Příspěvek je určen především drobným výrobcům pracovních strojů, u kterých velice často dochází k nevhodnému řešení zejména řídících bezpečnostních elektrických obvodů, dochází k zcela nevhodně voleným bezpečnostním prvkům. Příspěvek upozorňuje na právní a technické předpisy, které je nutné při vývoji a výrobě strojů vzhledem k jejich bezpečnosti a spolehlivosti dodržovat. Dále je určen také uživatelům strojních zařízení, upozorňuje na jejich povinnosti během provozu.

Hydraulické lisy jsou jedním z velmi častých zařízení využívaných ve zpracovatelském průmyslu. Jejich společným rysem je elektromotorický pohon a ohromná síla hydraulického pístu. Šetření těžkých pracovních úrazů ukazuje význam důsledného vedení provozní dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu provozu zařízení. Zahrnuje jak průvodní dokumentaci včetně návodu výrobce, tak další záznamy o provozu a kontrolách zařízení stanovené právními předpisy.

Povinnosti výrobců

Výrobci strojů a strojního zařízení musejí dostát bezpečnostním požadavkům kladených na design a konstrukci strojů (ještě před jejich uvedením na trh); uživatelé musejí mít záruky, že se mohou spolehnout na kvalitu a bezpečnost používaného výrobku. Nejdůležitějším předpisem, pokud jde o bezpečnost strojního zařízení, je směrnice č. 2006/42/ES ze 17. května 2006, která slouží jako právní základ pro výrobce a prodejce strojního zařízení. K této směrnici je nutno přihlížet, je-li:

 • strojní zařízení na trh v EU uváděno poprvé (platí od 1.1.1995),
 • strojní zařízení zabudováno uživatelem do pracovního procesu,
 • na strojním zařízení provedena jakákoli změna či úprava, jež by mohla ovlivnit jeho bezpečnost,
 • nutné propojení mezi několika stroji (montážní linka).

 Základní povinnosti uživatele tvářecích strojů 

 • Ve smyslu ustanovení platných právních předpisů v oblasti BOZP je každý uživatel tvářecích strojů povinen zajistit podmínky k soustavné péči o spolehlivou ochranu obsluhy, údržby a seřizovačů těchto strojů při práci na nich.
Bezpečnostní pravidla při obsluze soustruhů
 1. Mimořádnou pozornost věnujeme správnému pracovnímu ustrojení (zejména upnuté rukávy, používání čepic nebo šátků).
 2. Měření a výměnu obrobků vykonáváme pouze za klidu vřetena.
Úrazová rizika u lisů
 • Lisování je technologická činnost, při které dochází k velmi vážným pracovním úrazům mnohdy s trvalými následky.
 • Největší úrazové riziko u lisů představuje vlastní pracovní prostor lisovacích nástrojů, resp. jejich volně přístupná tlačná a střižná místa.
 • U obsluhujících jsou nejvíce ohroženy jejich ruce při zakládání nebo vyjímání polotovarů a výlisků v lisovacích nástrojích.
 • Závažná rizika vznikají při prasknutí a odletu materiálu nebo lisovacích nástrojů v důsledku křehkosti materiálu a špatného vedení pohyblivé části nástroje proti části pevné.