Kategorie:

Poslanecká sněmovna schválila 12. září 2023 novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Nebyly přijaty dva senátní pozměňovací návrhy týkající se účinnosti zákona a rozvrhu práce v dohodách. S účinností se počítá první den následujícího kalendářního měsíce po uveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy od 1. října 2023. Podívejme se na některé oblasti novely podrobněji.

Kategorie:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí společenské činnosti, která zahrnuje všechny požadavky, opatření, prostředky a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovního procesu, které zajišťují zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává a aplikuje.

Kategorie:

Základní přehled právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
  Kategorie:

  Následující hlavní body ohledně dokumentace BOZP se týkají většiny zaměstnavatelů a neměly by se zanedbat.

  Kategorie:

  Délka pracovní cesty, řízení vozidla, odškodňování úrazů vzniklých na pracovních cestách. Článek shrnuje problematiku pracovních cest a v závěru odkazuje na další články, které se tématu věnovaly.

  Kategorie:

  Asi každému je známá povinnost zaměstnance vyplývající z § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, a sice nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel musí zajistit dodržování této povinnosti pod pokutou podle zákona o inspekci práce až do výše 300 000 Kč.

  Kategorie:

  V posledních letech při vystoupeních zástupců organizací se setkáváme s pojmy, jako jsou vůdcovství, konzultace a účast zaměstnanců. Říkáme, že bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro organizaci hodnotou a ne prioritou, která se může podle potřeby měnit. Vedení organizací přechází od managementu, kdy procesy pouze řídí a kontroluje, k leadershipu, které znamená skutečné zapojení vrcholového vedení do těchto procesů. Na základě toho je patrné, že organizace přijaly tyto současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zavedly je rovněž i do praxe.