Zaměstnávání žen

Podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen

Zákoník práce upravuje podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen v § 238 až 241. V § 238 je uvedeno: Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákon dále odkazuje na vyhlášku č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Velmi důležitý je § 239, který upravuje právo těhotných i kojících žen na změnu druhu práce, a to takto: Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žena měla stejný výdělek, dorovnání výše výdělku může pokrýt i tzv. vyrovnávacím příspěvkem.

Důležité je vědět, že zaměstnavatel v žádném případě nesmí těhotné ženě nařídit práci přesčas, stejně to platí i pro muže i ženy, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok.

Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce

a) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména:

 • vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající druhé kategorii podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
 • spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky
 • spojené se zvedáním a přenášením břemen, v pracovní poloze vstoje nebo vsedě, počet zdvihů 3-8, kumulativní hmotnost břemen až 2500kg za pracovní dobu, hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen od 1,5-7,5 kg 
 • spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou např. hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do druhé kategorie, podle vyhl. č. 432/2003 Sb., a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů
 • spojené s tlakem na břicho
 • při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla zaměstnankyně
 • v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje
Jsou to zejména tyto práce:
 • veškeré práce spojené s obsluhou a údržbou tlakových nádob
 • řízení motorových vozidel všeho druhu
 • na žebříku

b) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí kategorie, podle vyhl. č. 432/2003 Sb.

c) při nichž by mohly být vystaveny rázům

d) spojené s expozicí vibracím

 • přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí kategorie, podle vyhl. č.432/2003 Sb.
 • celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., snížené o 10 dB.
Jsou to zejména tyto práce:
 • obsluha křovinořezu, plotořezu, žacího stroje

e) s chemickými látkami a chemickými přípravky (směsi; nově H-věty a P-věty dle zákona č. 350/2011 Sb. a REACH)

 • způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40, a R 48
 • poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62, a R 63
 • poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64
 • vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizujícími účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42 a R 43,
 • omezujícími dělení buněk
 • při kombinaci R vět uvedených v bodech 1-4
Jsou to zejména tyto práce:
 • úklid a čištění záchodů, klozetových mís a pisoárů s výjimkou práce uklízeček hyg. zařízení (šaten)
 • při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • čistící práce na vozovkách

f) zařazené jako rizikové, podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

g) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotáchnižších než -5°C

h) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

 • s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,
 • ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou
 • při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny

Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými zaměstnankyněmi

Hmotnost ručně 
 přenášených břemen (kg)

Hmotnost ručně 
 přenášených břemen (kg) 

5 7,5
15 5
20 2,5
 • Zaměstnankyním, které kojí jsou zakázány práce uvedené v bodě e).
 • Zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce uvedené v bodech a), c), d), g), h).
Zaměstnávání mladistvých, těhotných a kojících žen i v případě brigády - co říká zákon?. Dostupné z WWW: http://www.bezpecnostprace.info/item/zamestnavani-mladistvych-tehotnych-a-kojicich-zen-i-v-pripade-brigady-co-rika-zakon.