Osoby zajišťující BOZP na pracovišti

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato spolupráce zahrnuje níže uvedené pracovní činnosti, které Technik BOZP může pro zaměstnavatele zajišťovat, ale nemůže vykonávat funkci osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní činnosti, které technik BOZP může vykonávat:

 • provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • shromažďování podkladů pro analýzu rizik na pracovištích
 • sledování a dodržování právních předpisů BOZP u zaměstnavatele
 • školení osob v oblasti BOZP, s výjimkou vedoucích pracovníků
 • spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • shromažďování podkladů pro kategorizaci prací
 • zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik
 • sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • pracovní podmínky

Technik BOZP není vystaven žádné významné zátěži a nejsou pro něho stanoveny zvláštní kvalifikační požadavky (požadavky na vzdělání). Minimálně se požadují praktické dovednosti získané odbornou praxí na pracovišti, na kterém bude BOZP zajišťována.

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:

 • schopnost ve vyhledávání rizik a navrhování vhodných opatření ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci na pracovišti
 • orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
 • vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích
 • provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
 • zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • vedení dokumentace v BOZP