Potravinářství

Potravinářství je obor, kde je kromě zásad bezpečnosti práce nutné dodržovat také řadu přísných hygienických ustanovení. Zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Nevyhovující pracovní podmínky a nedodržení zásad bezpečné práce jsou častými příčinami vzniku pracovního úrazu. Základní povinnosti podnikajících subjektů upravuje zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Základní povinnosti zaměstnavatelů

a) Systém obecné prevence

 • vyhledávat, hodnotit a přijímat opatření k omezení vlivu rizik tak, aby ohrožen bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno,
 • činnost v prevenci rizik provádět odborně způsobilým zaměstnancem, není-li zaměstnavatel pro tuto činnost sám způsobilý,
 • na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích zpracovat i seznam OOPP, poskytovat je zaměstnancům, udržovat je v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání, 
 • přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpečí a evakuaci zaměstnanců,
 • zajistit, aby zaměstnanci nevykonávali práce, které neodpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (zdravotní průkaz viz zákon č. 258/2000 Sb.),
 • provádět stanovená školení a ověření znalostí svých zaměstnanců, 
 • zajistit zákaz kouření v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci,
 • vést dokumentaci o školeních, informacích a pokynech.

b) Systém prevence u technických zařízení

 • používat vhodné z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vybavit funkčními ochrannými zařízeními nebo upravit tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní poloze a nežádoucím účinkům pravidelně udržovat, kontrolovat a revidovat,
 • ty, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, obsluhovat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilými zaměstnanci (totéž platí pro činnosti),
 • práce jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus buď vyloučit nebo přerušovat stanovenými přestávkami a o vést o nich evidenci,
 • práce se zvýšeným rizikem neprovádět osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud není ochrana zajištěna jiným způsobem,
 • minimalizovat ruční manipulaci s břemeny, která vytváří možnost poškození  zdraví, zejména páteře,

c) Pracoviště

 • pro danou činnost prostorově a konstrukčně uspořádat pracoviště,
 • podrobovat pracoviště pravidelné údržbě, úklidu a čištění,
 • pracoviště, na kterých se vyskytují rizikové faktory, podrobovat kontrolním měřením těchto faktorů a zabezpečovat, aby byly tyto vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,
 • vyznačit únikové komunikace a nouzové východy a tyto komunikace a východy zajistit volně průchozí,
 • tam, kde je to účelné, opatřit vhodnými bezpečnostními značkami a na nich používat stanovené signály.
Základní povinnosti zaměstnanců
 • pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které splňuje kvalifikační předpoklady
 • dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nerozptylovat svou pozornost a soustředit se na práci, nepřipustit nevhodné žertování na pracovišti
 • dodržovat stanovené technologické postupy
 • řídit se pokyny, instrukcemi a místními provozními předpisy, dodržovat stanovený pracovní režim
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky, účinné proti nebezpečí možného ohrožení zdraví
 • absolvovat předepsané lékařské prohlídky, chránit se tím před nemocemi z povolání
 • seznámit se se zásadami poskytování první pomoci při úrazu, při pracovním úraz
 • poskytnout postiženému pomoc a úraz ohlásit jeho nadřízenému
 • nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky během pracovní doby nebo před nástupem na směnu
 • nepoužívat stroj bez seznámení se s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu
 • zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím, oznámit zjištěné závady ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nemůže odstranit sám, svému nadřízenému
 • neotvírat ochranné kryty pohybujících se částí na stroji za chodu stroje, nevyřazovat ochranná zařízení z funkce, jakékoliv zásahy na stroji provádět jen při vypnutí elektrickými vypínači
 • dodržovat zásady potravinářské hygieny, dbát o pořádek a čistotu na pracovišti, pracovní oděv mít na sobě vždy čistý a řádně upravený,
 • informovat se o vlastnostech jednotlivých chemických prostředků používaných při mytí a dezinfekci a o potřebných bezpečnostních opatřeních k ochraně zdraví,
 • nikdy neprovádět čištění a mytí stroje, který je pod proudem,
 • zvláštní péči věnovat čištění a údržbě strojů a zařízením v prašném prostředí, kde je riziko výbuchu prachu,
 • do nádrží, cisteren a zásobníků nikdy nevstupovat bez zajištění další osobou,
 • na pracovištích s výskytem škodlivin (hluk, vibrace, prach, nepříznivé mikroklima) dbát pokynů příslušného orgánu hygienické služby.
Základní zásady BP a bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení, jejich obsluhu a údržbu v potravinářství
 • stroje pro mechanické zpracování potravin musí být zajištěny vhodným ochranným zařízením tak, aby části strojů nebo materiál jimi zpracovávaný neohrožovaly bezpečnost obsluhy, ochranná zařízení musí být stále v provozuschopném stavu,
 • stroj smí obsluhovat jen pracovník, který je seznámen s návodem na obsluhu, čištění, údržbu a opravy od výrobce stroje. Tento návod musí být k dispozici v českém jazyce,
 • čištění, údržbu a opravu stroje lze provádět pouze při vypnutém hlavním elektrickém vypínači, případně odpojení vidlice pohyblivého přívodu od sítě,
 • za chodu stroje nelze jakýmkoli způsobem zasahovat do pracovního prostoru stroje, je zakázáno za chodu otevírat ochranné kryty pohybujících se částí stroje,
 • je zakázáno provádět jakýkoli zásah do elektrické části stroje, pokud obsluha nemá potřebnou odbornou způsobilost v elektrotechnice,
 • stroje, které obsluhuje více osob, např. výrobní linky, musí být opatřeny STOP ovládačem, aby byla zajištěna možnost vypnutí celého stroje nebo části, z každého stanoviště obsluhy,
 • používání strojů a zařízení instalovaných v prostředí se specifickými riziky (např. v mokrém nebo prašném prostředí) musí být omezeno pouze na osoby pověřené obsluhou a seznámené s rizikem úrazu elektrickým proudem, výbuchu apod. Rovněž údržbu těchto strojů a zařízení mohou zajišťovat jen speciálně určení pracovníci.
Používání OOPP

Povinnost zaměstnavatele k poskytování OOPP je stanovena § 104 zákoníku práce. Podrobnosti jsou upraveny v nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

Pro potravinářské technologie se jedná zejména o ochranu:

 • hlavy - přilby (práce v jatkách),
 • nohou - ochranná obuv s protiskluzovou podešví,
 • zraku - ochranné brýle (práce s desinfekčními látkami, žíravými čistícími prostředky), 
 • dýchacích orgánů - - respirátory a masky,
 • ochrana těla, paží a rukou
  - zástěry proti proříznutí, probodnutí (při vykosťování masa),
  - ochrana předloktí (vykosťování a krájení masa),
  - rukavice z kovové síťoviny (vykosťování a krájení masa, výměna nožů u řezacích ústrojí).