Často kladené dotazy

Z PRAXE: Vzdělání koordinátora BOZP na staveništi

1. Slyšel jsem, že se zákonný předpoklad na vzdělání technického zaměření týká jen nových uchazečů o získání odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi?

Nikoliv, zvýšený požadavek na vzdělání technického zaměření se týká všech uchazečů.

2. V novele zákona se zvýšil požadavek na odborné vzdělání uchazečů o získání odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Můžete mi odpovědět, koho se toto opatření týká a dále, co je třeba si představit pod pojmem „vzdělání technického zaměření“?

Dnem 1. května 2016 nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 88/2016 Sb., kterým byla kromě jiného schválena i novela zákona č. 309/2006 Sb. V ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona je nově stanoveno, že uchazeč o odbornou způsobilost koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“) musí doložit vzdělání technického zaměření. Toto opatření se týká jednak stávajících koordinátorů, kteří, pokud jim dojde platnost jejich osvědčení po nabytí platnosti uvedené novely zákona (v přechodném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2021), se proto nemohou již přihlásit k periodické zkoušce, pokud nemají vzdělání technického zaměření. Stejný požadavek platí i pro nové uchazeče o zkoušku v této odborné způsobilosti. Tito uchazeči si musí doplnit vzdělání technického zaměření (střední či vysoké), a to proto, aby se mohli přihlásit k periodické zkoušce po pěti letech. Pro posouzení splnění požadavku vzdělání technického zaměření bude třeba v některých případech zkoumat vysvědčení za jednotlivé školní roky a rovněž vysvědčení o maturitní zkoušce, zda úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou obsahovalo kromě dalších předmětů také technické předměty, např. strojírenství, elektrotechniku, deskriptivní geometrii aj., jelikož platný právní předpis přesné vymezení oboru technického vzdělání neobsahuje. To znamená, že každý držitel akreditace musí, a to jak u středního vzdělání, tak vysokoškolského zkoumat, zda z hlediska obsahu učebních předmětů lze vystudovaný obor žadatele o zkoušku z odborné způsobilosti koordinátora považovat za obor technického vzdělávání či nikoliv.

3. Obdržel jsem osvědčení o získání odborné způsobilosti koordinátora před 2 lety a mám gymnázium přírodovědného zaměření. Splňuji požadavek § 10 odst. 2 zákona?

V daném případě bude záležet na tom, které předměty jste během svého středoškolského studia a u maturitní zkoušky absolvoval. Pokud tam budou takové předměty, jako například chemie, fyzika, matematika aj., tak požadavky budete splňovat. I gymnázia, např. přírodovědná či technická, poskytují vzdělání technického zaměření.

4. Budu muset splňovat nový předpoklad vzdělání technického zaměření, pokud půjdu po 1. 5. 2016 na periodickou zkoušku?

Ano, z textu přechodného ustanovení k novele zákona č. 309/2006 Sb. je jednoznačně stanoveno, že přechodné období pěti let platí pouze v případech do skončení platnosti osvědčení koordinátorů. Pokud pozbude platnosti jejich osvědčení, tak musí již zákonný předpoklad vzdělání technického zaměření splňovat.

5. Jaké doklady budou vyžadovat držitelé akreditace nově od držitelů osvědčení koordinátora po 1. 5. 2016, kteří však již půjdou na periodickou zkoušku?

Pokud držitelům osvědčení koordinátora dojde v přechodném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2021 platnost jejich osvědčení, tak přechodné ustanovení hovoří jasně. K periodické zkoušce koordinátora se budou moci přihlásit, až budou splňovat vzdělání technického zaměření a doloží jej maturitním vysvědčením nebo předměty vysokoškolského studia, ve kterých budou uvedeny předměty, které tvoří vzdělání technického změření.