Často kladené dotazy

Jaké jsou povinnosti koordinátora BOZP?

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 1. předat zadavateli stavby:
  • přehled platnýchprávních předpisů, které se vztahují k dané stavbě
  • informace o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat
  • další informace, týkající se zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce na dané stavbě;
 2. předávat projektantovi i zhotoviteli:
  • informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se k dané stavbě anebo k jejich činnosti, zejména pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebné informace k organizaci prací v průběhu realizace stavby;
  • podněty a doporučení (technická nebo organizační) k eliminaci výše uvedených rizik
  • odborné konzultace, týkající se požadavků na zajištění BOZP;
 3. zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy nezbytné k zajištění bezpečné práce;
 4. zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen při výstavbě, ale i při udržovacích pracích realizované stavby;
 5. spolupracovat se zadavatelem, projektantem a zhotovitelem (zhotoviteli), pokud jsou v této etapě výstavby známi.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 3096/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

 1. informovat bez zbytečného odkladu všechny zhotovitele na dané stavbě o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi v souvislosti s postupem výstavby, a to cestou upozorňování zhotovitelů na dané stavbě na nedostatky v BOZP, které zjistil a vyžadování na zhotovitelích zjednání nápravy a přijetí přiměřených opatření;
 2. oznamovat zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li některým zhotovitelem na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 3. koordinovat spolupráci zhotovitelů při souběžně nebo následně prověděných pracích s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 4. dávat zhotovitelům podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat;
 5. spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
 6. sledovat provádění prací zhotoviteli na staveništi a zabezpečuje, aby tyto práce byly prováděny s ohledem na dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
 7. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 8. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;
 9. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
 10. navrhovat termíny kontrolních dnů a organizovat jejich konání za přítomnosti všech zhotovitelů na stavbě nebo jejich pověřených zástupců;
 11. sledovat dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
 12. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky zjišťěné v průběhu jím prováděné kontroly na staveništi odstraněny.