Stavebnictví

staveniste.png

 • Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.
 • Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 • Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádat staveniště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
 • Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek.
 • Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami.
 • Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.
 • Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.
 • Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.
 • Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích.
 • Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu  zábran, pažení a přístupů, přechodů, výstražných těles apod.
 • Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu.
 • Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený sklon svahovaných výkopů.
 • Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu.
 • Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a o předání a převzetí provést písemný záznam.
 • Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí.
 • Při provádění výstavby zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí.
 • Na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným způsobem, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
 • Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.
 • Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.
 • Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po celou dobu činnosti.
 • Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí.
 • Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení a vybavení.
 • Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.
 • Přerušit bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.
 • Při bourání v případě ohrožení pracovníků vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.
 • Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.
 • Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje.
 • Písemně převzít nosnou konstrukci kladky, koncového vypínače a ukotvení vrátku před uvedením zařízení do provozu.
 • Určit pracovníka pro provádění odborných prohlídek vrátku, lana, úvazku a zápisů o jejich výsledku.
 • Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.
 • Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce.