Zemědělství

Jak vyplývá z dlouhodobých statistik pracovní úrazovosti v zemědělství, průměrná pracovní úrazovost se pohybuje kolem 4,5 % (počet úrazů na 100 pojištěnců). Je to dvojnásobně vyšší hodnota, než ve všech odvětvích ekonomických činností.
Převážná část pracovních úrazů vzniká a jsou způsobeny při práci se zvířaty (především v chovu skotu, napadení zvířetem), při používání zemědělské techniky (především při obsluze dosluhující zemědělské techniky a zařízení, bez ochranných zařízení) a dále při používání staveb a technologických linek, údržbě stavebních objektů (propadnutí z eternitových střech, udušení při čištění jímek aj.).

Zásady bezpečného chování zaměstnanců na pracovištích v rostlinné a živočišné výrobě

 • Před práci se stroji a technickými zařízeními se seznámit s návodem pro obsluhu, údržbu a opravu a zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím. 
 • Nevyřazovat u strojů a technických zařízení z funkce ochranné kryty a ochranná zařízení. 
 • Nepoužívat stroje a technická zařízení, která mají poškozený nebo chybějící ochranný kryt kloubového hřídele, řetězových a ozubených převodů.
 • Neprovádět údržbu a opravy strojů a technických zařízení za provozu, pokud k této činnosti nejsou uzpůsobeny.
 • Při opravě a údržbě zajistit stroj nebo jeho části proti samovolnému pohybu, překlopení nebo sjetí.
 • Při čištění stroje neodkrývat ochranné kryty dříve, než se všechny pohybující části stroje zastaví, a zajistit všechny pohyblivé části proti samovolnému pootočení nebo sjetí.
 • Nepřevážet v kabině traktoru a samojízdného stroje více osob, než je povoleno.
 • Neseskakovat z pohybujícího se nebo stojícího stroje.
 • Obsluhovat a opravovat pouze ty stroje a technická zařízení, pro něž má pracovník odbornou způsobilost.
 • Nepoužívat zakázané způsoby práce při zapojování soupravy.
 • Při práci na svažitých pozemcích nepřekračovat svahovou dostupnost používané techniky; při jízdě na svazích přizpůsobovat rychlost jízdy terénu a dodržovat zásady bezpečného otočení ve svahu.
 • Nenechávat volně přístupné chemické látky určené k postřikům, desinfekcím a čištění a ukládat je pouze do obalů k tomu určených a řádně označených.
 • Před vstupem do nádrží, cisteren, jímek, senážních a silážních věží si ověřit, zda se v nich nenachází nebezpečný plyn, a nikdy do nich nevstupovat bez zajištění další osobou.
 • Uzamykat vstupy do zásobníků sypkých hmot a nevstupovat do nich bez řádného zajištění.
 • Při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.

Zásady bezpečné práce při chovu hospodářských zvířat

 • Zvířata netýrat a nedráždit.
 • Ke zvířatům přistupovat klidně a rozhodně a vždy se zvýšenou opatrností.
 • K velkým zvířatům přistupovat až po upozornění hlasem.
 • Jistit se zpravidla dalším zaměstnancem při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete a tam, kde je známo, že se jedná o zvíře nebezpečné nebo které se jako nebezpečné projevuje.
 • Čistění a přivazování zvířat provádět vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí přiražení nebo přitisknutí zvířetem.
 • Při volném ustájení nevstupovat sám mezi volně ustájený skot; je-li vstup nezbytný, je nutná přítomnost dalšího zaměstnance.
 • Nevodit zvíře na řetězu, používat ohlávku opatřenou vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo vodicí tyčí.
 • Venkovní prostory určené pro chov zvířat zabezpečit tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům zvířat.
 • Při odklízení chlévské mrvy nevstupovat do prostoru pohybujícího se oběžného shrnovače.
 • Chodby ve stáji udržovat čisté, suché a průchozí.
 • Močůvkové jímky, shozy ve stropech a zdech nenechávat otevřené a nezajištěné.