Koordinátor BOZP

Zadavatelé staveb a jejich povinnosti

Zadavatel stavby (podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – stavebník) má podle ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů následující povinnosti:

 • určit již ve fázi přípravy stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP na staveništi obvykle za pomoci odborníků, např. projektantů nebo specializované inženýrské organizace, a to písemně, např. nejčastěji příkazní smlouvou nebo u určeného koordinátora – právnické osoby (která zaměstnává fyzické odborně způsobilé osoby – koordinátory BOZP) vnitřním aktem řízení zaměstnavatele; přípravou stavby se pro potřeby tohoto zákona rozumí doba od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace zadavatelem stavby pověřeným projektantem pro stavební řízení do jejího předání tomuto zadavateli stavby,  
 • nepostupovat splnění zákonné povinnosti určení koordinátora BOZP na další osoby, např. na zhotovitele na stavbě, na projektanty, protože výkon činnosti koordinátora BOZP je vázán na osobní plnění jeho zákonných povinností, 
 • počet koordinátorů BOZP určuje zadavatel stavby s přihlédnutím k druhu a velikosti dané stavby a její náročnosti na 

  koordinaci opatření k zajištění BOZP na staveništi; je třeba upozornit na nesprávný postup některých již určených 

  koordinátorů, a to na postupování plnění zákonných povinností z veřejného práva určeným koordinátorem BOZP na 

  další odborně způsobilé fyzické osoby, neboť tento postup znemožňuje plnění vzájemných povinností zadavatelů staveb 

  a určených koordinátorů BOZP a znepřehledňuje vzájemné vztahy na staveništi, 
 • nesmí určit za koordinátora BOZP osobu, která odborně vede stavbu (podle stavebního zákona stavbyvedoucí) a 

  zhotovitele na stavbě nebo jeho zaměstnance; v tomto případě nebyl koordinátor BOZP řádně určen, přestože má 

  platné osvědčení koordinátora BOZP; v případě, že zadavatel stavby má platné osvědčení koordinátora, může 

  vykonávat funkci koordinátora BOZP na své stavbě sám,
 • při určování koordinátora BOZP na staveništi si musí ověřit, zda má fyzická osoba platný doklad o svědčení o odborné 

  způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi, které má platnost 5 let, a které vydal subjekt držitel 

  akreditace 

  pověřený Ministerstvem práce a sociálních věcí dle ustanovení § 20 zákona správním rozhodnutím k provádění zkoušek 

  z této odborné způsobilosti, 
 • předat již určenému koordinátorovi BOZP na staveništi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 

  informace o fyzických osobách, které se s jeho vědomím mohou zdržovat na staveništi, 
 • zajistit při přípravě stavby zpracování plánu BOZP na staveništi, buď určeným koordinátorem BOZP na staveništi nebo 

  pokud nemusel být určen, tak jinou odborně způsobilou osobou koordinátora BOZP na staveništi (podle ustanovení § 15 

  odst. 1 nebo 2 zákona); přípravou stavby se rozumí doba od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace 

  zadavatelem stavby pověřeným projektantem pro stavební řízení do jejího předání tomuto zadavateli stavby, 
 • zajistit v průběhu realizace stavby aktualizaci plánu BOZP zpracovaného při přípravě, a to buď určeným koordinátorem 

  BOZP na staveništi a pokud nemusel být koordinátor BOZP podle zákona na dané stavbě určen, tak jinou odborně 

  způsobilou osobou koordinátora BOZP na staveništi, realizací stavby se rozumí doba od převzetí staveniště prvním 

  zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Otázku aktualizace plánu BOZP lze kromě plnění 

  povinností dle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona a ustanovení § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení 

  vlády č. 136/2016 Sb. zahrnout již do příkazní smlouvy mezi zadavatelem stavby a koordinátorem BOZP, 
 • poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi potřebnou součinnost při výkonu jeho činnosti, 

 •  

  zavázat všechny zhotovitele na dané stavbě k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP na staveništi,
 • podepsat oznámení o zahájení prací a zajistit jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce podle sídla 

  stavby, popř. provést bez zbytečného odkladu při realizaci stavby jeho aktualizaci,

 •  

  zajistit, aby byl stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, 
 • postupovat při výběru zhotovitele (zhotovitelů) v souladu s požadavky na BOZP s ohledem na práce a činnosti 

  vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu, tj. zajistit, aby 

  zhotovitelé pro provádění stavebních a jiných prací na dané stavbě při výběrových řízeních zahrnuli již do svých 

  nabídek náklady na opatření v oblasti BOZP, která navrhují.

S ohledem na podceňování a nedodržování zákonných povinností byly schváleny nové skutkové podstaty přestupků fyzických osob za neplnění povinností zadavatelů staveb, a to v zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb.
Ustanovení § 17 odst. 1 písm. y) zní takto:

 • nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

Ustanovení § 17 odst. 1 písm. ze) až písm. zg) zní takto:

 • v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 • v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby,
 • v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.“

Nové skutkové podstaty byly stanoveny rovněž u správních deliktů právnických osob za neplnění povinností zadavatelů staveb podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., které jsou v tomto zákonu upraveny v ustanovení § 30 podobně jako skutkové podstaty přestupků fyzických osob zadavatelů staveb.

Zhotovitelé na stavbách

Zhotovitel na stavbě je zaměstnavatel, tj. podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (kterým je podle tohoto zákona zadavatel stavby). Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.

Oprávněný zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí, který musí zajistit požadavky v oblasti BOZP obsažené v obecně závazných právních předpisech, zejména se jedná o ustanovení § 2 a 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Zákonné povinnosti zhotovitelů jsou upraveny v ustanovení § 16 písm. a) a písm. b) zákona, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. takto. Zhotovitel je povinen

 • podle písm. a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
 • podle písm. b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty, pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Skutkové podstaty přestupky fyzických osob a právnických osob, tj. zhotovitelů, obsahují příslušná ustanovení § 17 a 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb.

„Jiné fyzické osoby“ na staveništi

Kromě zadavatelů staveb a zhotovitelů se na staveništích vyskytují „jiné fyzické osoby“, které se podílí se souhlasem zadavatele stavby na jejím zhotovení. Výše uvedené povinnosti zhotovitelů na stavbách platí i pro tuto „jinou fyzickou osobu“, kterou se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, která se dle ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 2 zákona osobně podílí se zhotovitelem na zhotovení stavby, a která nezaměstnává žádnou fyzickou osobu (nemá zaměstnance). Tato jiná fyzická osoba není považována za zhotovitele ve smyslu tohoto zákona.
„Jiná fyzická osoba“ je povinna dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP na staveništi, zejména přihlížet k podnětům koordinátora BOZP určeného na dané stavbě, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle ustanovení § 104 zákoníku práce, dále používat technická zařízení, přístroje a nářadí, která splňují požadavky platných právních předpisů.
Nesmí vyřazovat, měnit, nebo jinak svévolně upravovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí, která musí používat k účelům a za podmínek, pro která byly určena. Kromě toho musí „jiná fyzická osoba“ zadavateli stavby a určenému koordinátorovi na stavbě poskytovat potřebnou součinnost, postupovat dle pokynů nebo opatření v oblasti BOZP stanovené zhotovitelem (zhotoviteli) na dané stavbě a informovat zhotovitele na dané stavbě nejpozději 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště. Neníli to možné ze závažných důvodů, tak bez zbytečného odkladu, o všech okolnostech, které by mohly při jejich činnosti vést na staveništi k ohrožení života nebo zdraví dalších fyzických osob, a které se zdržují na staveništi s vědomím zhotovitele (zhotovitelů) na dané stavbě.

SAMKOVÁ, Anna. Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP právní důsledky jejich nedodržování podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb.: II. část - zadavatel stavby a zhotovitelé na stavbě. Bezpečnost a hygiena práce, 2016, roč. 66, č. 5, s. 2-4. ISSN 0006-0453.
Tags: EXPORT