Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení (VZTZ) jsou definována vyhláškou č. 19/1979 Sb., v níž § 2 odst. 1 je označuje jako zařízení s motorickým pohonem, kterými jsou:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.);
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg;
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m;
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby;
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m;
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů ponechaných na zdvihacích zařízeních.

Bezpečnost provozu zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) je ovlivněna jejich technickým stavem, zejména však dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů. Obecné zásady bezpečnosti práce, které vyplývají z pracovněprávních vztahů, jsou stanoveny v zákoníku práce (dále jen ZP) a jeho prováděcích předpisech. Jde především o povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

K základním povinnostem zaměstnavatelů patří především:

 • k práci určovat zdravotně i odborně způsobilé zaměstnance,
 • zajistit zaměstnancům školení z bezpečnostních předpisů, pravidelně ověřovat jejich znalosti a zajistit provoz jen odborně způsobilými zaměstnanci,
 • vyžadovat dodržování těchto bezpečnostních předpisů,
 • uvádět do provozu zařízení, která jsou bezpečná, provádět pravidelné prohlídky a zkoušky zařízení.

Pro zaměstnance platí následující obecné povinnosti:

 • dodržovat předpisy, s kterými byli seznámeni,
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP),
 • zúčastňovat se školení a přezkušování z bezpečné práce, podrobit se lékařským prohlídkám, oznámit nadřízeným nedostatky a závady, které ohrožují bezpečnost.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě následných pracovních úrazů posuzováno jako trestný čin. Za bezpečnost práce podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel.

Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz v konkrétní provozní jednotce nebo dílně odpovídá její vedoucí, tj. „pověřená osoba“, a to osoba písemně určená zaměstnavatelem, která zajišťuje činnosti dle místního předpisu, kterým je vytvořen „systém bezpečné práce“ (dále jen SBP).

Ve vztahu k vázání břemen má pověřená osoba níže uvedené povinnosti:

 • k vázání břemen určit pouze zaměstnance k tomu oprávněné (vazače s příslušným oprávněním),
 • zajistit vybavení pracoviště vhodnými vázacími, závěsnými a uchopovacími prostředky podle charakteru břemen a prováděných manipulací,
 • zajistit prohlídky, zkoušení, údržbu a opravy vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků a jejich vhodné ukládání,
 • zajistit označení břemen jejich hmotností,
 • zajistit vybavení vazačů vhodnými OOPP, pracovními nástroji a přípravky,
 • vymezit bezpečné prostory pro ukládání břemen z hlediska pohybu zaměstnanců, dopravních prostředků, případně ochranných pásem inženýrských sítí.

Prohlídky, kontroly, inspekce a revize technického stavu a provozu jeřábů v rámci SBP zajišťují odborní pracovníci - odborní technici (provozní a revizní technici a technici-znalci). Tito odborní pracovníci v rámci SBP zejména zajišťují a provádějí:

 • školení a praktický zácvik vazačů; vazač je odpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace v rámci SBP, je společně s jeřábníkem zodpovědný za přepravu břemene, pokud ji řídí,
 • dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů,
 • opakovaná školení,
 • inspekci vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků.

Hlavní příčiny vzniku pracovních úrazů:

 • nízké právní vědomí jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, a to proto, že problematika pracovního práva a zásad bezpečné a zdraví neohrožující práce je v učebních osnovách odborných učilišť, středních a vysokých škol obsažena jen výjimečně,
 • nedostatečné povědomí o rizicích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zejména neseznámení se s konkrétními riziky dané práce,
 • v návaznosti na vyhodnocená rizika zaměstnavatelé nepřidělují vhodné OOPP nebo zaměstnanci OOPP nepoužívají a vedoucí zaměstnanci nekontrolují jejich stav a používání,
 • zaměstnanci nejsou seznámeni s návody na obsluhu konkrétního zařízení nebo s místními provozními bezpečnostními předpisy a SBP,
 • nedostatek pozornosti věnované ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, rozumí se vysoce rizikové chování mladých nebo i zkušených zaměstnanců,
 • nedostatečná péče o BOZP (tzn. kontrola) vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních funkcí, které zastávají, i když je toto nedílnou součástí jejich pracovních povinností.

Doporučený návrh řešení:

A. Zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu, např. v hale nebo v přístavu. Zaměstnavatel je povinen zpracovat konkrétní rizika, trvale je hodnotit a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.

B. Co vše systém bezpečné práce musí obsahovat:

 • identifikační údaje subjektu, dále název provozu a charakteristiku organizační jednotky,
 • všechny činnosti prováděné jeřábem (např. manipulace s břemenem) nebo na jeřábu (např. údržba a opravy) musí být navrženy tak, aby byly prováděny bezpečně za všech okolností, které se mohou při konkrétní manipulaci s břemeny nebo při činnosti na jeřábu vyskytnout,
 • podle požadavků na konkrétní manipulaci je nutno posoudit vhodnost jeřábu, příslušenství pro zdvihání, doplňkové vybavení jeřábu apod., tj. provést výběr z hlediska požadavků výrobce, začlenění ochrany zdraví a bezpečnosti práce jako součásti řízení firmy, např. plánování práce nebo zavedení bezpečných systémů práce,
 • údržbu, prohlídky, inspekce jeřábu(ů) a příslušenství,
 • pro všechny dílčí úkony v rámci SBP musí být určeny osoby s dostatečnou kvalifikací, zkušenostmi a znalostmi problematiky pro jednotlivé činnosti, tzn. jeřábníci s oprávněním v příslušném rozsahu, u externích zaměstnanců je nezbytné jejich prokazatelné seznámení s organizačními a bezpečnostními podmínkami na pracovišti, jakož i se SBP v daném rozsahu,
 • je nutno stanovit předmět dozoru, tzn. dodržování postupu oprav, údržby, montáže, dopravy osob, podmínek součinného zvedání, navržených postupů činnosti jeřábů, správných postupů, vázaní a zavěšování břemen a zakázaných manipulací,
 • musí být stanovena osoba, která má k dispozici následující doklady: doklady o hmotnosti jednotlivých dílů pro montáž nebo stavbu objektu, technologické postupy manipulací, doklady o kvalifikaci osob, zprávy o provedených prohlídkách, inspekcích, kontrolách bezpečnosti,
 • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu, a to na základě posouzení rizik konkrétních činností na daném pracovišti,
 • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu, tzn. jak osob vlastní organizace, tak i cizích osob, které mohou být ohroženy při prováděných manipulacích,
 • koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik,
 • komunikační systém, zajišťující přenos informací mezi jeřábníky, vazači a signalisty či jinými osobami, které se zúčastňují činnosti jeřábu.

 

Provoz zdvihacích zařízení

Vyhrazená technická zařízení - zdvihací zařízení