Terminologický slovník

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z       Ú 
sedavá práce
 

práce, při níž po většinu pracovního času nebo nepřetržitě po dlouhou dobu sedíte

akutní muskuloskeletální poruchy

rychlý nástup zdravotních obtíží krátkodobého charakteru v důsledku vystavení rizikovým faktorům, které se podílejí na vzniku muskuloskeletálních poruch; akutní zdravotní dopad může být také popsán jako účinek s krátkodobým trváním

Akutní toxicita

Škodlivý účinek látky vyznačený tím, že jediná expozice vyvolává biologické poškození, včetně smrti.

Audit

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důkazů a jejich objektivnímu hodnocení, s cílem stanovit v jakém rozsahu jsou splněna definovaná kritéria.

Bezpečnost
Stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň.
Bezpečnostní rizika

Bezpečnostní rizika práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Bezpečnostní technik

Bezpečnostní technik je dnes již zastaralý pojem, který označoval fyzickou osobu, která pro zaměstnavatele zajišťovala do 31. 12. 2006 služby v oblasti BOZP. Bezpečnostní technik plnil z pověření zaměstnavatele úkoly v oblasti BOZP. Za odborně způsobilou osobu k plnění povinností v prevenci rizik, tj. bezpečnostního technika podle ustanovení § 132b č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, byla považována osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, která měla mít ukončené studium oboru bezpečnosti, doklad o rekvalifikaci v oboru bezpečnosti práce nebo odborný kurz pro bezpečnostní techniky. Tehdy platný zákoník práce stanovil předpoklady odborné způsobilosti bezpečnostního technika velice obecně a příslušné nařízení vlády k provedení tohoto zákonného ustanovení, které by stanovilo ověřování znalostí a dovedností uchazečů o tuto odbornou způsobilost zkouškou, nebylo zpracováno. Teprve schválením zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti byl schválen národní standart odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a k činnostem koordinátora BOZP na staveništích.

Bioplynová stanice

Bioplynovou stanicí se rozumí zemědělská, komunální nebo obdobná bioplynová stanice.

Charakterizace rizik

Konečný krok v procesu hodnocení rizika zahrnující integraci (syntézu) dat získaných v předchozích krocích a vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé z možných poškození.

Chronická toxicita

Starší termín popisující pozdní účinky přetrvávající po ukončení expozice bez ohledu na to, zda se projevily bezprostředně po jejím zahájení, nebo po nějaké době. Pojem je často zaměňován a směšován s pojmem "chronická expozice".

chronické muskuloskeletální poruchy

zdravotní obtíže střednědobého až dlouhodobého charakteru v důsledku vystavení rizikovým faktorům, které se podílejí na vzniku muskuloskeletálních poruch; chronický zdravotní dopad může být také popsán jako účinek s dlouhodobým trváním nebo onemocnění s dlouhou latencí

Cíle na úseku BOZP
Celkové cíle týkající se úrovně BOZP, které vyplývají z politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro jejíž realizaci se právní subjekt sám rozhodl, a které jsou, je-li to prakticky možné, kvantifikovány.
Dodavatel
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, poskytující právnímu subjektu své produkty, služby nebo informace (ve smluvním vztahu – smluvní strana).
Dokumentovaný postup
Postup, který je vytvořen, dokumentován (zaznamenán), uplatňován a udržován.
dynamická poloha

pozice těla, k nimž dochází, když se tělo a/nebo končetiny hýbe/hýbou, například při chůzi

dynamické sezení nebo sezení v pohybu

pohybování se či změny poloh při sezení

 
Efektivnost systému řízení BOZP
Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované cíle (výsledky) dosaženy.
Expozice

Kontakt fyzikálního, chemického, případně biologického faktoru (činitele) s vnějšími hranicemi organismu (s kůží, sliznicemi očí, dýchacích cest a trávicího systému, pohybového aparátu) nebo definované části životního prostředí.

Externí audit
Audit prováděný druhou nebo třetí stranou.
Havárie
Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, zapříčiněná selháním lidského faktoru, technického zařízení nebo materiálu a/nebo přírodními vlivy, která má za následek závažné poškození zdraví nebo smrt osob, případně hospodářských zvířat, škodu na životním prostředí nebo majetku, včetně výrobních ztrát.
Hodnocení rizika
Komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků uvažované / předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné – akceptovatelné).
Hygiena práce
Hygiena práce je interdisciplinární obor vycházející z poznatků řady oborů medicínských, přírodovědných a technických. Předmětem oboru v praxi je stanovovat a prosazovat požadavky na vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek a způsobu práce hygiena práce, sledovat vliv pracovních podmínek na zdraví pracujících s cílem upevňovat a chránit jejich zdraví a dosáhnout, aby pracovní podmínky příznivě ovlivňovaly jejich fyzické a duševní síly. Přispívá tak k plnému využití schopností pracujících, k jejich uspokojení z práce a rozvoji jejich osobností a tím také ke zvyšování produktivity a kvality jejich práce. Hodnocení ukazatelů rozhodujících o kvalitě pracovních podmínek při konkrétní práci metodami, které se uplatňují v hygieně práce je předpokladem pro vhodné zařazování jednotlivců i kolektivů do práce. Monografie se věnuje jednotlivým oborům z činnosti hygieny práce, fyziologii práce, psychologii práce, oborům zabývajícím se měřením a hodnocením fyzikálních faktorů hluku, vibrací, záření, prachu, chemii, technickým oborům.
Identifikace nebezpečí

Identifikace nebezpečí rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik.

Proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění.

Incidence

Počet nových případů nemoci v určitím časovém období.

Integrovaný systém řízení
Systém řízení, sjednocující prvky systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému environmentálního řízení a systému řízení jakosti způsobem, umožňujícím vzájemné sladění a provázání požadavků těchto systémů a vytvoření tím efektivního systému řízení, který pokrývá všechny tyto oblasti.
Interní audit
Audit prováděný pro interní účely samotným právním subjektem nebo jiným subjektem (první stranou) z jejího pověření.
Karcinogeny

Látky schopné vyvolat rakovinu.

kategorizace prací

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Kategorizace není povinností pouze zaměstnavatelů, ale povinnost zařazení prací do kategorií má i ten, kdo např. vykonává práce sám (jako OSVČ) nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona).

Povinnost kategorizace je dána § 37, ze zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, vč. vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a její následné novelizace s účinností od 1. května 2013 (č. 107/2013 Sb.).

Kolektivní ochrana zaměstnanců

Prostředky, zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než zajištění osobní, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb.

Příklady kolektivní ochrany:

 • odvětrávání pracovišť
 • poklopy
 • ochranné zábradlí, ochranné nebo záchytné ohrazení
 • zábrany proti vstupu
 • lešení, záchytné lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky.
Kontrola systému řízení BOZP ověřování
Ověřování shody systému řízení BOZP s požadavky programu „Bezpečný podnik“ prováděné OIP v právním subjektu, který podal na OIP žádost o ověření shody (OIP provádí prověrku při prvním podání žádosti právních subjektů a při dalším podání po třech letech, kdy končí platnost osvědčení) .
Koordinátoři BOZP

Koordinátorem BOZP na staveništi je fyzická nebo právnická osoba, odborně způsobilá osoba koordinátor BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností na staveništi při přípravě a realizaci stavby.

Kultura práce (firemní kultura)
Souhrn základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné (souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných).
Manažer BOZP v prevenci rizik

Manažer BOZP v prevenci rizik je další profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací, která byla schválena. Jde o fyzickou osobu, která je držitelem platného osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a u autorizovaného subjektu po úspěšně vykonané zkoušce z profesní kvalifikace Manažer BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si zvýšila svoji odbornou kvalifikaci v prevenci rizik, a to o znalost platných norem, které se týkají především systémů řízení v oblasti BOZP.

mapování rizik

mapa rizik zachycuje problémy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; tyto problémy mají za následek onemocnění, poranění nebo stres pracovníků

Mimořádná událost
Neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, která způsobí úraz, či jinou škodu na zdraví člověka nebo na majetku nebo poškození životního prostředí.
Místní řád skladu

Provozovatel skladu v místním řádu skladu stanoví

a) odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků,

b) organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:

 • manipulaci při příjmu, skladování a výdeji,
 • tvorbě manipulačních jednotek,
 • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,
 • pohybu dopravních prostředků,
 • pohybu osob,
 • používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení

c) stanovení termínů prohlídek, kontrol skladovacích zařízení a prostředků,

d) vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,

e) vybavení a místa použití ochranných pomůcek.

f) organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců.

k) schématický půdorysný plán skladu s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob a dopravních prostředků, směrů příjezdů a vstupů, způsobu parkování atd.

Mladistvý

Osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Mladistvý zaměstnanec

Zaměstnanec mladší osmnácti let.

montáže

činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž

muskuloskeletální poruchy končetin

muskuloskeletální poruchy dolních končetin související s prací

poruchy postihující dolní končetiny, zejména kyčle, kolena a chodidla, které jsou způsobeny nebo zhoršeny zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

muskuloskeletální poruchy horních končetin související s prací

poruchy postihující krk, ramena, paže, ruce, zápěstí a prsty, které způsobují bolest, nepříjemné pocity, necitlivost a brnění a které jsou způsobeny nebo zhoršeny zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

 

 

muskuloskeletální poruchy související s prací

muskuloskeletální poruchy související s prací poškození tělesných struktur, jako jsou svaly, klouby, šlachy, vazy, nervy, kosti a lokalizovaný systém krevního oběhu, které je způsobeno nebo zhoršeno zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

Nápravné opatření
Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace, přijímané s cílem zabránit jejich opětnému výskytu.
Následná kontrola systému řízení BOZP
Každoroční ověřování shody systému řízení BOZP s požadavky programu „Bezpečný podnik“, prováděné OIP v právním subjektu, který je držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“.
návrat do práce

návrat do práce je koordinované úsilí, jehož cílem je zajistit, aby si pracovníci udrželi místo a neodcházeli předčasně z trhu práce; zahrnuje všechny postupy a opatření, které mají chránit a podporovat zdraví a práceschopnost pracovníků a usnadňovat reintegraci pracovníků se sníženou pracovní schopností v důsledku úrazu nebo nemoci na pracovišti

Nebezpečí
Zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace – např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd., způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika).
Nedostatek
Jedná se o porušení konkrétních právních, technických a ostatních předpisů na pracovišti, přičemž nejde o systémovou závadu.
Nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nemoci z povolání jsou taxativně vyjmenovány v seznamu nemocí z povolání.

Nepřítomnost v práci

Neplánované absence (někdy opakované během určitého období) v době, kdy by daná osoba měla pracovat

Neshoda
Systémová závada, právní subjekt nemá systémově zajištěno plnění některého požadavku programu, jehož plnění se na něj z důvodu jím realizované činnosti vztahuje.
Neustálé zlepšování
Proces soustavného zlepšování systému řízení BOZP, kterým se dosahuje zvyšování celkové úrovně BOZP v souladu s politikou a cíli právního subjektu na úseku BOZP.
Normová hodnota

Normovou hodnotou se rozumíkonkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení vyhlášky.

NPK-P

Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponování nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce.

Ochrana veřejného zájmu v oblasti bezpečnosti a oc

Ochranou veřejného zájmu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při přípravě, realizaci anebo údržbě staveb soubor činností všech subjektů podílejících se na přípravě, realizaci anebo údržbě stavby směřujících k omezení nebezpečí anebo vzniku rizik na staveništi, k odstraňování anebo snižování důsledků těchto rizik na životy a zdraví fyzických osob na stavbě a k předcházení vzniku škod anebo k jejich snižování.

Ochranná opatření
Opatření určená ke snížení rizik, která zahrnují opatření realizovaná již ve fázi projektu (bezpečný návrh, zajištění a doplňující ochranná opatření, informace či návody k použití) a opatření uživatele (např. bezpečné pracovní postupy, dohled, použití dalších ochranných opatření, používání osobních ochranných prostředků, školení).
Ochranné zařízení

Zařízení (jiné než ochranný kryt), které snižuje riziko buď samo o sobě nebo ve spojení s ochranným krytem.

Odborná způsobilost (kvalifikace)
Doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce, zpravidla stanoví příslušný předpis).
Ohrožení
Stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika).
OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, jehož úkolem je chránit zaměstnance před riziky. Použití osobního ochranného pracovního prostředku zabraňuje nebo oslabuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) pracovního procesu.

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.
Příklady OOPP:

 • ochranné přilby, ochranné brýle a obličejové štíty, ochranné rukavice, obuv či celý oděv (hasiči, pyrotechnici), kožené zástěry, chrániče sluchu - sluchátka, ušní zátky, chrániče dýchacích orgánů - filtry a polomasky, roušky, zachycovací postroje atd., 
 • masti a jiné kosmetické prostředky na ochranu pokožky.
oprava

zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení

Organizační struktura
Stanovení odpovědností, pravomocí a vztahů mezi zaměstnanci.
Ověřování
Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
PBPP - Postup Bezpečného Provádění Prací

PBPP - Postup Bezpečného Provádění Prací kromě technologického popisu prováděné činnosti komplexně popisuje všechna bezpečnostní opatření, která je nutno řešit s návazností jednotlivých pracovních úkonů s ohledem na použitou konkrétní technologii, návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, zejména:
1) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
2) pracovní postup dané pracovní činnosti; pracovní postup musí stanovit návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací pro danou pracovní činnost při dodržení zásad bezpečné práce,
3) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek aj.
4) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, apod.),
5) způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,
6) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,
7) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,
8) opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Plán BOZP

Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán“) je dokument obsahující základní informace a opatření pro jednotlivé práce a pracovní postupy na staveništi, jejich časové trvání, posloupnost anebo souběh, které jsou zpracované za účelem zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce s ohledem na povahu a rozsah stavby, místní a provozní podmínky staveniště

Platnost právního předpisu

Platnost právního předpisu obecně závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (Sb. z.). Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů uvedený v jejím záhlaví. Důsledkem stanovení dne platnosti právního předpisu je, že se od tohoto dne právní předpis stává součástí národního právního řádu a nelze jej měnit. Tento právní předpis však ještě není vynutitelný povinnými subjekty, protože právní předpis musí nabýt účinnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Oficiální vyjádření (vyhlášení) vrcholového vedení právního subjektu o svém závazku a záměrech, které je zapotřebí splnit v zájmu zvyšování úrovně BOZP, které zároveň vytváří rámec pro stanovení cílů, úkolů a opatření, na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Poškození zdraví
Poškození zdraví je fyzické zranění nebo škoda na zdraví.
Posuzování rizika

Posuzování rizika je proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné

Požární kniha

Požární kniha nebo také kniha požární ochrany je dokument, který slouží ke všem důležitým záznamům ohledně požární bezpečnosti.

Do požární knihy se evidují zejména pravidelná školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany, záznamy o pravidelných požárních kontrolách, protokoly o pravidelném servisu požární techniky, průběh protipožárních a evakuačních cvičení a další důležité události včetně vzniklých požárů, a to i těch, které byly zvládnuty pomocí jednoduchých protipožárních opatření a bez nutné asistence hasičské záchranné služby.

Požární kniha je povinná součást dokumentace požární ochrany pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby.

Práceschopnost

Odráží rovnováhu mezi pracovními požadavky a individuální (osobní) kapacitou, například co se týče typu práce, pracovní zátěže, organizace práce, zdraví, dovedností, hodnot, postojů a motivace

Pracoviště

Pracoviště je prostor přidělený jednomu či více lidem (např. zaměstnancům) vybavený stroji a pracovními nástroji pro provádění uceleného komplexu činností v rámci plnění pracovních úkolů.

Pracovištěm je ve stavebnictví vymezené místo pro provádění dílčích stavebních a údržbářských prací.

Pracovní podmínky

Soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci.

Pracovní pohoda
Stav fyzické, psychické a sociální pohody, který je předpokladem bezpečného chování při práci (podmíněný – vhodnou organizací práce, odpovídajícími pracovními, hygienickými a mikroklimatickými podmínkami na pracovišti a do určité míry i úrovní firemní kultury).
Pracovní prostředí
Materiální podmínky prostředí charakteristické svými fyzikálními, chemickými a biologickými faktory), v němž pracovní procesy probíhají.
Pracovní riziko

Pravděpodobnost výskytu nechtěné události spojené s prací, která způsobí nehodu a její důsledek. Důsledkem může být nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců.

Na vznik pracovního rizika má vliv pracovní prostředí, pracovní postupy a technologie a chování zaměstnanců.

Právní subjekt
Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovně právním vztahu podle zákona), která je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo v jiné zákonem upravené evidenci.
Předpisy
Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
Prevence rizik

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (§ 102 odst. 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Preventivní opatření
Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace, přijímané s cílem zabránit jejich výskytu.
Přezkoumání systému řízení BOZP
Pravidelné a systematické hodnocení vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP, s ohledem na politiku BOZP a stanovené cíle.
Přijatelné riziko

Přijatelné riziko je riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může zaměstnavatel tolerovat se zřetelem na platné právní předpisy a vlastní politiku BOZP.

Příprava stavby

Přípravou stavby období ode dne zahájení zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu do dne jeho vydání nebo den ohlášení stavby, které končí dnem předání staveniště zhotoviteli.

Příručka BOZP
Dokument, v němž je specifikován systém řízení BOZP.
Proces
Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy (výstup z jednoho procesu může být vstupem do dalšího procesu).
Procesní přístup
Aplikace systému procesů v právním subjektu spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a řízením.
Program na podporu zdraví na pracovišti
Soubor požadavků, reprezentujících nové pojetí zdravotní výchovy, které nejsou podloženy právními předpisy, ale představují nadstandard v péči právního subjektu o zdraví svých zaměstnanců.
provozní dokumentace

soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

průvodní dokumentace

soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení

Realizace stavby

Realizací stavby je období ode dne převzetí staveniště zhotovitelem, které končí dnem předání stavby.

Rehabilitace
proces obnovení optimálních fyzických, smyslových, intelektuálních, psychologických a sociálních funkcí pacienta
rekonstrukce

nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace

revize

posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy

revizní technik

odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle tohoto zákona

Řízení rizik (omezování rizik)
Přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření; proces vyloučení nebo minimalizace rizik.
Řízený dokument v oblasti BOZP

Řízený dokument v oblasti BOZP je dokument zpracovávaný v určité oblasti BOZP v souladu s platnými právními či jinými předpisy či normami z podnětu zaměstnavatele, který musí být snadno přístupný, je pravidelně přezkoumáván, kde je to nutné revidován a schvalován oprávněným zaměstnancem nebo jinou odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. 

Řízený dokument v oblasti BOZP je dokument zpracovávaný v určité oblasti BOZP v souladu s platnými právními či jinými předpisy či normami z podnětu zaměstnavatele, který musí být snadno přístupný, je pravidelně přezkoumáván, kde je to nutné revidován a schvalován oprávněným zaměstnancem nebo jinou odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Řízený dokument je nezbytnou součástí systému řízení BOZP u každého zaměstnavatele, který ze zákona (především se jedná o zákoník práce) odpovídá za plnění povinností v oblasti BOZP, které jsou mu zákonem či jiným právním předpisem uloženy ke splnění, ale v případě nesprávně zpracovaného dokumentu, v jehož důsledku došlo ke škodě na majetku a zdraví, se může zaměstnavatel „hojit“ na zpracovateli této dokumentace nikoliv podle veřejného práva, ale především podle občanského práva (zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník). Řízený dokument může mít několik podob, např. listinnou, elektronickou aj., z nichž žádná nemá vůči jiné podobě přednost.

Řízený záznam v oblasti BOZP

Řízený záznam v oblasti BOZP jde o záznam v listinné či elektronické podobě s uvedenými důkazy o provedených činnostech v této oblasti. Záznam musí být identifikovatelný a přiřaditelný k příslušné činnosti. Záznamy musí být ukládány a udržovány tak, by byly snadno dostupné, chráněny proti poškození, znehodnocení nebo ztrátě. Dále v něm musí být stanovena a zaznamenána doba, po kterou se záznam uchovává.

Rizika

Kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací pravděpodobnosti, že se „něco“ stane a následku s jakým se „něco“ stane).

1) Pravděpodobnost vzniku negativního jevu/nechtěné události v konkrétním čase za specifických podmínek.
2) Pravděpodobnost, že za daných podmínek používání nebo expozice dojde k výskytu negativního jevu/nechtěné události.
3) Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví, majetku nebo prostředí (nechtěné události) nebo některé jejich kombinace.

Riziko

Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. Posuzování rizika – je proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné

SBP - Systém bezpečné práce

SBP - Systém bezpečné práce organizační směrnice předpisu pro provoz, údržbu a opravy jeřábů musí obsahovat kapitoly dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480 – 1.

Skoronehoda

Skoronehoda není blíže upravena žádným právním předpisem ani normou, ale jedná se o událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k poškození zdraví, popř. ke škodě na majetku. Synonymem „skoronehody“ je „nežádoucí událost“. Tento pojem však zaměstnavatelé přesto využívají, aby předcházeli vzniku rizik.

Neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, selháním zařízení nebo přírodními vlivy, která může vést k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku (která ale nenastala).

Stavba

Stavbou stavební dílo, které vzniká stavební, montážní a stavebně montážní prací anebo se jedná o bourací či udržovací práce bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití anebo dobu jejich trvání.

Stavba pro zemědělství

Stavbou pro zemědělství se rozumí:
• stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům,
• doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv,
• stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby,
• stavba pro skladování minerálních hnojiv,
• stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
• příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin.

Staveniště

Staveništěm je místo, vymezené dočasně k realizaci stavby, její změně, odstranění anebo k její údržbě

Systém řízení BOZP
Část celkového systému řízení právního subjektu, zahrnující organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy, postupy a zdroje pro uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, usnadňující řízení rizik BOZP, spojených s procesy a činnostmi prováděnými v právním subjektu.
Technický dozor

Technický dozor stavebníka fyzická osoba určená zadavatelem stavby, který zajišťuje dodržování právních předpisů významných pro stavbu, dodržování technických norem, jiných doporučení a standardů, pokud zabezpečují sjednanou nebo potřebnou kvalitu realizovaného díla.

Technik BOZP

Technik BOZP je fyzická osoba, která u autorizované osoby, tj. osoby, která byla MPSV pověřena k provádění zkoušek z této odborné způsobilosti, úspěšně vykonala zkoušku z profesní kvalifikace technik BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 179/2006 Sb.). Fyzická osoba technik BOZP nemůže samostatně vykonávat činnosti jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Technik BOZP však spolupracuje se zaměstnavatelem na zajišťování úkolů v prevenci rizik a získává praktické dovednosti proto, aby se mohl přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Náplní spolupráce technika BOZP a zaměstnavatele jsou činnosti, které tvoří obsah pracovní pozice profesní kvalifikace „Technik BOZP“, a kterou lze nalézt v Národní soustavě povolání (spravované MPSV). Zde lze dohledat obsah pracovních pozic dalších profesních kvalifikací nebo odborných způsobilostí nejen v oblasti BOZP, které jsou pro zaměstnavatele vodítkem při výběru jejich nových zaměstnanců. 

Toxikologie

Vědní obor zkoumající povahu a mechanismus toxických účinků látek na živé organismy.

Toxiny

Přírodní látky (živočišného nebo rostlinného původu) mající toxické účinky na živé organismy.

Účinnost právního předpisu

Účinnost právního předpisu označuje, od které doby je nutno podle právního předpisu, který byl uveřejněn ve Sb. z., postupovat, resp. jej používat a dodržovat. Okamžik platnosti a účinnosti právního předpisu většinou není totožný. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý právní zájem, lze stanovit účinnost právního předpisu dnem jeho vyhlášení.

údržba

činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického zařízení

Úroveň BOZP
Měřitelné výsledky, tj. dosažené parametry, hladiny, ukazatelé, které byly stanoveny jako měřítko úspěšnosti zavedení systému řízení BOZP a které byly stanoveny právním subjektem na základě jeho politiky, cílů a cílových hodnot na úseku BOZP.
Vnímání rizik

Proces pochopení existence rizika, hodnocení rizika a jednotlivých prvků jeho řízení všemi zúčastněnými stranami. V současné době se pokládá za součást řízení rizika.

VTZ

tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

Vyhrazená technická zařízení


Zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců.
Jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy mohou samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci – viz Zvláštní odborná způsobilost.
Rozlišují se vyhrazená zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová a vyhrazená zařízení v jaderné energetice.

Zadavatel stavby

Zadavatel stavby je v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 306/206 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb. definován jako právnická nebo fyzická osoba, pro kterou se stavba provádí který však může být současně i zhotovitelem této stavby. Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o investora či stavebníka.

Zadavatelem stavby je stavebník, investor, objednatel stavby, kterým může být právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je stavba anebo údržba stavby prováděna anebo zhotovitel v případě, že provádí stavbu pro sebe.

Zainteresované strany
Dodavatelé, odběratelé, subjekty působící v pronajatých prostorách nebo objektech právního subjektu, zákazníci (v případech stanovených předpisy i obce, kraje, státní orgány).
Záznam

Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo důkazy o provedených činnostech.

Zdravotní péče
Zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při práci vystaveni.
Zdravotní rizika

Zdravotní rizika vyjadřují míru závažnosti zátěže pracovníka vystaveného faktorům na pracovištích a mohou mít nebo mají negativní vliv na zdraví osob.

Zdravotní způsobilost

Na základě vyšetření zdravotního stavu zaměstnance v rámci preventivních zdravotních prohlídek lékařem odborně posouzená schopnost/způsobilost vykonávat konkrétní práci nebo pracovní činnost. Zdravotní způsobilost je součástí celkové způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a je posuzována zejména v souvislosti s riziky, která se mohou při výkonu dané práce nebo činnosti vyskytovat. Hodnocení zdravotní způsobilosti zaměstnance je nezbytné např. pro práci ve výškách, pro obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců apod.

Zhotovitel

Zhotovitelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba nebo jiná fyzická osoba, která pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu zajišťuje nebo provádí na staveništi stavební, montážní, stavebně montážní a bourací anebo udržovací práce bez ohledu na to, zda se jedná o přímou dodávku díla pro zadavatele stavby nebo o poddodávku pro jiného zhotovitele

Životní prostředí (environment)
Prostředí, ve kterém právní subjekt provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztah.
Životnost

Životnost – schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby a oprav.

 • Životnost fyzická – je podmíněna životností jednotlivých materiálů použitých v konstrukci, vhodnou technologií, působením vnitřních a vnějších podmínek (provozních, klimatických, účinky vnějšího zatížení od dopravy, emisí)
 • Životnost morální – vybavení a zařízení objektu již nevyhovuje současným technickým parametrům a zatěžují racionální a pohodlné užívání objektu a vyžaduje modernizaci: morální stárnutí je rychlejší než fyzické (technické) obecně se uvažuje o délce této doby dle účelu objektu cca 20 – 25 let.
Zůstatkové riziko

Riziko, které nebylo odstraněno v etapě projektu, výroby a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu pro obsluhu.

Zvláštní odborná způsobilost

Kombinace požadavků, které jsou na zaměstnance kladeny v souvislosti s obsluhou, montáží, kontrolou nebo opravami technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců = viz Vyhrazená technická zařízení.
Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je:

 • zdravotní způsobilost stanovená zvláštním právním předpisem - viz Zdravotní způsobilost, 
 • dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; který však nesmí být nižší než 18 let,
 • odborné vzdělání stanovené zvláštním právním předpisem,
 • odborná praxe v délce stanovené zvláštním právním předpisem.

Zvláštním právním předpisem jsou míněny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.