Často kladené dotazy

Na které stavbě nemusí být určen koordinátor BOZP?
  • Bude-li na staveništi po celou dobu provádění stavebních prací skutečně jen jeden zhotovitel,
  • na stavbách, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,
  • na stavbách, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu
  • na stavbách nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu.
  • V případě, že zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám zadavatel.