STUDIE A ANALÝZY V BOZP

VUBP vviVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., (dále jen VÚBP, v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Předmětem hlavní činnosti VÚBP, v.v.i., je vědecký výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života. VÚBP, v.v.i., se zabývá také operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a plní funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem další činnosti VÚBP, v.v.i., je rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem jiné činnosti VÚBP, v.v.i., jsou činnosti navazující na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných a osvětových akcí. Rozsah a podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.

Svou činností VÚBP, v.v.i., přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Uvedené aktivity VÚBP, v.v.i., realizuje:

  • sledováním a předvídáním trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • komplexním a systémovým přístupem,
  • kvalitou služeb a produktů.

Koncepce činnosti VÚBP, v.v.i., vychází ze systémového pojetí prevence ohrožení zdraví a životů lidí i ohrožení životního prostředí a majetku v důsledku ekonomických (pracovních) aktivit. VÚBP, v.v.i., se zaměřuje především na podporu systémových změn a lze konstatovat, že tuto oblast koncepčně, metodicky i aplikačně pokrývá komplexně. Z toho vyplývá i široká podpora plnění úkolů orgánů státní správy na úseku bezpečnosti práce, a to zejména v oblasti vytváření a přezkušování státní politiky v souladu s Úmluvou č. 155/1981 ILO. Významným faktorem činnosti VÚBP, v.v.i., je naplňování požadavků EU v oblasti BOZP. Proto VÚBP, v.v.i., rozšiřuje a prohlubuje i činnost technické normalizace, zkušebnictví a certifikace se zaměřením na posuzování shody osobních ochranných prostředků.

Ústav v rámci profesionálně poskytovaných služeb již šest desítek let zajišťuje:

  • analýzy rizik pracovních podmínek (hodnocení množství a expozice biologických, chemických a fyzikálních faktorů v pracovním prostředí),
  • poskytování odborné poradenské péče v otázkách ochrany a podpory zdraví a pohody zaměstnanců při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, řešení pracovně fyziologické, psychologické, ergonomické a hygienické problematiky a organizaci první pomoci v podniku,
  • zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav a pracovní pohodu zaměstnanců,
  • spoluúčast na výchově a výcviku v oblasti ochrany a podpory zdraví zaměstnanců, včetně cílené rehabilitace a rekondice,
  • analýzy zdravotního stavu pracovníků včetně pracovní úrazovosti, nemocnosti, výskytu nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací.
Odkazy na weby a informační produkty VÚBP, v.v.i.