nedílnou součástí veřejného i soukromého zájmu
 • BOZP je nedílnou součástí výchovy a celoživotního učení
PRINCIPY
 • BOZP je důležitá součást sociální politiky státu.
 • Strategie by měla být projednána a prosazena ve shodě ministerstev, orgánů veřejné správy a sociálních partnerů.
 • Rámec BOZP utváří funkční institucionální struktur, spolupráce orgánů a institucí (vč. mezinárodní), systém nástrojů k uplatňování a prosazování politiky (legislativní, kontrolní, ekonomické, informační, vzdělávací, osvětové, vědeckovýzkumné).
 • Zamezení snižování stanovených sociálních standardů, zhoršování pracovních podmínek (výskyt rizik, pracovních úrazů, nemocí souvisejících s prací, stresu, šikany, násilí, diskriminace) a celkového stavu BOZP.
 • Vytváření informační podpory malým a středním podnikům, zejména pomocí osvětových a propagačních nástrojů - srozumitelnými výklady právních předpisů, návody, praktickými příklady plnění požadavků pro konkrétní druh podnikání a pracovní činnosti.
 • Nalezení vhodného distribučního kanálu těchto informací pro vlastníky a vedení MSP tak, aby je skutečně obdrželi a v praxi využili.
 • Odmítnutí snahy vlastníků a kapitálu na zjednodušení předpisů BOZP ve smyslu snížení standardů a snížení ochrany zaměstnanců (včetně snah o prosazení jiného „metru“ pro posuzování BOZP v MSP).
BARIÉRY A KRITICKÉ OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ ÚROVNĚ BOZP V ČR

Zvyšování úrovně BOZP má objektivně existující bariéry a problémy. Mezi ně můžeme například zařadit:

 • obecnou krizi hodnot ve společnosti,
 • růst složitosti a komplexnosti rizik, vysokou toleranci k rizikům, stoupající rizikové chování zejména u mladé generace, malou znalost výskytu, působení a možného způsobu eliminace nových rizik v pracovních systémech (nano a bio technologie, psychosociální rizika atd.),
 • omezování uznání BOZP jako veřejného zájmu, chybějící společenskou objednávku na preventivní akce, řešení problematiky BOZP zejména ve výzkumu, osvětě, propagaci,
 • úzký resortismus a prosazování partikulárních zájmů, omezování statistik a informačních systémů o BOZP,
 • jednostranné prosazování zájmu kapitálu (vlastníků), omezování sociálně právní ochrany, stlačování nákladů na úkor BOZP, snižování kultury bezpečnosti,
 • stagnaci kvality pracovního života, lidského rozměru a důstojnosti práce,
 • chybějící moderní systém úrazového pojištění,
 • nedostatek zdrojů pro prevenci i pro realizaci výzkumu dané oblasti,
 • složitost legislativy, nepřehlednost a množství právních předpisů, obtížnou vymahatelnost atd.