Často kladené dotazy

Jaké jsou povinnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik?

Zhotovitelé - zaměstnavatelé (právnické a podnikající fyzické osoby) odpovídají za plnění povinností, které jim ukládají právní předpisy upravující požadavky na zajišťování BOZP.

Zhotovitel jako zaměstnavatel musí zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, zaměstnává-li:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu; nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.
Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad dle § 102 odst. 5 ZP na pracovištích, zejména navrhuje opatření a sám je vykonává nebo zajišťuje stálý přímý dozor nad prováděním takových prací, přitom upozorní zaměstnance na možná vzniklá nebezpečí v průběhu mimořádných prací a situací.

Dále podává návrhy směřující k zabránění ohrožení a nebezpečí, v naléhavých bezodkladných případech provádějí operativní zásahy, zejména jde o zastavení nebo přerušení práce na pracovišti, kde je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život zaměstnanců, současně činí opatření k obnovení práce.
OZO v prevenci rizik poskytuje součinnost určenému koordinátorovi BOZP na staveništi, kde působí její zaměstnavatel jako zhotovitel. Účastní se kontrolního dne BOZP a podílí se na zajišťování opatření, která stanoví koordinátor BOZP na dané stavbě.