Často kladené dotazy

Z PRAXE: V novele zákona se zvýšil požadavek na odborné vzdělání uchazečů o získání odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Můžete mi odpovědět, koho se toto opatření týká a dále, co je třeba si představit pod pojmem „vzdělání technického zaměření“?

Dnem 1. května 2016 nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 88/2016 Sb., kterým byla kromě jiného schválena i novela zákona č. 309/2006 Sb. V ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona je nově stanoveno, že uchazeč o odbornou způsobilost koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“) musí doložit vzdělání technického zaměření. Toto opatření se týká jednak stávajících koordinátorů, kteří, pokud jim dojde platnost jejich osvědčení po nabytí platnosti uvedené novely zákona (v přechodném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2021), se proto nemohou již přihlásit k periodické zkoušce, pokud nemají vzdělání technického zaměření. Stejný požadavek platí i pro nové uchazeče o zkoušku v této odborné způsobilosti. Tito uchazeči si musí doplnit vzdělání technického zaměření (střední či vysoké), a to proto, aby se mohli přihlásit k periodické zkoušce po pěti letech. Pro posouzení splnění požadavku vzdělání technického zaměření bude třeba v některých případech zkoumat vysvědčení za jednotlivé školní roky a rovněž vysvědčení o maturitní zkoušce, zda úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou obsahovalo kromě dalších předmětů také technické předměty, např. strojírenství, elektrotechniku, deskriptivní geometrii aj., jelikož platný právní předpis přesné vymezení oboru technického vzdělání neobsahuje. To znamená, že každý držitel akreditace musí, a to jak u středního vzdělání, tak vysokoškolského zkoumat, zda z hlediska obsahu učebních předmětů lze vystudovaný obor žadatele o zkoušku z odborné způsobilosti koordinátora považovat za obor technického vzdělávání či nikoliv.