EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Strategie EU k oblasti BOZP je formulována ve sdělení EU, které se jmenuje Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost práce na období 2014-2020 (COM (2014) 332 final, 6. 6. 2014).
Evropská komise oznámila, že chce zaručit lepší pracovní podmínky a snížit počet pracovních úrazů v EU a obnovila svůj závazek trvale zlepšovat pracovní podmínky v EU. Lidé mají právo vykonávat svou práci, aniž by jim na pracovišti hrozila zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Nový strategický rámec si klade za cíl přispět ke zlepšení kvality pracovních míst a spokojenosti v zaměstnání a zároveň zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu evropských firem, zejména malých podniků, a snížit náklady pro systémy sociálního zabezpečení.

Nový strategický rámec vymezuje klíčové nástroje pro provádění opatření:

 • sociální dialog,
 • zvyšování povědomí,
 • prosazování právních předpisů EU,
 • synergie s dalšími oblastmi politiky (např. veřejné zdraví, vzdělávání) a fondy EU, jako je Evropský sociální fond (ESF) a
 • operační program pro zaměstnanost a sociální inovaci.

Všechny tyto nástroje mohou podpořit provádění předpisů v oblasti BOZP.

Komise chce novým strategickým rámcem:

 • pomáhat malým podnikům s dodržováním bezpečnostních předpisů zajistit, aby zdravotní a bezpečnostní inspektoři pracovali podle těch nejvyšších norem;
 • vyvarovat se rizikům spojeným s novými technologiemi a inovacemi, jako jsou třeba nanomateriály;
 • přihlédnout ke stárnutí evropské pracovní síly;
 • zlepšit koordinaci řešení otázek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími mezinárodními subjekty.

Na pomoc při provádění těchto opatření, která se opírají o konzultace s organizacemi zaměstnavatelů i zaměstnanců v celé Unii, budou k dispozici finanční prostředky z EU. 

Strategický rámec identifikuje tři hlavní výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • zdokonalit provádění stávajících předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví, zejména posílením schopnosti mikropodniků a malých a středních podniků zavádět účinné a hospodárné strategie pro předcházení rizikům,
 • zdokonalit prevenci onemocnění spojených s výkonem povolání řešením nových a vznikajících rizik, aniž by byla opomíjena stávající rizika,
 • zohlednit stárnutí pracovní síly EU.

Strategický rámec navrhuje jako řešení těchto výzev řadu opatření v rámci sedmi hlavních strategických cílů:

 • Další konsolidace vnitrostátních strategií v oblasti zdraví a bezpečnosti, např. koordinací politik a prostřednictvím vzájemného učení.
 • Poskytování praktické podpory malým podnikům a mikropodnikům, aby mohly lépe splňovat zdravotní a bezpečnostní předpisy. Podniky by mohly využívat odborné podpory a praktických nástrojů, jako je interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA – internetová platforma poskytující nástroje pro odvětvové posuzování rizik).
 • Lepší prosazování předpisů členskými státy, například pomocí hodnocení fungování vnitrostátních inspektorátů práce.
 • Ve vhodných případech zjednodušování stávajících právních předpisů v zájmu odstranění zbytečné administrativní zátěže, přičemž musí zůstat zachována vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.
 • Řešení problému stárnoucí pracovní síly v Evropě a zlepšení prevence onemocnění spojených s výkonem povolání odstraněním stávajících a nových rizik, jež přinášejí nanomateriály, ekologické technologie a biotechnologie.
 • Lepší shromažďování statistických údajů, tak aby byly získávány lepší důkazy, a vývoj nástrojů pro monitorování.
 • Lepší mezinárodní spolupráce a koordinace úsilí a řešení otázek BOZP s mezinárodními organizacemi.