Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení (VETZ) definuje nově nařízení vlády č. 190/2022 Sb.  Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to

 • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou

 • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu,elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

INFORMACE TIČR K OBORU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd

 I. třída  II. třída

a) elektrické zařízení

1. ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 oC,

2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření,

3. v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek a

4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin;

nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace,
 

a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a), neuvedená v § 3 odst. 2 a v § 4 odst. 1 písm. a) až d),

 

 

b) elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů

 

b) zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená v odstavci 1 písm. e).

c) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

 
d) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí  

e) elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v písmenech a) až d).

 

Požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob

Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s oprávněním vydaným podle zákona, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu


Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení.

Při uvádění vyhrazeného elektrického zařízení do provozu musí být zajištěno, aby

 • vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; přitom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi, a to po dokončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy ověřena jeho bezpečnost,
 • u vyhrazeného elektrického zařízení byla provedena výchozí revize podle části B bodu I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením

 • průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení; součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů,
 • zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob zajištění revize.

Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž, jde-li o změnu

 • parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
 • ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 • ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo provozní dokumentace.

Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle § 4 odst. 1 lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

Revizní technik

Revizní technik k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení je fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 3 zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k tomuto nařízení

Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení obsahuje

 • název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu podnikání podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené elektrické zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 • identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně místa umístění,
 • vymezení rozsahu revize,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem,
 • určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou a v případě mimořádné revize uvedení důvodu jejího provádění,
 • datum zahájení revize, ukončení revize, vypracování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,
 • soupis použitých měřicích přístrojů,
 • seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 • soupis provedených úkonů, například prohlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,
 • naměřené hodnoty,
 • přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení porušených právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, zda je provedení ochrany před bleskem a přepětím v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z doby jejího zřízení a zda její součásti jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,
 • vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 • doporučení lhůty provedení příští revize,
 • potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi.

Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elektrickém zařízení vzhledem k rozsahu revize prováděna po částech a budou-li vystavovány na tyto části jednotlivé zprávy o výchozí revizi, musí být před předáním a uvedením celého vyhrazeného elektrického zařízení do trvalého provozu vystavena jedna souhrnná zpráva o výchozí revizi. K sestavení této souhrnné zprávy o výchozí revizi lze využít jednotlivé zprávy o výchozí revizi.

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení

Požadavky kladené na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

 

vykricnik violetZásady pro pracovníky při běžné činnosti s elektrickými zařízeními: 
 • vykonávat činnosti a zacházet s el. zařízeními pouze v rozsahu svého seznámení a pokynů, podle návodů k obsluze, instrukcí a místních provozních předpisů,
 • nepracovat na živých částech el. zařízení, ani se jich nedotýkat,
 • nezasahovat do el. zařízení – je zde možnost úrazu, požáru, popř. jiného ohrožení zdraví, eventuálně poškození zařízení,
 • nepřemísťovat spotřebiče připojené pohyblivým přívodem, pokud nejsou bezpečně odpojeny vytažením vidlice ze zásuvky (nebo pokud nejsou uzpůsobeny k manipulaci za provozu, jako např. el. ruční nářadí),
 • při zjištění závady el. zařízení vypnout a závadu ohlásit - v případě (pomocných) prací na el. zařízení lze zahájit práci, až odborný pracovník předá zajištěné pracoviště (o beznapěťovém stavu musí ostatní přesvědčit vlastním dotykem holé ruky na vypnutou část)
 • dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech el. vedení, popř. v jejich blízkosti,
 • nepřibližovat se k přetrženým vodičům el. vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkat se jich.

 

vykricnik orangeRizikové faktory 
 • působení vnějších vlivů, tzv. vlivy nepříznivě působící na elektrické zařízení, např. vlhko, koroze, vibrace, tak i nepříznivé opačné vlivy od elektrického zařízení (např. vznícení hořlavých látek) nebo např. i vliv lidského činitele (kvalifikace a schopnost osob, jejich styk s uzemněnými částmi) nebo stavebního provedení objektu;
 • nebezpečí přímého působení elektřiny - úraz elektrickým proudem při jeho průchodu postiženým tělem (dotyk živých částí, dotyk neživých částí, atmosférická elektřina);
 • další nebezpečí (oteplení přetížením, zkraty, elektrický oblouk, záření, iniciace nebezpečných látek oteplením, jiskřením, statická elektřina, nebezpeční chybné funkce zařízení, nebezpečí chybou osob).

Základní povinnosti při činnosti u VETZ

 vykricnik violetDesatero pro laiky
 1. Přesvědč se ještě před použitím elektrického přístroje nebo zařízení o jeho řádném stavu.
 2. Dodržuj pokyny k obsluze. Ovládej jen určené prvky.  Neměň nastavení bezpečnostních prvků.
 3. Nepoužívej nikdy navlhlé elektrické přístroje a zařízení.
 4. Při poruše vypni ihned spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody vytáhni vidlici ze zásuvky. Výměnu žárovek a závitových pojistek prováděj ve stavu bez napětí.
 5. O poruše nebo neobvyklém jevu na elektrickém zařízení ihned informuj odborníka, zařízení dále nepoužívej a zajisti, aby je nemohl použít nikdo jiný.
 6. Neprováděj žádné opravy ani amatérská vylepšení.
 7. Informuj se o použití elektrického ručního nářadí, zajímej se o ochranná opatření a dodržuj je (důležité zejména v prostředí vlhkém, mokrém, horkém, s nebezpečím výbuchu apod.).
 8. Neodstraňuj zábrany a neotvírej přístupy do místností s elektrickým zařízením, dodržuj pokyny na výstrahách.
 9. V blízkosti elektrického zařízení prováděj práce pouze v součinnosti s odborníkem.
 10. Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich. Před zahájením práce v blízkosti venkovních vedení se seznam se zvláštními bezpečnostními opatřeními a při práci je dodržuj.

 

 vykricnik violetDesatero pro pracovníky seznámené a poučené
 
 1. Na elektrickém zařízení vykonávej činnost pouze v rozsahu seznámení, popř. poučení.
 2. Nepracuj na živých částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkej.
 3. Nezasahuj do elektrického zařízení, hrozí možnost úrazu, požáru, výbuchu.
 4. Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento spotřebič bezpečně odpoj vytažením vidlice ze zásuvky. (Neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny, jako některé spotřebiče pro domácnost, elektrické ruční nářadí apod.).
 5. Dodržuj návody, instrukce a místní provozní předpisy k provozování elektrických zařízení.
 6. Při zjištění závady elektrického zařízení toto zařízení vypni a závadu ohlas.
 7. Nezahajuj práci dříve, než odborný pracovník předá vypnuté a zajištěné pracoviště. (Odborný pracovník musí o stavu zařízení bez napětí přesvědčit ostatní tak, že se vlastní holou rukou dotkne vypnuté části.).
 8. Dodržuj zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení, popř. v jejich blízkosti.
 9. Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich.
 10. V případech činnosti nad rámec poučení dodržuj zásady formulované v bodech 2, 3 a 7 (týká se poučených pracovníků).

 

 vykricnik violetPatero pro odborníky při zajišťování pracoviště
 
 1. Vypni!
 2. Zajisti!
 3. Odzkoušej!
 4. Uzemni a zkratuj!
 5. Odděl živé a neživé části!