OCHRANA ZDRAVÍ

Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců vydává příslušný lékař kromě jiného i lékařský posudek. Tímto posudkem lékař stanoví, zda je zaměstnanec způsobilý vykonávat konkrétní práci či funkci.

Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců vydává příslušný lékař kromě jiného i lékařský posudek. Tímto posudkem lékař stanoví, zda je zaměstnanec způsobilý vykonávat konkrétní práci či funkci.

Součástí tohoto lékařského posudku může být i určení, zda zdravotní stav posuzovaného zaměstnance je trvalého, či přechodného charakteru. Zaměstnavatelé si mnohdy nejsou jistí, co učinit, jestliže se domnívají, že lékařský posudek je nesprávný, a proto se zmíním o možnosti dalšího postupu.

Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání a přípravě na povolání 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu a k přípravě na povolání (dále jen “příprava na povolání“) provádí a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání vydává zdravotnické zařízení na základě zjištění při lékařské prohlídce. Při posuzování zdravotní způsobilosti posuzující lékař hodnotí zdravotní náročnost přípravy na povolání i zdravotní náročnost budoucího pracovního zařazení v souladu s vyhl. č. 180/2015 Sb., v platném znění, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Při stanovení náplně pracovnělékařských prohlídek, včetně potřebných odborných a laboratorních doplňkových vyšetření, která jsou nezbytná k vydání lékařského posudku k přípravě na povolání s kladným posudkovým závěrem, se postupuje obdobně jako u zaměstnanců daných povolání. Při hodnocení zdravotní náročnosti k přípravě na povolání a posuzování onemocnění, která nejsou vhodná u uchazečů o přípravu na povolání, se vychází z učebních plánů studijních nebo učebních oborů. Při posuzování nemocí, které vylučují výkon budoucího pracovního zařazení, se přiměřeně využívají podmínky stanovené ve speciální části tohoto standardu. V případech, kdy posuzující lékař zjistí závažné poruchy zdraví, které podstatně omezují volbu pracovního zařazení a mohou založit změněnou pracovní schopnost, uvědomí o této skutečnosti rodiče žáka a poučí je o možnosti požádat o statut občana se změněnou pracovní schopností.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává posuzující lékař při pracovnělékařských prohlídkách na základě znalosti pracovních podmínek, znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní náročnosti práce), včetně nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Přezkoumání lékařského posudku

Zákoník práce v souvislosti se zdravotní způsobilostí zaměstnance pro výkon práce neupravuje možnosti zaměstnavatele či zaměstnance, jak postupovat po vydání lékařského posudku, jehož obsahem je posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance. Uvedený zákon pouze zmiňuje, že jde o rozhodnutí správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává (jako např. § 52, písmeno d), e). Je proto zapotřebí použít ustanovení zákona o péči o zdraví lidu (zákon číslo 20/1966 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 77 a následující), který určuje, že jak pacient (zaměstnanec), tak osoby, pro které v souvislosti s vydáním posudku vyplývají povinnosti (zaměstnavatelé), mohou podat návrh na přezkum lékařského posudku, a to v případě, že se domnívají, že jde o nesprávný posudek. Vzhledem k tomu, že zákon blíže neuvádí, v jakém směru by mělo jít o nesprávný posudek, může jít o různé případy nesouhlasu s posouzením zdravotního stavu.

Jak podat návrh na přezkoumání

Návrh na přezkoumání lékařského posudku se podává u lékaře, který jej vypracoval, a to k vedoucímu zdravotnického zařízení, kde lékař pracuje, anebo poskytuje-li lékař zdravotní péči vlastním jménem, pak k tomuto lékaři a to do 15 dnů od prokazatelného doručení lékařského posudku. V případě, že zdravotnické zařízení nebo lékař nevyhoví návrhu na přezkoumání, jsou povinni postoupit návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení nebo je jeho zřizovatelem.
 

Řízení u správního úřadu

Jestliže je lékařský posudek jako odvolání postoupen správnímu úřadu, tento podle zákona postupuje tak, že odvolání zamítne a posudek potvrdí, nebo posudek zruší a vrátí jej k novému vydán, a to i dle situace k doplnění nebo novému posouzení zdravotního stavu. Proti rozhodnutí správního úřadu se již neleze odvolat, ale protože se postupuje i zde podle správního řádu (pokud zákonem číslo 20/1966 Sb., není stanoveno jinak), je možné použít i dalších opravných prostředků jím stanovených nebo podat žalobu k soudu.

Postup zaměstnavatele

Uvedený postup přichází v úvahu nejen u posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti, ale všude tam, kde v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců bude lékař vydávat zdravotní posudek. Mnohdy může jít i o závažnou situaci a je zcela na místě, aby si zaměstnavatel tehdy, není-i přesvědčen o správnosti vydaného posudku, jej nechal popsaným způsobem přezkoumat. Součástí odvolacího řízení i správního úřadu se může stát i to, že zdravotní stav je posuzován klinikou pracovního lékařství a tato může dojít i k jinému závěru než lékař, který vydal napadený posudek. Nikterak se tak nezasahuje do postavení zaměstnance, neboť vždy půjde o posouzení zdravotního stavu ve vztahu k výkonu práce a zaměstnavatel se kromě konečného výroku nemůže dozvědět nic dalšího o zdraví zaměstnance. Uvedený postup je plně v souladu s ochranou práva ohledně zdraví či zdravotního stavu zaměstnance.

HOLUBCOVÁ, Jana. Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce a jeho přezkoumání. HRM, listopad - prosinec 2007, s.77-78.