Kategorie:

Vyhrazená plynová zařízení (VPTZ) jsou definována vyhláškou č. 21/1979 Sb. a za plynová zařízení se považují zařízení pro:

  • výrobu a úpravu plynů,
  • skladování a přepravu plynů,
  • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
  • zkapalňování a odpařování plynů,
  • zvyšování a snižování tlaku plynů,
  • rozvod plynů,
  • spotřebu plynů spalováním.
Kategorie:

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jím řízené oblastní inspektoráty práce (OIP), jako orgány inspekce práce ustanovené podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v rámci kontrolní činnosti na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce každoročně realizují kontrolní akce v souladu s ustanovením § 3 zákona o inspekci práce. Rozhodující kritéria pro výběr kontrolní činnosti: