Lesnictví

Bezpečnostní požadavky při podnikání v lesnictví

 • Pracovat pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které splňuješ kvalifikační předpoklady.
 • Používat při práci jen osobní ochranné prostředky účinné proti riziku možného ohrožení tvého zdraví. Dbát na polnou funkčnost OOPP.
 • Dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Dodržoavat stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmínky na pracovišti vyžadují odlišné řešení, postupovat v souladu se zásadami bezpečné práce; nepracovat nikdy osamoceně.
 • Absolvovat předepsané lékařské prohlídky a dodržovat stanovený pracovní režim.
 • Dodržovat stanovené přestávky v práci s řetězovou pilou. Během přestávek se nevystavovat hluku a vibracím - ochrana před nemocemi z povolání.
 • Nepoužívat zařízení se spalovacím motorem v uzavřených prostorách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání. Vdechování výfukových plynů poškozuje zdraví.
Při práci je třeba dodržovat zejména tyto zákazy:

Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat ani jiné návykové látky na pracovišti a během pracovní doby ani mimo pracoviště. Alkohol zpomaluje reakce a může se stát i příčinou úrazu.

Jste-li svědkem pracovního úrazu, poskytněte postiženému pomoc a ohlašte úraz jeho nadřízenému. Při šetření příčin vzniku úrazu spolupracuj se zaměstnavatelem a inspektorem inspekce práce.

a) při těžbě dříví

 • nepodřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá,
 • nekácet jiný strom přes strom zavěšený,
 • neopracovávat stromy ležící pod závěsem;

b) při soustřeďování dříví

 • nepracovat se soustřeďovacím prostředkem za bouřky, silného větru a při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou délku kácených stromů,
 • neprovádět soustřeďování dříví, jsou-li v prostoru ohroženém lanem navijáku další osoby;

c) při odvozu dříví

 • nepohybovat se po dobu manipulace s břemenem v dosahu zdvihacího zařízení a břemene,
 • nepoužívat zdvihací zařízení, je-li poškozené,
 • nepohybovat se po odjištění klanic mezi soupravou a skládkou, není-li náklad zajištěn;

d) při manipulaci s dřívím

 • nevstupovat na hromadu dříví a při zkracování napružených kmenů vždy zaujmi polohu mimo směr pružení kmene,
 • nepřidržovat kmen, který se zkracuje, rukou nebo nohou;

e) při práci s řetězovou pilou

 • nepoužívat řetězovou pilu s nefunkční brzdou řetězu, spojkou nebo zachycovačem přetrženého řetězu a s nadměrně opotřebeným řetězem,
 • neprovádět práce s řetězovou pilou, jsou-li v ohroženém prostoru další osoby,
 • nepracovat s řetězovou pilou výše než v úrovni ramen.