Často kladené dotazy

Jaké oprávnění k výkonu činnosti v oboru PO je třeba doložit k přihlášce za člena PKPO?

Jakékoliv oprávnění, které prokazuje, že zájemce o členství podniká v oboru požární ochrany v souladu s platnými předpisy. Např. osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona o požární ochraně nebo oprávnění ke kontrolám požárních uzávěrů vydané příslušným výrobcem anebo certifikát výrobku prokazující shodu s technickými normami vydané autorizovanou osobou. Primárně se jedná o doložení odbornosti pracovníků, případně kvality výrobků. Doklad o oprávnění musí mít přímou souvislost s činností žadatele o členství.