Kategorie:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí společenské činnosti, která zahrnuje všechny požadavky, opatření, prostředky a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovního procesu, které zajišťují zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává a aplikuje.

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve které nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost práce resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. další osoby. Bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení) a pracovní prostředí, bezpečností technických zařízení (včetně jejich používání), vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy (včetně zakázaných manipulací), požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.

Konkrétní požadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění bezpečnosti práce, které vláda ČR vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády ČR, které nahrazují zastaralé vyhlášky ČÚBP, ČBÚ a MPSV. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se vychází ze směrnice Evropského společenství tak, aby právo ČR bylo v této oblasti kompatibilní s právem ES.

Kategorie:

Následující hlavní body ohledně dokumentace BOZP se týkají většiny zaměstnavatelů a neměly by se zanedbat.

Kategorie:

Asi každému je známá povinnost zaměstnance vyplývající z § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, a sice nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel musí zajistit dodržování této povinnosti pod pokutou podle zákona o inspekci práce až do výše 300 000 Kč.

Kategorie:

Délka pracovní cesty, řízení vozidla, odškodňování úrazů vzniklých na pracovních cestách. Článek shrnuje problematiku pracovních cest a v závěru odkazuje na další články, které se tématu věnovaly.

Kategorie:

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzniká celá řada různých dokumentů v elektronické nebo tištěné podobě. Po určité době se „vkrádají“ otázky: „Je ještě nutné mít toto schované?“, „Nemohu to již vyhodit, případně smazat?“ Kdy je tedy možné a jakým způsobem se zbavit jednotlivých dokumentů, které vznikly v souvislosti se zajištěním BOZP, uvádí tento článek.

Kategorie:

V posledních letech při vystoupeních zástupců organizací se setkáváme s pojmy, jako jsou vůdcovství, konzultace a účast zaměstnanců. Říkáme, že bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro organizaci hodnotou a ne prioritou, která se může podle potřeby měnit. Vedení organizací přechází od managementu, kdy procesy pouze řídí a kontroluje, k leadershipu, které znamená skutečné zapojení vrcholového vedení do těchto procesů. Na základě toho je patrné, že organizace přijaly tyto současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zavedly je rovněž i do praxe.

Kategorie:

U zaměstnavatelů, kde působí, mívají zaměstnanci lepší pracovní podmínky. Někteří zaměstnavatelé se jejich vzniku brání, snad aby příliš nedohlíželi na dodržování pracovněprávních a bezpečnostních předpisů. Řeč je o odborových  organizacích, radách zaměstnanců a zástupcích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.