Chemický průmysl

Chemický průmysl je, co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, velmi komplikovaný. V podstatě patří mezi vůbec nejsložitější odvětví, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale také požární ochrany. Důvodem je přítomnost velkého množství chemických látek, které mají vysoce těkavé, ale i výbušné vlastnosti. V případě výskytu tzv. reaktivních látek hrozí relativně velké nebezpečí výbuchu, proto je obecně doporučováno vytvořit v chemickém závodě dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) a konzultovat ji s chemikem, který má se dobré zkušenosti. V chemickém průmyslu hrozí také vzájemná reakce chemických látek, což může zapříčinit extrémně výbušnou atmosféru.

 

1. Zamezte úniku výbušného prachu a jeho rozvíření

V chemickém průmyslu existuje celá řada látek, které spolu se vzduchem tvoří výbušnou směs. Typicky jsou to například síra, průmyslové saze, různá barviva, práškové polymery, práškový uhlík, různé druhy hořlavých kapalin a výbušných plynů. Pokud se jedná o výbušný prach, je extrémně důležité, aby neunikal mimo technologii, aby nedocházelo k jeho rozvíření a už vůbec ne, aby se do technologie nedostal žádný iniciační zdroj, který by mohl způsobit reakci s následkem výbuchu.

2. Zajistěte odvětrávání hořlavých kapalin a technických plynů

Pokud se budeme bavit o hořlavých kapalinách a technických plynech, je třeba zajistit omezení jejich úniku a velmi dobře odvětrávat. Díky dostatečnému odvětrávání dojde ke zředění výbušné atmosféry, což znemožní další růst koncentrace nebezpečných látek. Pro zajištění maximální bezpečnosti doporučujeme kombinovat odvětrávání ještě s detektorem nebezpečných chemických látek.

3. Zabraňte okysličení chemických látek

Opravdu velkým nebezpečím jsou chemické látky, které mohou explozivně hořet, a to i bez přítomnosti vnějšího okysličovadla. Nikdy nezapomínejte na to, že nejen samotný kyslík je jediným okysličovadlem, které existuje. Stejné vlastnosti podporující hoření včetně explozivního hoření má například také fluor nebo chlor. Typickým příkladem, kde je třeba naprostého zamezení okysličování, je výroba farmaceutických a kosmetických prefabrikátů.

 

V chemickém průmyslu tvoří nejčastější riziko výbuch plynů a par. Je proto naprosto nezbytné oddělit od sebe jednotlivá technologická zařízení, a to tak, aby v případě výbuchu nebo pouhého iniciačního zdroje ve formě plamenů či jisker, nedošlo k řetězovému výbuchu a tzv. sekundární explozi. Aby se tomu účinně zabránilo, je třeba použít tzv. protiexplozivní či neprůbojné pojistky. To jsou potrubní armatury, které umožní průchod páře a plynům, ale zabrání průchodu plamenů a zastaví i tlakovou vlnu.

 

Převzato z: https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/tri-zakladni-bezpecnostni-pravidla-jak-predejit-vybuchu-v-chemickem-prumyslu/.