Pracovní úrazy

Většina příčin pracovních úrazů spadá do kategorie „Nebezpečné chování“ nebo „Nebezpečné podmínky“. Z toho přibližně 80% je pak v oblasti „Nebezpečného chování“.

Budeme-li se tak aktivně zabývat příčinami nebezpečného chování, můžeme docílit podstatného snížení počtu pracovních úrazů v organizaci. Je však otázkou, zda toto nebezpečné chování je způsobeno pouze samotným jednotlivcem nebo zavedeným systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci.

 

vykricnik violet

Poranění způsobené úrazem, úraz způsobený nebezpečným chováním nebo nebezpečnými podmínkami na pracovišti.

 
Prevence úrazů:
 • identifikace nebezpečí,
 • eliminace nebezpečného chování,
 • eliminace nebezpečných podmínek
 • a další.


Incident (událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození zdraví, a to bez ohledu na závažnost, nebo ke smrtelnému úrazu):

 • nehoda (incident, který vede k úrazu, poškození zdraví nebo smrti),
 • „skoronehoda“ (incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti),
 • havarijní situace (zvláštní typ incidentu). Zdroj: ČSN OHSAS 18001:2008
Opatření k prevenci úrazů:
 • technicko-organizační opatření (dispozice pracoviště včetně umístění zařízení a jejich přístupů, aplikace bezpečnostních prvků, ...),
 • administrativní opatření (identifikace nebezpečí a jeho analýza, identifikace OOPP, stanovení bezpečného provádění prací, řádné skladování materiálu a zařízení, omezení vstupu do nebezpečných prostorů, systém povolování nebezpečných prací, ...),
 • školení (jak rozpoznat, nahlásit, vyhnout se a řídit nebezpečí, jak bezpečně používat zařízení, nářadí, nebezpečné chemické látky, jak vybrat, používat a skladovat OOPP, ...).
Eliminace nebezpečného chování:
 • změnou chování zaměstnance,
 • vzděláním, školením, dozorem, a dalšími.

 

vykricnik violetNikdy neprováděj činnosti,

 

 • ke kterým jsi nebyl vyškolen nebo oprávněn,
 • které jsou „nebezpečné“,
 • které porušují stanovené postupy,
 • které vystavují ostatní nebezpečí.

vykricnik violetUpozorni na následující:

 • jakékoliv nebezpečné chování,
 • jakékoliv nebezpečné podmínky,
 • jakékoliv úrazy,
 • jakékoliv „skoronehody“.

vykricnik violetPodporuj - oznam, že:

 • chceš pracovat bezpečně,
 • očekáváš toto rovněž i od ostatních,
 • nedovolíš, aby někdo ohrožoval tebe nebo ostatní.

 

vykricnik violetKontroluj denně stav pracoviště, zařízení a nástrojů. Znej nebezpečí a přijatá opatření. Dodržuj stanovené postupy.

 

Eliminace nebezpečných podmínek:
 • dispozicí pracoviště, vybavení kryty, bezpečnostními prvky,
 • údržbou pracoviště a zařízení, a dalšími.
Identifikace nebezpečí:
 • kontrolním seznamem,
 • pozorováním chování zaměstnanců,
 • bezpečnostními audity.
Bezpečnostní filozofie:
 • úrazům lze předcházet,
 • vrcholové vedení je zodpovědné za bezpečnost zaměstnanců,
 • zabezpečení operací, které můžou vyústit v úraz,
 • školení zaměstnanců k provádění prací bezpečným způsobem,
 • prevence úrazů přináší zisk,
 • bezpečnost je podmínkou zaměstnání.
Nebezpečné chování (způsobené „nezodpovědným“ zaměstnancem, ...):
 • neoprávněná / nesprávná obsluha nebo použití zařízení,
 • provozování zařízení nebezpečnou rychlostí,
 • odstraňování / vyřazování bezpečnostních prvků,
 • používání poškozených zařízení nebo jejich používání nesprávným způsobem,
 • pobývání na nebezpečném místě nebo v nebezpečné poloze,
 • nepoužívání osobního ochranného pracovního prostředku,
 • ignorování stanovených pravidel, postupů, pracovních metod,
 • kouření, používání otevřeného ohně nebo vytváření jisker, v prostorech, kde jsou používány nebo skladovány hořlavé materiály,
 • a další.

 

vykricnik violet

Nebezpečné chování je složitější rozpoznat a napravit, jelikož zahrnuje lidský faktor.

 

vykricnik violet

Změnou chování docílíme bezpečnějšího pracoviště.

 

Nebezpečné podmínky (způsobené nesprávnou údržbou zařízení, dozorem, ...):
 • chybějící nebo nedostatečné kryty nebo bezpečnostní zařízení,
 • nedostatečný systém varování,
 • nebezpečí požáru a výbuchu,
 • nevhodný nebo neadekvátní osobní ochranný pracovní prostředek,
 • nedostatečný úklid,
 • nevhodné skladování,
 • nedostatečné osvětlení,
 • vadné zařízení,
 • a další.

 

vykricnik orange

Nebezpečné podmínky – nebezpečné chování – skoronehoda – pracovní úraz

 

 • Nebezpečné podmínky: Existující podmínky, které se odlišují od akceptovatelných bezpečných podmínek. Nejsou-li tyto neakceptovatelné podmínky odstraněny, může pak dojít k úrazu.
 • Nebezpečné chování: Činnost zaměstnance způsobem odchylujícím se od stanoveného bezpečného postupu a vytvářejícím nebezpečí sobě a ostatním.

question blueOtázky, které by měly iniciovat diskusi se zaměstnanci:

 • jaký je rozdíl mezi nebezpečným chováním a nebezpečnými podmínkami?
 • jsou na vašem pracovišti nebezpečné podmínky, které by mohly být zhoršeny nebezpečným chováním?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 1 až 3:

 • zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit:
 • účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání,
 • vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,
 • projednat:
  • podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu,
  • organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o:
 • zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,
  výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,
 • určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.