Často kladené dotazy

Z PRAXE: Kdo zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi?

Mám dotaz k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Tento zákon v § 14 odst. 1 definuje období přípravy stavby jako období od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby. Odst. 6 §14 specifikuje, kdy zadavatel stavby nemusí koordinátora BOZP určit. Odst. 2 §15 požaduje po zadavateli stavby zajistit plán BOZP, který zpracovává koordinátor BOZP při přípravě stavby vč. následné aktualizace. Pokud zadavatel stavby v souladu s odst. 6 §14 zákona nemusí určit koordinátora BOZP, ale musí zajistit plán BOZP dle odst. 2 § 15, může požadavky zákona zajistit prostřednictvím zhotovitele následujícím postupem? V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (dále ZD), která nepodléhá dle stavebního zákona stavebnímu povolení ani ohlášení (zadavatel nemá žádný stupeň projektové dokumentace a předmět plnění popíše technickými podmínkami formou požadavků na výkon nebo funkci), je součástí budoucího plnění smlouvy realizace stavby i zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, tj. zadavatel nezná postupy pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, časové trvání ani posloupnost prací nebo souběh. Proto ve smlouvě o dílo se zhotovitelem zajistí požadavek na zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi, který bude vycházet již ze zhotovitelem vypracované projektové dokumentace. Zhotovitel na vypracování plánu BOZP a jeho aktualizaci v době výstavby smluvně zajistí koordinátora BOZP jako poddodávku. Tím splní povinnost odst. 2 § 15 zákona, proto v ZD uvede požadavky kladené na BOZP s ohledem na případné práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení (které jen předpokládá, protože zadavatel zatím nemá k dispozici prováděcí dokumentaci a každý zhotovitel pracuje jinak, jinými způsoby, prostředky atd.). Tím splní povinnost odst. 3 § 15 zákona, upozorní zhotovitele na plnění povinností § 16 zákona a §18 zákona. 

Odpověď