Fyzikální faktory

Blíží se léto a s ním i zátěž teplem, která oslabuje naši pracovní výkonnost. Každoročně v období nadprůměrně vysokých teplot přicházejí do redakce BOZPinfo na toto téma dotazy. Zátěž teplem upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Po poslední novele nařízením vlády č. 330/2023 Sb. zaznamenalo právě v této oblasti změny, byť to základní – přestávky a pitný režim – zůstalo zachováno.

Byla zrušena část B v příloze 1 k tomuto nařízení vlády, již tedy neplatí, že v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu, který byl upraven právě v této části. A podle § 4 odst. 2 nařízení vlády se nyní dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy ČSN EN ISO 7933 upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Program na výpočet tepelné zátěže si můžete stáhnout zde.

Přípustné mikroklimatické hodnoty pro třídy práce I až V (třída práce I – práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou – např. v administrativě; naopak práce třídy V – práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva a trupu) jsou uvedeny v Příloze č. 1 části A tabulce č.  2 (dále jen tabulka č. 2). Pozn.: Zde stojí za zmínku, že od 1. 7. 2024 opět platí původní hodnoty pro minimální teploty na pracovišti u třídy I 20 °C a u třídy IIa 18 °C.

V případě, že nejsou dodrženy tyto přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance (zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště), musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou za mimořádně teplého dne, tzn., kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. V takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 5.

V tabulce č. 3 jsou upraveny přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa. V této třídě musí být také dodržen přípustný vertikální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání (viz tabulka č. 4 části A Přílohy č. 1). Pozn.: U klimatizovaných pracovišť pozor, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nebyl příliš vysoký. Organismus má problémy se rychle vyrovnávat s těmito teplotními rozdíly při přechodech zvenku dovnitř a naopak. Rozdíl obou teplot by neměl překročit 5, max. 6 °C.

Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují.

Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného (viz výše) a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem uvedené v tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce sníží o 30 %.

Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence.

K práci v horku neodmyslitelně patří dodržování pitného režimu, případně ochranné nápoje. Povinnost zaměstnavatele je poskytovat vychází z ustanovení §104 odst. 3 zákoníku práce a má na ně nárok pracovník, který ztratí potem a dýcháním 1,25 litrů tekutin a více za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v Příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády, části A, tabulce č. 5.  Ustanovení § 8 nařízení vlády ohledně ochranných nápojů zůstalo stejné.

 

 

Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/zatez-teplem-2024-opet-prestavky-pitny-rezim