Často kladené dotazy - OOPP

OOPP

1. Firma, stavba, název objektu, identifikační číslo PBPP a datum
2. Popis prací, které jsou předmětem PBPP popisu
• popis prováděné činnosti (použité metody, postupy, materiály, odpady, apod.)
• způsob provádění prací
• termíny prací
• trvání prací
• posloupnost prací
• místo provádění prací
• opatření vyplývající z nestandardních teplotních a klimatických podmínek.
3. Požadované zdroje
• pracovní síly
• dozor
• strojní vybavení
• materiály.
4. Hodnocení významných rizik pro všechny činnosti, včetně
• přístupu na pracoviště – výstup z pracoviště
• podmínek pracoviště
• ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
• nebezpečných materiálů, hluk, ruční manipulace atd.
5. Nutná organizační a jiná opatření, jako např.
• písemná povolení
• instrukce pro jiné organizace např. bezpečnostní službě
• speciální školení, kvalifikace, odborná způsobilost
• zakázané činnosti.
6. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
7. Opatření pro případ havárie, včetně
• záchrany osob
• zvláštních požadavků na zajištění první pomoci.
8. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření).
9. Komu bude /byl PBPP předložen, včetně údajů o 
• kontrole a aktualizaci
• požadovaných změnách
• o tom, že obsah PBPP byl vysvětlen pracovníkům, kteří budou práce provádět monitorování dodržování PBPP.

 • názvem, identifikační značkou výrobce (dovozce),
 • typem výrobku,
 • číslem normy a příslušnými symboly ochrany a stupni (třídami) ochrany (jsou-li předepsány),
 • datem výroby a také dobou životnosti (pokud je to předepsáno).
TAGS: označení

ozn CEPro každý nový OOPP vydává výrobce ES prohlášení o shodě a současně na výrobek umisťuje označení CE. Toto označení je grafickým vyjádřením ES prohlášení o shodě a znamená, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., a zároveň také požadavky evropské směrnice 89/686/EHS pro OOPP. Pro OOPP složité konstrukce, které jsou určeny k ochraně před vysokými riziky (ochrana proti pádu, ochrana dýchacích orgánů, ochrana proti vysokým teplotám, chemikáliím, apod.), je označení CE doplněno identifikačním číslem notifikované osoby, která provádí pravidelné kontroly vyráběných OOPP.

 • používání, skladování, čistění, údržbě, přezkušování a dezinfekci,
 • dosahované účinnosti osobního ochranného prostředku,
 • vhodném příslušenství osobního ochranného prostředku a o náhradních dílech,
 • třídách ochrany odpovídajících různým úrovním nebezpečí a z toho vyplývajících omezení používání,
 • době použitelnosti osobního ochranného prostředku nebo jeho určitých součástí,
 • působu balení vhodném pro přepravu,
 • významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.
TAGS: návod

Čím dezinfikovat - etanol, isopropanol nejsou, dezinfekce ke koupi také ne, zásobili jsme se Alpou (60% vol., 70% vol.). Co je ještě varianta? Jak je to s účinností dezinfekce u octa použitého při praní pracovních oděvů? (nyní už pereme i vlastoruční roušky, jiné nejsou, ale nelze všechny zhotovené vyvářet z důvodu odolnosti materiálu, dezinfekce na prádlo opět vyprodané).

Odpověď: Roušku nedezinfikovat v mikrovlnné troubě, může vzplanout. Respirátor ano, ale bez kovových částí, 3 až 5 minut na vysoký výkon, jenom bez kovových částí. Má se navlhčit.

Obojí možné sterilizovat taky UV zářením, ale ne terariovým, ale např. horským sluníčkem. 

Alternativy pro prádlo - namočit do chloraminu  NH₂Cl / chlornan sodný NaClO (pozor, bělí) a pak vyvářka
Toto je od povodně, ale lze se inspirovat http://prerov.eu/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=2091&slozka=1928&

Desinfekce prostor (antivirová) - musí mít pracovník speciální proškolení? V jakém obleku ji realizovat - s ohledem na aktuální dostupnost?

Odpověď: Desinfekce prostor (antivirová) - musí mít pracovník speciální proškolení? V jakém obleku ji realizovat - s ohledem na aktuální dostupnost.

Při používání desinfekce musí mít pracovník příslušné proškolení k nakládání s chemickou látkou, s ohledem na její nebezpečnost. Používané OOPP musí vycházet z analýzy rizika, tj. i ze způsobu provádění takové desinfekce. Zda se jedná o otírání předmětů (pak by mohly postačovat rukavice, popř. ještě ochrana očí proti možnému rozstřiku), nebo je desinfekce prováděna postřikem z ruční nádoby, nebo jde o rozstřik desinfekční kapaliny pomocí tlakového zařízení. Potom je na místě uvažovat o oděvu, obuvi, rukavicích, masce s ochranou jak dýchadel, tak očí. Na trhu lze získat kapalinotěsný oděv typ 3 (chrání proti silnému a přímému proudu chemikálie - typu prasklého potrubí) - ten má pro uvažované užití asi nadbytečné vlastnosti;

Lze použít ochranný oděv typu 4, který uživatele chrání proti postřiku, kdy dochází k loužičkám a potůčkům chemikálie na oděvu - i tento oděv má možná nadbytečné ochranné vlastnosti; lze použít ochranný oděv typ 6, s omezenou ochranou proti postřiku (nedochází k přímému postřiku oděvu používanou chemikálií, nedochází k tvorbě potůčků používané chemikálie na oděvu).

TAGS: dezinfekce

Musíme jako zaměstnavatel vybavit rouškami či respirátory všechny zaměstnance, kteří chodí do práce? V areálu naší firmy je veřejná jídelna, jak pro naše zaměstnance, tak také i pro zaměstnance ostatních firem sídlících v areálu a také do jídelny chodí cizí strávníci. Jídelna vydala nařízení, že bez roušky (šály, šátku, …) nebude strávník vpuštěn na jídlo. Zaměstnanci chtějí nyní roušky po nás. Jak s tímto naložit?

Odpověď: K 8:00 h 19. 3. 2020 mi není známo žádné nařízení, které by zaměstnavateli stanovilo povinnost vybavit své zaměstnance rouškami nebo respirátory z důvodu Coronavirusu. Pokud tak učiní, je to jeho dobrovolné rozhodnutí. Naopak, podle rozhodnutí vlády, je každý občan povinen používat roušku, respirátor apod.

https://www.enviprofi.cz/33/dotaz-povinnost-zamestnavatele-vybavit-zamestnance-rouskami-uniqueidgOkE4NvrWuMoPiYO6gnMIIxS_rmBDgt0nTXLc5J7yQc/?serp=1 

Zaměstnavatel nemá povinnost je přidělovat. Rouška nebo zdravotnická obličejová maska se za osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) nepovažuje, respirátor sice ano, ale ochranné prostředky dýchacích cest nyní musíme mít všichni, nevychází to z nějakých konkrétních rizik u zaměstnavatele, a proto zaměstnavatel nemá povinnost je podle § 104 zákoníku práce poskytovat. Zde připomínáme vyjádření publikované na webu Ministerstva zdravotnictví. Rozdíly mezi prostředky na ochranu dýchacích cest najdete podrobně v tomto článku.

Jak jsem vyrozuměl z různých článků, obličejové masky – roušky měly být posuzovány dle normy EN 14683+AC Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení. Klient, který toto zboží dováží, nám předkládá certifikát dle normy EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení. Mohou prosím mít i tyto obličejové masky – roušky (viz obr.) třídu ochrany FFP1 dle EN 149+A1?

Rozhodně ne. Roušky jsou zdravotnickým prostředkem, který se nezkouší podle normy pro osobní ochranné prostředky. Jde o jiný druh výrobku s rozdílným druhem ochrany.

Roušky nejsou OOPP, tak se na ně nevztahují povinnosti, které se vztahují na OOPP. Podle tohoto letáku, který vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), se však doporučuje na prostředky na ochranu dýchacích cest nahlížet obdobně jako na OOPP a například v souvislosti s jejich používáním umožnit v pracovní době zaměstnancům individuální přestávky na oddech, v rámci kterých si zaměstnanci od nich mohou odpočinout, provést jejich výměnu a osobní hygienu.

Na webových stránkách VÚBP jsou uvedeny všechny certifikáty pro osobní ochranné prostředky, které vydal VÚBP od roku 1997 do současnosti. Aktualizace seznamu se provádí cca 2x ročně.