Kategorie:

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením fyzikálních,chemických biologických nebo jiných škodlivých vlivů nebo akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikly za podmínek, uvedených v tomto seznamu uvedených (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.).

K 1. 1. 2015 došlo k jeho novelizaci (č. 168/2014 Sb.) a vláda v něm uskutečnila několik drobných změn. Nařízení konkrétně říká, jaká onemocnění se za nemoc z povolání považují, a dělí je do šesti kapitol. Jsou jimi:

  • nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  • nemoci z povolání způsobené kvůli fyzikálním faktorům,
  • nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice,
  • nemoci z povolání kožní,
  • nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  • nemoci z povolání způsobené jinými faktory a činiteli, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (příloha č. 1 nařízení).

Nově například ze seznamu vymizely nemoci takzvaných tíhových váčků mezi kostmi, svaly a úpony u kloubů, které vznikají z přetížení a choroby vyvolané prachem z cukrové třtiny. Do třetí kapitoly se pak naopak dostala rakovina vaječníků kvůli azbestóze.

Uvedené nařízení odkazuje na dva právní předpisy, které upravují jednotlivé podmínky pro uznávání nemocí z povolání poskytovateli zdravotních služeb. Je jím zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání.

Kategorie:

V souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014–2020  je jednou z priorit agentury EU‑OSHA podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Cílem není jen zlepšovat životy jednotlivých pracovníků, ale i minimalizovat náklady na nemoci a úmrtí související s prací.

Kategorie:

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání:

  • pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Klinika nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
přednosta: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

  • pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10,
přednosta: doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc.

Kategorie:

Obecně zákoník práce v § 365 stanoví předpisy, jimiž se řídí odškodňování nemocí z povolání do dne nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění (zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců), jehož účinnost nepřinesl ani rok 2015, a tak se i nadále budou právní nároky při odškodňování zaměstnanců při nemoci z povolání řídit zákoníkem práce. Podle dostupných informací by měla být účinnost zákona o úrazovém pojištění od 1. 1. 2017.

Kategorie:

Muskuloskeletální onemocnění, nebo-li onemocnění podpůrně-pohybového aparátu, představují v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů, zejména pak u pracovníků v administrativě. Jsou způsobována nadměrným zatěžováním svalově-kosterního aparátu nebo následkem výkonu práce ve fyziologicky nevhodných pracovních polohách. V současnosti tento typ poškození zdraví patří k častým nemocem z povolání nejen v České republice, ale i v Evropě. V roce 2006 bylo v České republice nahlášeno celkem 1216 nemocí z povolání, z nichž téměř 44 % (534 onemocnění) bylo zapříčiněno působením fyzikálních faktorů. Ze 60 % se na vzniku profesionálních muskuloskeletálních onemocnění podílí dlouhodobé nadměrné a jednostranné přetěžování končetin a v 35 % je příčinou těchto onemocnění práce s vibrujícím nářadím nebo kombinace těchto dvou rizikových faktorů.