Stavebnictví

Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.


Každý zaměstnanec je povinnen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání případně opomenutí při práci.

Základní povinnosti zaměstnavatele:
 • Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a s přijatými opatřeními seznamovat příslušné zaměstnance.
 • Školit a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti ověřit
 • Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
 • Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
 • Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště; vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.
 • Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.
 • Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručně a strojně hloubených stěn výkopu.
 • Při provádění zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí.
 • Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.
 • Provést ochranu pracovníků proti pádu z výšky kolektivním nebo osobním zajištěním a v případě použití osobních ochranných pomůcek proti pádu jejich používání soustavně kontrolovat.
 • Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí.
 • Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení.
 • Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to až po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.
 • Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu.
 • Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.
 • Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek 
 • Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky.

Základní povinnosti zaměstnance:

 • Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, řídit se zásadami bezpečného chování na staveništi.
 • Práce provádět na určeném pracovišti.
 • Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které byly pro práci určeny vedoucím pracovníkem.
 • Při zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit havárii je zaměstnanec povinnen tuto skutečnost ihned ohlásit.
 • Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné nebo pojistné zařízení a měnit předepsané parametry strojů.
 • V pracovní době nepožívat alkoholické nápoje ani jiné omamné látky.
Používání OOPP

Nelze - li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními organizaci práce, je zaměstnavatel povinnen poskytnout zaměstnanci OOPP podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce.

Základní OOPP používané ve stavebnictví:

 • výstroj pro prevenci pádů
 • prostředky pro polohování těla
 • pracovní oděv a obuv
 • rukavice
 • ochranná přilba
 • ochranný obličejový štítek
 • chrániče sluchu, respirátory,
 • mycí, čistící a dezinfekční prostředky