Často kladené dotazy - koordinátor

koordinátor
  • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi.

Poznámka: kriteriem pro určení koordinátora BOZP není počet uzavřených smluv mezi zadavatelem stavby a více zhotoviteli, nýbrž počet skutečně zúčastněných zhotovitelů na staveništi.

  • vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
  • neprovádí-li stavebník stavbu sám pro sebe svépomocí podle § 160 stavebního zákona a podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,
  • vyžaduje-li stavba stavební povolení nebo ohlášení stavby podle § 103 stavebního zákona podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.
  • Bude-li na staveništi po celou dobu provádění stavebních prací skutečně jen jeden zhotovitel,
  • na stavbách, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,
  • na stavbách, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu
  • na stavbách nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu.
  • V případě, že zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám zadavatel.

Chystáme výstavbu nových lodžií. Stavba by měla být prováděna jedním dodavatelem, počet osob by neměl překročit 20/1 den, celkový počet dnů bude cca 60, práce bude ve výšce nad 10m a bude se manipulovat s těžkými betonovými břemeny. Je pro tento případ nutný koordinátor BOZP, nebo pouze postačí vypracovat plán BOZP? Může plán BOZP vypracovat projektant v rámci zpracování projektové dokumentace? Jaké oprávnění případně musí mít koordinátor BOZP (způsobilost, živnost)?

Odpověď