BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Strojní zařízení (stroj) tvoří montážní celek sestavený ze součástí nebo částí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, řídicími a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně stanoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu.

Problematika zajištění bezpečnosti strojů a zařízení je složitá, návrh bezpečného stroje zahrnuje mnoho norem a úkonů. Bezpečností strojního zařízení je nutné se zabývat již při začátku návrhu a samotné mechanické konstrukci strojů. Rizika nebezpečí, která nelze odstranit či potlačit mechnickými prvky (kostrukcí stroje, kryty apod.), je nutné ošetřit či zajistit elektronicky. Na zbytkové riziko je pak nutné upozorňovat štítky na strojích a podrobněji v dokumentaci. 

 

Posouzení rizika

Při konstrukci stroje je nutno vzít v úvahu všechna možná rizika stroje a v případně nutnosti zavést opatření pro ochranu obsluhy před existujícími riziky. Aby byla výrobci stroje tato fáze návrhu ulehčena, definují a popisují normy proces posouzení rizika. Posouzením rizika se uvažuje sled logických kroků, které umožňují systematickou analýzu a posouzení rizik. Stroj musí být navržen a zkonstruován tak, aby byl v souladu s výsledky posouzení rizika.

Normy pro posouzení rizika jsou:

 • posouzení rizika -  ČSN EN ISO 14121
 • snížení rizika - ČSN EN ISO 12100

Posouzení rizika začíná stanovením funkcí stroje:

 • specifikace stroje (co se bude vyrábět, maximální výrobní výkon, předpokládaný materiál),
 • prostorové limity a předpokládané místo instalace,
 • plánovaná životnost,
 • zamýšlené funkce a provozní režimy,
 • očekávaná selhání a poruchy,
 • osoby, podílející se na procesu,
 • produkty, které mají souvislost se strojem,
 • odpovídající použití, ale také neúmyslné chování obsluhy.
 
Po stanovení funkcí stroje následuje systematická identifikace možných předvídatelných rizik, rizikových situací a rizikových událostí:
 • mechanické ohrožení,
 • elektrické ohrožení,
 • termické ohrožení,
 • ohrožení v důsledku hluku,
 • ohrožení v důsledku kmitání,
 • ohrožení zářením,
 • ohrožení ze strany materiálů a substancí,
 • ohrožení v důsledku zanedbání ergonomických zásad při konstrukci stroje,
 • ohrožení v důsledku uklouznutí, zakopnutí, pádu,
 • ohrožení v souvislosti s okolím instalace stroje,
 • ohrožení, způsobené kombinací výše uvedených rizik,
 • transport, montáž, instalace a uvedení do provozu,
 • nastavení, běžný provoz a odstranění závad, údržba a čištění stroje,
 • odstavení z provozu, demontáž a likvidace.

Poté, co byla rizika identifikována, je pro každou posuzovanou rizikovou situaci nutno provést odhad rizika, které je závislé na následujících prvcích:

 • rozsahu škod, které mohou být v důsledku ohrožení způsobeny (lehká poranění, těžká poranění apod.),
 • pravděpodobnosti výskytu této škody (vystavením osob riziku, výskytem rizikové události, technickými a lidskými možnostmi pro snížení škod).
Snížení rizika strojů
Pokud posouzení rizika určilo nutnost dalších opatření pro minimalizaci rizika, je nutno použít tzv. 3-stupňovou metodu, kde výrobce stroje je při volbě opatření povinen použít následující principy, a to v následujícím pořadí:
 • bezpečný návrh - odstranění nebo minimalizace rizik v rámci možností konstrukcí stroje (integrace bezpečnosti do konstrukce stroje);
 • technická opatření - zavedení nezbytných ochranných opatření proti rizikům, která není možno odstranit konstrukčně (např. použití světelného závěsu);
 • informace pro uživatele o zbytkovém riziku.
 Zdroj: Bezpečnost strojů. Dostupný z WWW: http://automatizace.hw.cz/bezpecnost-stroju/bezpecnost-stroju-1-dil-normy-rizika.html.