Často kladené dotazy

Je možno půjčovat nezletilým žákům horská kola a postačuje k tomu písemný souhlas rodičů? Jak je to s kontrolami technického stavu kol?

V písemném souhlasu rodičů nezletilých žáků se doporučuje uvádět skutečnost, že žák je poučen rodiči o pravidlech silničního provozu a výslovné uvedení skutečnosti, že zákonný zástupce nepožaduje doprovod dospělé osoby (pedagogického pracovníka) a souhlasí s tím, že žákovi může být zapůjčeno kolo. Doprovod pedagogického pracovní kaje nutný v případě, že „výlet“ na kolech organizuje školské zařízení.

Kontrolu technického stavu jízdních kol provede v souladu s návodem výrobce před každým zapůjčením odpovědná osoba, ověří, zda je kolo kompletní a funkční a zda od povídá požadavkům provozu na pozemních komunikacích.
Pro půjčování a kontrolu kol se doporučuje zpracovat půjčovní řád a při zapůjčení kola si seznámení s ním nechat podepsat, ať už žákem nebo jeho zákonným zástupcem (současně s písemným souhlasem).