Bezpečnostní značení

Šířky cest a uliček, zejména ve výrobních provozech a skladech, jsou velmi důležité z hlediska zajištění BOZP a PO. Po komunikacích se mnohdy nepohybují pouze osoby, ale i vozíky, technika. Proto musí být vnitřní komunikace přehledné, přímé a pro rozlišení od ostatních ploch ve stejné úrovni ještě i viditelně vyznačeny. 

S požadavky nařízení vlády souhlasí i požadavky ČSN 73 5105 v čl. 7 Požadavky na vnitřní komunikace, ať již v článku 7.1 Všeobecné požadavky či v čl. 7.2 Komunikace pro dopravu břemen (např. požadavek čl. 7.2.3 na viditelné oddělení pruhu pro pěší) nebo požadavek čl. 7.7.1 na šířku komunikace pro pěší min. 1100 mm (ve smyslu tabulky 1 dimenzované na 100 osob; 1650 mm pro 300 osob a 2200 mm pro více jak 300 osob) na únosnost a pevnost komunikací pro dopravu břemen (čl. 7.2.7 ČSN 73 5105) nebo na rovnost.

Základní šířkou komunikací pro osoby je šíře 0,6 m. Ta se pak v závislosti na počtu osob či manipulace zvětšuje o 0,15 m. Konkrétně se jedná o tato ustanovení normy:

 • čl. 7.7.2 ČSN 73 5105: nejmenší šířka obslužných a montážních průchodů je 600 mm přičemž tato šířka nesmí být v žádném místě zúžena zařízením (jedná se např. o uličku mezi strojním zařízením a zdí – nejde o kolizi s požadavkem § 48 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., na šíři spojovací cesty, která nesmí být v žádném místě zúžena stabilním zařízením pod 1 m, neboť se vztahuje k podlahové ploše prostoru pro trvalou práci);
 • čl. 3.1.1 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníka v jednom směru je 600 mm;
 • čl. 3.1.2 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníků v obou směrech je 750 mm (ulička je zvětšena o 150 mm pro potřeby vyhýbání se);
 • čl. 3.1.3 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníka s břemenem v jednom směru je 850 mm (předpokládá se nesení břemene v jedné ruce podél těla, po boku);
 • čl. 3.1.5 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníků s břemenem v obou směrech je 1000 mm;
 • čl. 3.1.4 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníka s břemeny v jednom směru je 1000 mm (předpokládá se nesení dvou břemen podél těla, každé břemeno v jedné ruce);
 • čl. 3.1.6 ČSN 26 9010: nejmenší šířka průchozí uličky pro občasný pohyb pracovníků s břemeny v obou směrech je 1150 mm.

Obdobně jsou dimenzovány manipulační uličky pro pohyb technických prostředků, kdy se zohledňuje, zda je uvažován pohyb osob v těchto prostorách či nikoli. Rozměry uliček pro pohyb technických prostředků jsou obecně dány minimální šířkou 400 mm, prakticky však šířkou technického prostředku a přemísťovaného břemene (předpokládá se, že břemeno přesahuje boční rozměry technického prostředku). Takto určená šíře jízdního pruhu je po obou stranách zvětšena o 200 mm bezpečnostní vůle (takže 2x 200 mm, což plně koresponduje s požadavkem čl. 10.3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., že: „Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů“). Uvažuje-li se i současný pohyb pracovníků, zaměňuje se 200 mm pás za šíři průchozí uličky pro pohyb pracovníka v jednom směru bez břemene, tj. za pruh šíře 600 mm:

 • čl. 3.3.1.1 ČSN 26 9010: šíře je nejméně 400 mm, zvětšena o 2x 200 mm (manipulační ulička = jízdní pruh s pásy bezpečnostní vůle po obou stranách) pro pohyb v jednom směru (tedy: 200 + min. 400 + 200 mm);
 • čl. 3.3.1.2 ČSN 26 9010: dvě manipulační uličky vedle sebe pro pohyb technických prostředků vedle sebe (mezi dvěma jízdními pruhy tak vzniká středový pás bezpečnostní vůle šíře 400 mm);
 • čl. 3.4.1 b) ČSN 26 9010: hlavní dopravní cesta s občasným pohybem pracovníků nepřenášejících břemena tvořená jedním jízdním pruhem s jedním bezpečnostním pásem a na opačné straně pruhem průchozí uličky (tedy: 200 + min. 400 + 600 mm);
 • čl. 3.4.1 a) ČSN 26 9010 a čl. 7.2.4 ČSN 73 5105: hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem a dvěma průchozími uličkami pro protisměrný pohyb pracovníků bez břemene (tedy 600 + min. 400 + 600 mm);
 • čl. 7.2.5. ČSN 73 5105: komunikace o dvou jízdních pruzích a dvěma průchozími uličkami pro protisměrný pohyb pracovníků bez břemene (tedy 600 + min. 400 + 400 + min. 400 + 600 mm).

Při stanovování jízdních pruhů musí být mj. přihlédnuto k ustanovením čl. 7.2.2 ČSN 73 5105 o zřízení místa pro vyhýbání při obousměrné dopravě jedním jízdním pruhem či ustanovení čl. 7.2.6 ČSN 73 5105 o přiměřeném zvětšení šířky komunikací v obloucích a na křižovatkách. A nemělo by se zapomenout na požadavek nejmenší světlé výšky komunikací pro dopravu břemene nejméně 2.400 mm (čl. 7.2.8 ČSN 73 5105 ve shodě s čl. 4.1 ČSN 26 9010) – platné pro uvedené technické prostředky.

Na samotné jízdní pruhy pak navazuje prostor pro skladování, kde se uvažuje otáčení technického prostředku, a tomu se přizpůsobuje volná plocha (čl. 3.3.2 ČSN 26 9010). Z logiky věci se uvažuje poloměr otáčení vozíku (zhruba délka samotného vozíku), vzdálenost vyložení paty vidlice od předních kol a délka vidlic (vč. možného přesahu vidlic přepravovaným nákladem v tomto předozadním směru) zvětšená o 2 x 100 mm pásy bezpečnostní vůle ze stran takto vymezené jízdní šíře komunikace.

Článek 3.3.2 ČSN 26 9010 kromě plochy pro otáčení vozíku při stohování či zakládání do regálů řeší i šíře manipulačních uliček u technických prostředků vázaných na regály (regálové zakladače) pojíždějící ve vázané dráze a různých kombinacích volnosti. Základem je největší šíře použitého zařízení, zvětšená o bezpečnostní vůli o šíři 50 mm (regálové zakladače) nebo 100 mm (nevázané na regály, pojíždějící ve vázané dráze; či nevázané na regály pojíždějící v nevázané dráze zakládajícího do blokových průjezdních regálů) nebo 200 mm (nevázané na regály, pojíždí v nevázané dráze).

Závěrem lze snad již jen zdůraznit, že šíři uliček a komunikací lze dimenzovat „jen jednou“ – prostory se dají těžko zvětšovat, leda tak ubíráním místa pro skladování či výrobu. Uličky a komunikace je nutné průběžně (nikoli jen periodicky) ošetřovat ve smyslu udržování čistoty, obnovování nátěrů (barevné značení), udržování jejich volnosti (je neakceptovatelné postavení byť jen části stohovacího zařízení do šířky komunikace) a přehlednosti. Vidět na komunikacích musí nejen řidiči, ale i pohybující se osoby, hlavně pak za stohy a regály. Jinak hrozí nebezpečí vzájemného střetu.

Literatura a právní předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdjěších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdjěších předpisů;
 • ČSN 26 9010 Šířky a výšky cest a uliček;
 • ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy.

Celý text článku zde https://www.bozpinfo.cz/ulicky-a-dopravni-komunikaci-na-pracovisti.