Nový rámec BOZP na období 2021–2027, který byl oznámen v akčním plánu evropského pilíře sociálních práv, stanoví klíčové priority a opatření nezbytná ke zlepšení bezpečnosti práce a zdraví pracovníků v dalších letech v souvislosti se světem po pandemii, který se vyznačuje zelenou a digitální transformací, hospodářskými a demografickými výzvami a měnícím se pojetím tradičního pracovního prostředí.

Zdravé a bezpečné pracovní podmínky jsou nezbytným předpokladem pro zdravou a produktivní pracovní sílu. Nikdo by se neměl potýkat s nemocemi z povolání nebo pracovními úrazy. Jedná se rovněž o důležitý aspekt pro udržitelnost a konkurenceschopnost hospodářství EU.

Hlavní rysy této strategie

  • Vychází z globálního přístupu k pohodě při práci a bere v úvahu změny v světě práce a vznik nových rizik, zejména rizik psychosociální povahy. Jako taková je napojena na zvyšování kvality práce a považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zdravé pracovní prostředí za jednu z jejích nezbytných složek.
  • Je založena na konsolidaci kultury prevence rizika, na kombinování různých politických instrumentů – právních předpisů, sociálního dialogu, progresivních opatření a nejlepší praxe, sociální odpovědnosti podniků a ekonomických pobídek – a na budování partnerství mezi všemi zúčastněnými na scéně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Neustálé, trvalé a stejnoměrné snižování pracovních úrazů a nemocí z povolání zůstává prvořadým cílem strategie Společenství na období 2007–2012. Komise má za to, že celkovým cílem tohoto období by mělo být snížení výskytu pracovních úrazů v rámci EU–27 o 25 % na každých 100 000 pracovníků.

Strategický politický rámec EU pro BOZP tvoří dvě hlavní složky:

  • soubor právních předpisů EU (definice, struktury a pravidla) pro nejvážnější pracovní rizika;
  • společné víceleté akční programy (1978 až 2002), dvě evropské strategie (priority, cíle, rámec pro koordinaci vnitrostátních politik a prosazování celostní kultury prevence; 2002–2006 a 2007–2012).


Strategický rámec BOZP je v souladu s cíli strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, s hlavním cílem politiky zaměstnanosti (podpora kvality pracovních míst). Zlepšení pracovních podmínek má příznivý vliv na produktivitu a konkurenceschopnost.

Priority výzkumu navazují na desetiletou strategii EU Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění, strategii, která má zajistit vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivitu a růst a zároveň sociální soudržnost. Strategie identifikuje nejvýznamnější problémy, se kterými se Evropa potýká: demografické změny, globalizaci a vzrůstající globální soupeření o přírodní zdroje, což vše vyvíjí tlak na životní prostředí. Strategie navrhuje pět měřitelných cílů EU pro rok 2020, kterými se bude proces řídit, a to v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a inovací, změny klimatu a energie, vzdělávání a boje proti chudobě. Klíčové cíle stanovené v této strategii se odrážejí v sedmi stěžejních iniciativách, Digitální agendě a Agendě pro nové dovednosti a pracovní místa.

Strategie EU k oblasti BOZP je formulována ve sdělení EU, které se jmenuje Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost práce na období 2014-2020 (COM (2014) 332 final, 6. 6. 2014).
Evropská komise oznámila, že chce zaručit lepší pracovní podmínky a snížit počet pracovních úrazů v EU a obnovila svůj závazek trvale zlepšovat pracovní podmínky v EU. Lidé mají právo vykonávat svou práci, aniž by jim na pracovišti hrozila zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Nový strategický rámec si klade za cíl přispět ke zlepšení kvality pracovních míst a spokojenosti v zaměstnání a zároveň zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu evropských firem, zejména malých podniků, a snížit náklady pro systémy sociálního zabezpečení.