Vyhrazená technická zařízení

Specifické vlastnosti elektrického proudu si vynucují, aby se elektrickému zařízení a práci na něm věnovala mimořádná pozornost. Přítomnost elektrického napětí nemůžeme svými smysly předem vnímat. Při poruše se může napětí objevit i na místech, kde to člověk nepředpokládá a prostřednictvím vodivých cest (vodivá konstrukce, plynovým nebo vodovodním potrubí, apod.) může být zavlečeno i do míst, kde se elektrické zařízení vůbec nevyskytuje. Proto zákonné předpisy a normy ukládají provozovateli elektrického zařízení povinnost zajistit bezpečnost práce na tomto zařízení.

Mezi tyto povinnosti zejména patří:

 • uvádět do provozu jen ta zařízení, u kterých byl bezpečný stav ověřen výchozí revizí dle ČSN 33 1500, pokud se jedná o stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo zákona č. 90/2016 Sb., výrobky na které bylo vypracováno výrobcem nebo dovozcem ES nebo EU prohlášení o shodě a výrobky byly označeny značkou shody CE,
 • zajistit pravidelné revize elektrických zařízení v rozsahu a termínech stanovených v příslušných
  předpisech a technických normách,
 • zajistit pravidelné revize elektrických instalací v rozsahu a termínech stanovených v ČSN 33 1500 případně v místním provozním bezpečnostním předpise - MPBP.

info yellowV případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma, neplatí lhůty uvedené v ČSN 33 1500.

 • zajistit pravidelné revize systému ochrany před bleskem dle ČSN 33 1500, souboru norem
  ČSN EN 62305 a MPBP,
 • zajistit pravidelné revize, kontroly a zkoušky elektrických nepřipevněných spotřebičů v rozsahu a termínech stanovených ČSN 33 1600 a v MPBP. U spotřebičů připevněných v termínech stanovených v 33 1500 a v MPBP,
 • zajistit provádění revizí, kontrol, zkoušek strojů a strojních celků, technických zařízení, přístrojů a nářadí během jejich používání dle požadavků NV č. 378/2001 Sb. v rozsahu tohoto NV, příslušných předmětových norem a požadavků výrobce, v termínech stanovených MPBP, ČSN 331500, NV č. 378/2001 Sb. a výrobcem.

info yellowPozn.: Záznamy o revizích elektrického zařízení, ručního elektrického nářadí. elektrických spotřebičů včetně prodlužovacích šňůr patří v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, do provozní dokumentace, která musí být, v souladu s tímto nařízením vlády a příslušných norem archivována po celou dobu provozu zařízení.

 • vést základní dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, protokoly o určení prostředí, záznamy s výsledky provedených kontrol, a další dokumentaci jako např. zásady
  pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, měření, zkoušek a revizí,
 • zajistit dostatečnou a kvalifikovanou údržbu a opravy elektrického zařízení,
 • vybavit všechny pracovníky potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami pro obsluhu elektrického zařízení a pro práci na elektrickém zařízení. Ochranné a pracovní pomůcky jsou například:
  • izolační boty, galoše a rukavice,
  • ochrana očí nebo obličeje,
  • ochrana hlavy,
  • vhodný ochranný oděv,
  • izolační koberce, plošiny a žebříky,
  • izolační přenosné a pevné zábrany,
  • izolované a izolační nářadí,
  • ovládací tyče a táhla,
  • zámky, tabulky, značky,
  • zkoušečky napětí a systémy pro detekci napětí,
  • zařízení na vyhledávání kabelů,
  • uzemňovací a zkratovací soupravy,
  • přepážky praporky, výstražné tabulky apod.

 

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA OHROŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Elektrická zařízení musí být uzpůsobena a provedena tak, aby při uvažovaném provozu a zacházení nebyla nebezpečná ani pro obsluhu ani pro okolí (jiné osoby nebo zvířata) ani nesmí být příčinou požáru nebo výbuchu. Elektrická zařízení musí být provedena podle platných elektrotechnických předpisů a norem a smějí být zřizována, vyráběna, rozšiřována a opravována jen oprávněnými a kvalifikovanými pracovníky. Také kontrolu, prohlídky a měření smějí provádět jen pověření pracovníci s požadovanou kvalifikací a odbornou způsobilostí.

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků je dávána přednost snižování rizika technickým řešením, pracujícím nezávisle na správném jednání pracovníka (tzn. nepodmíněná ochrana). Spočívá zpravidla ve vhodné konstrukci a kvalitním provedení elektrického předmětu, odpovídajícímu pracovnímu prostředí, provoznímu napětí i kvalifikaci obsluhujícího pracovníka.

V některých případech nelze hospodářsky únosným nebo technicky řešitelným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost pracovníků. V těchto případech jsou bezpečné způsoby a jednání pracovníků vázány bezpečnostními předpisy, provozními předpisy nebo návody k používání, jejichž znalost a důsledné dodržování zaručuje pracovníkovi bezpečné provedení příslušných úkonů na elektrickém zařízení. Jsou to zejména požadavky na zajištění pracoviště, na používání ochranných pomůcek, na dodržování určitého technologického postupu atd. V těchto případech je tedy bezpečnost pracovníků přímo závislá i na jejich správném jednání.

Pro informaci, sdělení příkazu, zákazu nebo výstrahy slouží různá bezpečnostní sdělení, jako např. bezpečnostní značky, nápisy, barvy, světelná nebo zvuková signalizace apod.

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA OHROŽENÍ PRACOVNÍKA ELEKTRICKÝM PROUDEM SE U ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DOSAHUJE:
 • novými, kvalitními a odolnějšími elektrickými výrobky, konstrukčními prvky a materiály, které mají menší poruchovost, delší životnost a odolnost vůči vlivům pracovního prostředí a nepečlivého zacházení,
 • úpravami, rekonstrukcemi a doplněním stávajících elektrických zařízení a změnou technických podmínek nebo předmětových nebo zřizovacích norem pro nová elektrická zařízení, stroje, přístroje, materiály a pomůcky,
 • použitím účinnějších a spolehlivějších bezpečnostních a ochranných zařízení, zamezujících vzniku nebezpečného dotykového napětí nebo zajišťující okamžité odpojení napětí při vniknutí pracovníka do nebezpečného prostoru,
 • řádnou údržbou jako nedílné součásti pravidelných revizí elektrických zařízení, strojů, nářadí, pomůcek a instalací,
 • úpravou, změnou nebo doplněním bezpečnostních nebo provozních předpisů, technologických nebo pracovních postupů apod.,
 • zavedením a používáním osobních ochranných nebo pracovních pomůcek,
 • zlepšením pracovního prostředí pro obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení (snížení hlučnosti, zlepšení osvětlení, ovzduší apod.),
 • účelnou organizací práce a pořádkem na pracovišti včetně kontroly pracovníků, jak dodržují požadavky bezpečné práce.
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MOŽNÉHO OHROŽENÍ PRACOVNÍKA ELEKTRICKÝM PROUDEM JE NUTNÉ SLEDOVAT A PROVĚŘOVAT:

Zda jsou vadná nebo zjevně poškozená elektrická zařízení včas opravena nebo odstavována z provozu, nebo zda se s nimi dále pracuje v rozporu s požadavky bezpečnostních předpisů.

 • Zda jsou elektrická zařízení vhodně volena, umístěna a zda jejich provedení odpovídá pracovnímu prostředí nebo naopak zda se v prostorách s nevyhovujícími elektrickými zařízeními neprovádí nebezpečné nebo neodpovídající práce (zejména při změnách výrobní technologie, v prostorách s nebezpečnými hořlavými látkami apod.).
 • Zda jsou odstraňovány nebezpečné účinky statické elektřiny zejména v provozovnách, v nichž je nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých plynů, par nebo prachu.
 • Je-li s elektrickým zařízením zacházeno šetrně, zejména zda pohyblivé přívody nejsou vystaveny mechanickému poškozování a je-li nářadí či zařízení používáno jen pro účely, pro které je určil výrobce nebo montážní organizace.
 • Zda nejsou v provozu opravovány a nedovoleně zesilovány pojistkové vložky, vyměňovány jistící prvky, přestavovány jističe a relé na jiné nevhodné proudové hodnoty.
 • Zda na přístupových cestách k vypínačům, v rozvodnách, v blízkosti pojistek nebo rozvodnic nejsou uskladňovány nepotřebné předměty jako materiál, úklidové prostředky, hořlavé látky apod., které brání přístupu.
 • Zda dveře rozvoden, rozvaděčů a rozvodnic jsou uzavřeny a zda elektrické zařízení je opatřeno potřebnými kryty.
 • Jsou-li elektrická zařízení čištěna od nánosu prachu (zejména hořlavého), stěny od nánosu laku apod.
 • Zda nepotřebná vedení nebo nepoužívané stroje či spotřebiče jsou odpojeny od napětí a zda nikde nevyčnívají vodiče s holými konci.
 • Není-li v blízkosti venkovního vedení prováděna nebezpečná manipulace s dlouhými vodivými předměty nebo nejsou-li používány mechanizační prostředky, jejichž ramena by se mohla dostat do styku s elektrickým vedením pod napětím.
 • Jsou-li pohyblivá vedení nebo prodlužovací přívody opatřeny řádnými a nepoškozenými koncovkami (vidlicemi a zásuvkami) a jsou-li chráněna před mechanickým poškozováním (přejížděním, šlapáním, uzlováním, odíráním apod.).
 • Jsou-li v nutných případech použity normalizované rozbočky s ochrannými kolíky a nejsou-li přetěžovány připojením více spotřebičů s velkými příkony.
 • Jsou-li pohyblivá vedení připojována k síti pomocí vidlic, nikoliv pouhým zasunutím obnažených vodičů do zásuvky.
 • Dotýká-li se obsluhující osoba elektrických zařízení jen částí k tomu určených (přenášení nářadí za rukojeti, vytahování šňůry ze zásuvky jen za vidlici apod.).
 • Nejsou-li snímány krycí a rozptylná skla osvětlovacích těles a používány větší žárovky, než pro které je osvětlovací těleso určeno.
 • Jsou-li vyřazovány ruční lampy, které mají poškozené izolační rukojeti nebo jsou bez ochranných skel nebo ochranných košů s háčkem.
 • Zda nedochází k oslňování pracovníků ani případnými odrazy od lesklých ploch a zda není příliš velký kontrast mezi světlem a tmou.

vykricnik orangeV případech, kdy budou zjištěny nedostatky, závady nebo nedodržování zásad bezpečnosti práce, je nutno zjednávat nápravu. Při zjištění zásadních nedostatků, kdy pracovník by byl bezprostředně ohrožován, je pro ochranu lidského života nutno požadovat okamžité zastavení nebo vyřazení nevyhovujícího zařízení z provozu.

 

Bezpečnostní předpisy ukládají pracovníkům, aby např. při poškození izolace, zápachu po spálenině, kouři, neobvyklé hlučnosti zařízení, silném bručení, trhavém rozběhu, nadměrném oteplení některé části, jiskření apod. a zejména pak při zjištěném brnění od elektrického proudu vypnuli ihned dané zařízení od zdroje a předali ho k opravě.

Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat. Také při zjištění výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, projevující se např. elektrickými jiskrami, sršením nebo výboji mezi částmi zařízení nebo mezi pracovníky a zařízením, je nutno na tento jev upozornit provozovatele. Výskyt statické elektřiny je zvláště nebezpečný v prostorách s hořlavými látkami, kde může při elektrickém výboji dojít k iniciaci výbušné směsi.

Je tedy ve vlastním zájmu samotných pracovníků a v povinnostech provozovatele starat se o to, aby riziko ohrožení elektrickým proudem bylo co nejvíce omezeno.

 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, INSTALACÍ A SYSTÉMŮ OCHRANY PŘED BLESKEM

Pro revizi elektrických zařízení platí ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení. Tato norma je jednou z nejdůležitějších elektrotechnických norem. Jejím účelem je především vyloučit a nebo podstatně omezit škody vznikající na lidských životech a zdraví, jakož i škody na majetku vznikající následkem špatného stavu elektrických zařízení.

Pro lhůty pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem provedené podle souboru ČSN EN 62305 neplatí lhůty revizí uvedené v ČSN 33 1500, ale lhůty revizí a pokyny pro provádění revizí podle jmenovaného souboru norem a jsou závislé na systému ochrany před bleskem.

Elektrotechnické normy určují, čemu musí veškerá elektrická zařízení a systémy ochrany před bleskem, jakož i neelektrické zdroje statické elektřiny vyhovovat, aby mohly hospodárně a bezpečně sloužit. Aby veškerá uvedená zařízení tento požadavek splňovala, je nutno v předepsaných časových lhůtách provádět jejich kontroly a revize, které mohou odhalit především vzniklé nebezpečné poruchy a stavy.

Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením. Odstraňováním závad se zvýší bezpečnost provozu a zmenší se nebezpečí úrazu osob. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením technických norem.

Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy např. NV č. 117/2016 Sb. - nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, NV č.118/2016 Sb. – nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, NV č. 176/2008 Sb. -  nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, NV č. 116/2016 - nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.

Nové elektrické předměty, stroje a zařízení uvedené na trh musí být označeny značkou CE, znamená to, že jsou ve shodě se všemi právními předpisy EU, které se na ně vztahují a jsou tedy bezpečné.

info yellowZkušenosti však ukazují, že je-li na výrobku jen označení CE, není to vždy  postačující, proto je dobré ověřit zda jsou na výrobku i značky některých akreditovaných zkušeben. Je vhodné ověřovat i příslušné doklady o tom, že tyto předměty odpovídají příslušným harmonizovaným technickým normám. Zmíněný postup je v souladu s ČSN 332000-6 čl. 61.2.21: Prohlídka musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty: - vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení (o tom je možno se přesvědčit přezkoumáním značení nebo certifikátů atd.).

Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
 • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace,
 • písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení,
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu,
 • doklady stanovené příslušným předpisem. ( například zákon č. 22/1997 Sb. zákon č. 90/2016 Sb. a technické předpisy vydané pro účely těchto zákonů)

vykricnik orangeJak již bylo výše řečeno, provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována a kontrolována a to ve lhůtách, které jsou dané revizními technickými normami, místním provozním bezpečnostním předpisem a případně dalšími předpisy.

Lhůty pravidelných revizí jsou stanoveny podle působení vnějších vlivů na elektrické zařízení a podle druhu objektu v němž je zařízení umístněno.

Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od provedení poslední revizeToto se však netýká lhůt kratších než 1 rok.

 

Podklady k provádění pravidelné revize jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
 • protokoly o určení druhu prostředí,
 • zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření,
 • záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka,
 • zpráva o předchozí revizi,
 • záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných ve smyslu čl. 2.3, 2.6 a 2.7 – blíže viz norma ČSN 33 1500,
 • doklady o dozorové  činnosti orgánů státního odborného dozoru.

Dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. může revize vykonávat na:

 • zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, revizní technik s oprávněním E1X, který vykonal zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 9,
 • zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, revizní technik s oprávněním E2X, který vykonal zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §9,
 • zařízení určených na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, revizní technik s oprávněním E3X, který vykonal zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §9.

X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení, podle

 • A – zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo
 • B – zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu a nebo pro oprávnění k druhu zařízení  podle
 • A i oprávnění k druhu zařízení podle B
ČSN 33 1600 REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, odlišné od požadavků ČSN 33 1500.

Norma řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. s přihlédnutím k příslušným harmonizovaným evropským normám.

Norma stanovuje způsob, rozsah a postup revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a jejich revizí po opravách.

Norma platí pouze pro:

 • elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely,
 • elektrické spotřebiče v průmyslu,
 • elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech,
 • elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti,
 • elektrická nepřipevněná svítidla,
 • elektrická zařízení informační techniky,
 • přístroje spotřební elektroniky,
 • přístroje používané v laboratořích,
 • prodlužovací a odpojitelné přívody,
 • elektrické ruční nářadí,
 • ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče napájené bezpečným napětím ze zdrojů SELV a PELV, které se nepřipojují k síti nn a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, to znamená na:

 • elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejících,
 • elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu
 • strojní zařízení, svářečky.

Norma určuje lhůty pravidelných revizí, tyto však mohou být na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500, požadavky výrobců, MPBP a dalšími souvisejícími předpisy.

Revize dle ČSN 33 1600 může provádět revizní technik s oprávněním E4X podle vyhlášky č.73/2010 Sb., který vykonal zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §9.

Prohlídky při kontrole elektrického spotřebiče mohou provádět pracovníci poučení dle § 4 vyhl. č. 50/78 Sb.

Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně:

 • kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem,
 • pohyblivé přívody nesmí mýt poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, u vstupu do spotřebiče musí být opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené,
 • pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí, u spotřebičů třídy ochrany II a III musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí,
 • větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté,
 • evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.

Při zjištění závad musí být spotřebič nebo pohyblivý přívod vyřazen z činnosti a předán k opravě.

 

SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPISY:
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků - ukládá především výrobcům povinnost uvádět na trh ( do provozu) pouze bezpečné výrobky.
 • Zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy, o technických požadavcích na výrobky - ukládá požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví, nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.
 • Zákon č. 90/2016 Sb. a jeho prováděcí předpisy o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení - stále ještě platná vyhláška s určitými omezeními zejména v souvislosti s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. pro bezpečný provoz technických zařízení předepisuje, že stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen tehdy odpovídají-li příslušným  předpisům a po vykonání předepsaných kontrol zkoušek a revizí. Pro tento příspěvek je důležitá hlavně jedenáctá část - Elektrická zařízení
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení) - tato vyhláška stanoví vyhrazená elektrická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

Zařízením dle této vyhlášky jsou

- zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
- zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce - ukládá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců k zajištění bezpečnosti při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropského společenství a upravuje návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Směrnice Rady 89/655/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního zařízení při práci.) - toto NV navazuje na zákoník práce.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon).
 • MPBP - místní provozní bezpečnostní předpis určený pro obsluhu elektrických zařízení musí stanovit na základě stanovení rizik a požadavků výrobců základní požadavky pro tuto činnost. Vypracování MPBP by mělo vycházet z ustanovení souvisejících zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších předpisů a technických norem. MPBP nesmí být s těmito předpisy v rozporu.

 

Některé související technické normy:
 • ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
 • ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
 • ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeníchČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
 • ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
 • ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
 • Soubor norem ČSN EN 62305-1, -2, -3, -4  Ochrana před bleskem

Veškeré předpisy se používají ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování.