Často kladené dotazy

Z PRAXE: Školení osob nakládajících s chemickými látkami
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí být prokazatelně proškoleny fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Můžete mi poradit, jak často a kdo má provádět proškolení výše uvedených fyzických osob a jak často? Můj názor je, že kromě látek vysoce toxických by to měl provádět v organizaci pracovník odpovědný za oblast BOZP, četnost 1 x ročně, případně vedoucí zaměstnanec těchto fyzických osob, četnost 1 x ročně. 

Odpověď