Pracovnělékařská péče

S účinností od 1. 11. 2017 se měnil zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 79/2013  byla s účinností od 15. prosince 2017 změněna vyhláškou č. 436/2017 Sb. 

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace lze nahradit potvrzením registrujícího poskytovatele.
 • Závěr lékařského posudku „osoba zdravotně nezpůsobilá“ se použije pouze v případě vstupní prohlídky, jinak se použije závěr „osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci“. (Poznámka: Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.)
 • Je možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (dále LP), což umožní rychlejší nástup zaměstnance do zaměstnání. Vzdát se musí zaměstnavatel i zaměstnanec. Právní účinky nastávají pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední osoba. Možnost vzdání se práva na přezkoumání musí být doplněna do poučení LP.
 • Lhůta pro vydání LP o nemoci z povolání nebo pro posouzení, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci je nebo není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž jeho účelem není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, se prodlužuje z 30 na 45 pracovních dnů.
 • Dohled na pracovištích a poradenství se bude při výkonu prací kategorie 1. provádět jen tehdy, pokud to bude nutné pro ochranu zdraví zaměstnanců. (Pokud má zaměstnavatel zařazené všechny zaměstnance do kat. 1, tak by ani poskytovatele pracovnělékařských služeb nemusel mít – pozn. red.).
 • Zaměstnanci agentur práce absolvují pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále PLS) uživatele, ke kterému jsou přiděleni, nebo je agentura práce může vyslat na prohlídku ke svému poskytovateli PLS. Na základě smlouvy mezi agenturou a uživatelem poskytovatel PLS agentury práce bude moci vykonávat dohled na pracovištích uživatele.
 • LP nepozbývá platnosti ukončením pracovněprávního vztahu, je-li s posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek (u zaměstnanců agentur práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem – uživatelem).
 • Může se podat návrh na prominutí zmeškání lhůty při podání návrhu na přezkoumání LP.
 • Doplňují se některé povinnosti poskytovatelů PLS, například oznámit, že nastaly podmínky pro provádění následných prohlídek.
 • Podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v BOZP se podává pouze v případě vážného ohrožení zdraví zaměstnance.
 • Před vznikem pracovního poměru hradí prohlídku uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel uhradí prohlídku, když s ním uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel může uhradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání i v případě neuzavření pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu, pokud se tak dohodnou. V případě noční práce hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy.
 • Doplňují se odkazy na prováděcí právní předpis, tj. vyhl. č. 79/2013 Sb., kde po novele nastaly určité změny ve lhůtách pracovnělékařských prohlídek.
 • Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce.
 • Navrhuje se úprava výstupní prohlídky.
 • Stanoví se, kdy nebude nutné vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace.
 • Snižují se časy pro provádění dohledu na pracovišti a poskytování poradenství.
 • V příloze č. 1 je uvedena definice pracovního místa.
 • Upřesňuje se, co lze zahrnout pod čas potřebný k provedení prohlídky a kdy se provádějí odborná vyšetření uvedená v příloze 2.
 • Lhůta prohlídek pro noční práci se mění na 2 roky.
 • Upravuje se bod 14. v příloze č. 2 části II. „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví“.

Došlo ke změnám i v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se prodloužila platnost lékařského posudku k zotavovacím akcím pro děti na 2 roky nebo se doplnil správní delikt - neumožnění vstupu bývalému zaměstnanci a příslušným orgánům ověřujícím podmínky vzniku nemoci z povolání. A v zákoníku práce, kde se upravil § 32 o vstupní lékařské prohlídce a § 94 o práci v noci.