Často kladené dotazy

Jaké jsou pravomoci koordinátora BOZP?

A) na základě smluvního vztahu koordinátora BOZP se zadavatelem stavby, postupovat podle práv a povinností dohodnutých v obchodní smlouvě se zadavatelem dané stavby;
B) na základě zákona č. 309/2006 Sb., v plat. znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:
1. upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP
2. vyžadovat na zhotovitelích na dané stavbě zjednání nápravy a navrhovat přiměřená opatření
3. oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li některým ze zhotovitelů na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
4. koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
5. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
6. sledovat průběžně provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
7. sledovat dodržování plánu a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků 
8. provádět kontroly a zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.