Chemické faktory

Základní právní rámec týkající se chemických látek a směsí je v EU založen na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH) a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,  o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č, 1907/2006 (tzv. nařízení CLP). V ČR základním právním aktem v oblasti chemických látek a směsí je zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon). S chemickými látkami a směsmi souvisejí také zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

Nařízení CLP se nevztahuje na

 • radioaktivní látky a směsi v působnosti směrnice Rady 96/29/Euratom;
 • látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu, pokud neprocházejí žádnou úpravou ani zpracováním, a které jsou dočasně uskladněny nebo se nacházejí ve svobodném pásmu či svobodném skladu za účelem zpětného vývozu anebo v tranzitu;
 • neizolované meziprodukty;
 • látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj, které nejsou uváděny na trh, za podmínky, že jsou používány za kontrolovatelných podmínek v souladu s právními předpisy Společenství týkajícími se pracovního prostředí a životního prostředí;
 • odpady definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES;
 • látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny konečnému spotřebiteli, v těchto formách: léčivé přípravky vymezené směrnicí 2001/83/ES;
 • veterinární léčivé přípravky vymezené směrnicí 2001/82/ES;
 • kosmetické prostředky vymezené směrnicí 76/768/EHS;
 • zdravotnické prostředky vymezené směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem, a směrnicí 98/79/ES; potraviny nebo krmiva vymezené nařízením (ES) č. 178/2002 včetně použití: (i) jako potravinářská přídatná látka v potravinách v oblasti působnosti směrnice 89/107/EHS, (ii) jako látka určená k aromatizaci v potravinách v oblasti působnosti směrnice 88/388/EHS a rozhodnutí 1999/217/ES, (iii) jako doplňková látka v krmivech v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, (iv) ve výživě zvířat v oblasti působnosti směrnice 82/471/EHS.
 • Dále se nařízení CLP nevztahuje na leteckou, námořní, silniční, železniční ani vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných věcí (s výjimkou určitých případů v případě více obalů u balení). 

Klasifikace podle CLP spočívá v tom, že nebezpečné látce nebo směsi je přiřazena „třída nebezpečnosti“, kterou se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní prostředí. V rámci každé třídy nebezpečnosti jsou zavedeny „kategorie nebezpečnosti“ s upřesněním závažnosti nebezpečnosti. Tím byl nahrazen dříve používaný pojem „kategorie nebezpečí“. V rámci fyzikální nebezpečnosti je stanoveno 16 tříd nebezpečnosti (v závorce je uveden počet kategorií v dané třídě):

 • výbušniny (7);
 • hořlavé plyny (2);
 • hořlavé aerosoly (2);
 • oxidující plyny;
 • plyny pod tlakem (4);
 • hořlavé kapaliny (3);
 • hořlavé tuhé látky (2);
 • samovolně reagující látky a směsi (5);
 • samozápalné kapaliny;
 • samozápalné tuhé látky;
 • samozahřívající se látky a směsi (2);
 • látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (3);
 • oxidující kapaliny (3);
 • oxidující tuhé látky (3);
 • organické peroxidy (5) a látky a směsi korozívní pro kovy.

V rámci nebezpečnosti pro zdraví je stanoveno 10 tříd nebezpečnosti:

 • akutní toxicita (4);
 • žíravost / dráždivost pro kůži (2);
 • vážné poškození očí / podráždění očí (2);
 • senzibilizace dýchacích cest nebo kůže; mutagenita v zárodečných buňkách (2);
 • karcinogenita (2);
 • toxicita pro reprodukci (3);
 • toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (3);
 • toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (2) a nebezpečnost při vdechnutí.

V rámci nebezpečnosti pro životní prostředí je stanovena 1 třída nebezpečnosti:

Nařízením je stanovena dodatečná třída nebezpečnosti EU - nebezpečnost pro ozonovou vrstvu.

Pro sdělení specifické informace na štítku obalu chemické látky nebo směsi o daném druhu nebezpečnosti se používá podle CLP „výstražný symbol nebezpečnosti“ (dříve „symbol nebezpečnosti“). Dále jsou zavedena „signální slova“ označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti: „nebezpečí“ pro závažnější kategorie nebezpečnosti a „varování“ pro méně závažné kategorie nebezpečnosti. Dříve používané „standardní věty charakterizující riziko (R-věty)“ byly nahrazeny „standardními větami o nebezpečnosti (H-věty)“, které jsou přiřazené dané třídě a kategorii nebezpečnosti a popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti. K těmto standardním větám o nebezpečnosti patří ještě v některých případech „doplňujícími informacemi o nebezpečnosti (EUH)“. Dříve používané „standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)“ byly nahrazeny „pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)“, které popisují jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování. Tyto P-věty jsou rozděleny do 5 skupin: pokyny pro bezpečné zacházení všeobecné, dále pokyny týkající se prevence, reakcí, skladování a odstraňování.

Další informace o nebezpečné chemické látce nebo směsi jsou v bezpečnostním listu (příloha II nařízení Komise (EU) č. 453/2010), který obsahuje ve stanovených případech i tzv. scénáře expozice.

Srovnání starých a nových symbolů nebezpečnosti

Symboly nebezpečnosti podle směrnice 67/548/EHS  Výstražné symboly nebezpečnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

 

 Co dělat při vzniku nežádoucí události spojené s přítomností chemické látky nebo chemické směsi?