BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technická inspekce České republiky (TIČR) je v souladu s § 5 zákona č. 250/2021 Sb. pověřenou organizací k plnění úkolů státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v rozsahu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 250/2021 Sb

1. podávání odborných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení;

2. ve stanovených případech provádění prohlídek a zkoušek (či účast na zkouškách), kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek;

3. ve stanovených případech prověřování odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávání jím k tomu oprávnění, vedení evidence těchto osob a poskytování informací pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti;

4. prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a udělování jim k tornu osvědčení;

5. prověřování odborné způsobilosti obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů;

6. vedení evidence právnických osob a podnikajících fyzických osob a poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti;

7. vedení evidence revizních techniků a poskytování těchto údajů pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti.

Výše uvedené činnosti se provádějí za poplatky dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a provádějícího nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

 

V souladu s přijetím nového zákona č. 250/2021 byla, mimo jiné, nově upravena i platnost stávajících oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha, tj. oprávnění vydaná všem subjektům do data 31.12.2009 - tato jsou platná do 30.6.2025. Oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, tj. vydaná oprávnění všem subjektům od 1.1.2010 do 30.6.2022, která jsou platná do 30.6.2027.

Vzhledem k obrovskému objemu vydaných oprávnění doporučujeme co nejdříve zvážit podání žádosti o vydání oprávnění podle nového zák. č. 250/2021, abyste předešli případným prodlevám ke konci platnosti všech oprávnění.