Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená plynová zařízení (VPTZ) jsou definována vyhláškou č. 21/1979 Sb. a za plynová zařízení se považují zařízení pro:

 • výrobu a úpravu plynů,
 • skladování a přepravu plynů,
 • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 • zkapalňování a odpařování plynů,
 • zvyšování a snižování tlaku plynů,
 • rozvod plynů,
 • spotřebu plynů spalováním.

 Za plyn pro stanovení, zda se jedná o vyhrazené plynové zařízení, se považuje látka, jejíž kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo látka, u níž je při teplotě 50 °C absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa. Pod pojem plyn je tudíž zahrnuta celá řada látek a jejich směsí. Patří sem jak plyny využívané pro získání tepelné energie, tak plyny využívané pro jiné účely.

Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Montovat, opravovat a provádět dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit nádoby na plyny může pouze podnikatelská osoba, která má živnostenský list vydaný pro živnost vázanou na základě oprávnění příslušného druhu a rozsahu vydaného organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

 • Obsluhou může zaměstnavatel pověřit pouze pracovníka seznámeného s předpisy pro obsluhu zařízení a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, požárním řádem a poplachovými směrnicemi, a který je přezkoušen a zaškolen k obsluze zařízení.
 • Přezkoušení zajišťuje provozovatel, který stanoví i obsah seznámení a délku zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení. Znalosti ověřuje revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu, a to jednou za tři roky. Zkoušení a přezkušování se nepožaduje u obsluh plynových spotřebičů, jejichž celkový výkon je nižší než 50 kW. Pracovník však musí být seznámen se zařízením, jeho obsluhou a provozem.
 • Montáží a opravami plynových zařízení a plněním nádob plyny může zaměstnavatel, který má oprávnění příslušného druhu a rozsahu, pověřit pouze osobu odborně způsobilou. Doklad o odborné způsobilosti (osvědčení) vydává organizace státního odborného dozoru nad bezpečností práce na základě ověření znalostí pracovníka zkouškou.
 • Kontrolou zařízení může provozovatel pověřit pouze pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice, a který je zaškolen v obsluze zařízení. Ten provádí záznam do provozního deníku, který obsahuje jméno a příjmení pracovníka, datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady včetně návrhu na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl. Kontrola se provádí jednou za rok.
 • Revize a zkoušky plynového zařízení může provádět pouze revizní technik, který má odpovídající odbornou způsobilost. Prokáže ji osvědčením příslušného druhu a rozsahu. Revize zařízení jsou provozní a výchozí. Revize a zkoušky 58 provozovaného zařízení zajišťuje jeho provozovatel, výchozí revizi zajišťuje dodavatel zařízení. Revizní technik zpracovává revizní zprávu, kterou předává provozovateli. V případě nového zařízení je výchozí revize součástí dodávky. Povinností provozovatele je mimo jiné zpracovat harmonogram pro provádění revizí nejméně na tříleté období. Předpoklady pro vydání dokladu (oprávnění) o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků (fyzických osob).

Rizikové faktory

Rizikové faktory při práci s vyhrazenými plynovými zařízeními jsou dány prostředím a prostorem, ve kterém jsou zařízení umístěna, vlastnostmi použitého plynu, způsobem jeho použití apod. Lze je rozdělit do tří skupin:

 1. rizika vyplývající z fyzikálních a chemických vlastností plynu (jedovatost, žíravost, nedýchatelnost, hořlavost a výbušnost, chemická reakce při styku s jinými látkami, hmotnost - jeden plyn může mít i několik těchto vlastností),
 2. rizika vzniklá použitím samotného plynu (popálení, zadušení, otravy zplodinami, ), při dopravě a skladování rizika způsobená tlakem plynu,
 3. rizika vzniklá při montáži, opravě nebo provozu plynového zařízení (např. netěsnost plynovodu, nevhodné umístění spotřebiče, špatně připravené zařízení k opravě, ucpané větrací otvory apod.).

Základní povinnosti pro činnosti u VPTZ

Rozvody plynů

 • Stavbu plynovodu provádět v souladu s projektovou dokumentací.
 • Při stavbě a opravách plynových zařízení používat materiály, které odpovídají provozním podmínkám a vlastnostem plynu.
 • Nezapomenout na to, že použité materiály nesmí s plynem vytvářet nebezpečné sloučeniny.
 • Nezapomenout na to, že jednotlivé úseky rozvodů plynů musí být uzavíratelné a každý úsek musí mít možnost odvzdušnění a odplynění.
 • Nezapomenout na to, že konstrukcí zařízení musí být zajištěna jeho těsnost a pevnost.
 • Dbát na to, že po dokončení montáže je nutno zajistit provedení všech zkoušek včetně provedení výchozí revize plynových zařízení – a to s kladným výsledkem.
 • Nezapomenout na to, že dokumentaci k výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu životnosti zařízení.
 • Dbát na to, že revize musí být provedena revizním technikem s příslušným a platným osvědčením.
 • Nezapomenout na to, že rozvody plynů musí být chráněny proti korozi a v případě jejich vedení nad zemí též proti účinkům atmosférické elektřiny.
 • Dbát na to, aby při uvedení plynovodu do provozu byla jmenována osoba odpovědná za provoz plynového zařízení.
 • Nezapomenout na to, že při rozmrazování plynovodů nebo při hledání netěsností na plynovodu, který je v provozu, nesmí být použito plamene.
 • Nezapomenout na to, že při provozu plynového zařízení je nutné zajistit provádění pravidelných kontrol a revizí včetně odstranění zjištěných nedostatků.
 • Nezapomenout na to, že obsluha plynových zařízení a práce na rozvodech plynu musí být zajištěna odborně způsobilými pracovníky. Zaměstnanci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s vypracovaným seznamem pro poskytování OOPP.
 • Nezapomenout na to, že při opravách plynového zařízení je nutno dbát nejenom na vlastní bezpečnost, ale i na bezpečnost ostatních osob vyskytujících se v blízkosti opravovaného plynového zařízení.
 • Nezapomenout na to, že při úniku plynu je nutno zajistit účinné větrání prostoru.
 • Při kontrole těsnosti spojů použít pěnotvorný roztok nebo vhodný detektor.
 • Nezapomenout na to, že před vstupem do prostor, kde je riziko výskytu plynu, je nutné použít vhodný detektor ke kontrole koncentrace plynu.
 • Dbát při práci v zamořeném prostoru na použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Nezapomenout na to, že je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu plynovodu.
 • Nezapomenout na to, že je zakázáno odvzdušňovat plynovod přes spotřebič.
 • Nezapomenout na to, že hlavní uzávěr plynu musí být označen bezpečnostní tabulkou, musí k němu být vyznačena přístupová cesta a musí být vždy volně přístupný.
 • Dbát na to, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.

Zařízení pro spalování plynů

 • Nezapomenout na to, že uvést plynový spotřebič do provozu smí jen oprávněná firma nebo odborně způsobilá osoba.
 • Dbát na to, aby plynový spotřebič nebyl používán k jiným účelům, než k jakým je určen.
 • Nezapomenout na to, že před uvedením spotřebiče do provozu a v průběhu jeho užívání je nutno zajistit pravidelný servis a údržbu.
 • Dbát na to, aby byl plynový spotřebič instalován v prostoru s dostatečnou výměnou vzduchu. Větrací otvory se nesmí uzavírat.
 • Při ručním zapalování spotřebiče pamatovat na pravidlo „Nejdřív oheň a potom plyn“.
 • Dbát na to, aby zplodiny spalování byly odvedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost zaměstnanců.
 • Dbát na to, aby byl hlavní uzávěr plynu spotřebiče vždy volně přístupný.
 • Nezapomenout na to, že spotřebič musí být vybaven příslušnou technickou dokumentací – návodem výrobce, místním provozním řádem.
 • Dbát na provádění pravidelné údržby, kontrol a revizí v předepsaných termínech.
 • Při připojení plynového spotřebiče hadicí dbát na její vhodnost pro použitý plyn.
 • Vždy používat vhodný detektor na kontrolu ovzduší a vhodný detektor nebo pěnotvorný roztok na kontrolu těsnosti.
 • Práci na plynovém zařízení přenechat odborníkům.
 • Při provádění pravidelné údržby na plynovém zařízení používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Zajistit, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.

Tlakové  nádoby  k dopravě  plynů  (dle  ČSN 07 8304)

 • Dbát na to, aby tlakové nádoby (dále jen nádoby) byly vhodným způsobem zajištěny proti nárazu a pádu.
 • Nezapomenout na to, že vzdálenost nádob od topných těles musí být taková, aby teplota povrchu nádob nepřekročila kritickou teplotu u zkapalněných plynů a hodnotu 50 ̊ C u ostatních plynů. Od zdroje otevřeného ohně musí být nádoby vzdáleny nejméně 3 m.
 • Před použitím zkontrolovat stav nádoby v rozsahu pokynů k obsluze.
 • Nezapomenout na to, že se zakazuje umisťovat provozní a zásobní nádoby na místa, kde mohou představovat bezpečnostní rizika, např. v bytech, ve sklepích a suterénních prostorech (vyjma nádob stabilních hasicích zařízení), v průchodech, průjezdech, na únikových cestách, schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorách a na veřejně přístupných místech.
 • Nezapomenout na to, že ve sklepích určených pro uskladňování nápojů je dovoleno umístit nejvýše 2 provozní a 2 zásobní nádoby s náplní směsí (výtlačných) potravinářských plynů. Nezapomenout na to, že v místnosti pro čepování nápojů je dovoleno jako součást jednoho výčepního zařízení umístit jednu provozní láhev s náplní směsí (výtlačných) potravinářských plynů s vodním objemem nejvýše 50 litrů.
 • Nezapomenout na to, že zkoušky a opravy lahví mohou provádět pouze právnické a podnikající fyzické osoby, které pro tuto činnost splňují veškeré podmínky stanovené příslušnými právními a technickými předpisy.
 • Nezapomenout na to, že barevné značení se obnovuje jen na prázdných nádobách.
 • Zajistit, aby sklady nádob byly chráněny proti účinkům úderu blesku.
 • Zajistit, aby na dveřích skladu byla vyvěšena tabulka s označením druhu plynu a se zákazem kouření, zákazem vstupu s otevřeným plamenem a zákazem vstupu nepovolaných osob.
 • Nezapomenout na to, že se nádoby skladují ve svislé poloze.
 • Nezapomenout na to, že manipulační uličky ve skladech musí být široké nejméně 1 m.
 • Dbát na to, aby místa pro uložení lahví byla označena tabulkami „PLNÉ NÁDOBY“ (lahve) a „PRÁZDNÉ NÁDOBY“ (lahve).
 • Dbát na to, aby prázdné nádoby byly skladovány za stejných podmínek jako plné.
 • Dbát na to, aby se nádoby nedopravovaly společně s hořlavými kapalinami, s látkami výbušnými nebo s předměty plněnými výbušnými látkami, se žíravinami uloženými v rozbitných obalech, kyslík se nesmí dopravovat společně s mastnými látkami.
 • Nezapomenout na to, že přenášet nádoby o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí nejméně 2 osoby (pouze muži), které jsou pro tuto práci fyzicky způsobilé.
 • Dbát na to, aby pro provoz plnících zařízení a tlakových stanic byl vypracován místní provozní řád. Pro používání samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu je nutno vypracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad.
 • Dbát na to, aby pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby, nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava), byli před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučení v rozsahu pokynů k obsluze.
 • Dbát na to, aby byli pracovníci při plnění, vyprazdňování, skladování, opravách a dopravě tlakových nádob podle druhu práce a charakteru vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
 • Při převozu nádob v motorovém vozidle dopravovat tyto pouze v prostoru odděleném od prostoru řidiče.
 • Otvírat lahvový ventil pozvolna.
 • Zajistit lahve proti nepovolaným osobám.
 • Zajistit, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.