Často kladené dotazy

Z PRAXE: Nejasnosti ohledně určení koordinátora BOZP na staveništi

Investoři se nás často ptají, zdali mají povinnost stanovit koordinátora BOZP. U nás ve společnosti není výklad zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednoznačný a byli bychom neradi, kdybychom naší špatnou radou dostali investora do problémů. Potřebovali bychom poradit s výkladem novely z. č. 88/2016 Sb. § 14 odst. 1: "Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi." Nahlíží se dle zákona na zaměstnance subdodavatele jako na zaměstnance druhého zhotovitele? Například pokud na pokládku chodníku najmu subdodavatele, nahlíží se na jeho zaměstnance jako na zaměstnance dalšího zhotovitele?

Odpověď